Instrukcja dla właściciela 2mag 40400

Instrukcja dla właściciela 2mag 40400 jest kompletnym przewodnikiem dotyczącym wszystkich aspektów użytkowania tego urządzenia. Zawiera ona wszystkie informacje potrzebne do bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia, takie jak instrukcje konfiguracji, czyszczenia i konserwacji. Instrukcja zawiera również informacje o zgłaszaniu usterek oraz uzyskaniu pomocy technicznej w razie potrzeby. Instrukcja dla właściciela 2mag 40400 jest ważnym elementem bezpiecznego i wydajnego użytkowania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja dla właściciela 2mag 40400

Portal Rejestrów Sądowych

Jak sporządzić dokumenty rozliczeniowe (deklaracje rozliczeniowe i/lub imienne raporty miesięczne)

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia,pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposobyzałatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
-wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jejzałatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakiemusi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy,w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki codo dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciusprawy.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu na PUE. Od 1 stycznia 2023 r.każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadaniaprofilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeżeli niemasz zarejestrowanego profilu na PUE z dostępem do aplikacjiePłatnik, załóż go sobie w naszej placówce.
 2. Możesz też skorzystać z programu Płatnik lub innego oprogramowaniainterfejsowego do rozliczeń z nami.
 3. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanegolub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Certyfikatem kwalifikowanym możesz podpisać dokumenty woprogramowaniach interfejsowych, np. : w programie Płatnik.
Profilem zaufanym ePUAP możesz podpisać dokumenty jedynie w ePłatniku.

4. Formularze:

 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa,
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnychskładkach i wypłaconych świadczeniach, ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconychświadczeniach i przerwach w opłacaniu składek, ZUS RPA - imienny raport miesięczny o przychodachubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej.

Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musiszwysyłać drogą elektroniczną.

Ważne!

 • Korekta składki na ubezpieczenie zdrowotne za okresy 1999-2021rozliczonej na raporcie ZUS RZA od stycznia 2022 r. składana jest naraporcie ZUS RCA.
 • Począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za styczeń 2022r. możesz korygować dokumenty wyłącznie w ciągu 5 lat od dnia, wktórym upłynął termin opłacenia składek rozliczanych w tych dokumentach.
 • Natomiast dokumenty rozliczeniowe za okresy od stycznia 1999 r. dogrudnia 2021 r. możesz skorygować wyłącznie do 1 stycznia 2024 r. 
 • Jakie są terminy?

   5. dnia następnego miesiąca - jednostkibudżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, 15. dnia następnego miesiąca - płatnicy składek posiadającychosobowość prawną czyli m. in. spółek akcyjnych i spółek z o. o. czy spółdzielni. 20. dnia - podmioty, które nie są osobamiprawnymi, czyli m. osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobowądziałalność gospodarczą, czy spółki osobowe.

  Jak to zrobić?

 • Za miesiąc rozliczeniowy wypełniasz następujące dokumenty:
 • Deklarację rozliczeniową ZUS DRA, którą rozliczyszskładki oraz wypłacone w danym miesiącu świadczenia. Ważne! Jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie,przekaż nam tylko deklarację rozliczeniową. Jeśli zatrudniaszpracowników przekaż deklarację rozliczeniową razem z imiennymiraportami za każdego z pracowników i siebie.

  Raport miesięczny ZUS RCA, którym rozliczysznależne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotnei wypłacone świadczenia za pracowników. Raport miesięczny ZUS RSA, w którym wykażeszwysokoś wypłaconych świadczeń oraz przerwy w opłacaniu składek za pracowników. Raport miesięczny ZUS RPA, któregonie musiszprzekazywać za każdy miesiąc, lecz tylko za ten miesiąc, w którym:
 • wypłacisz pracownikowi przychód należny za lata poprzednie,np. wypłacisz w marcu 2019 r. trzynastkę za 2018 r.,
 • obok świadczeń wypłaconych w związku z niezdolnością do pracylub macierzyństwem, np. obok zasiłku chorobowego, wypłaciszpracownikowi taki składnik wynagrodzenia, np. dodatek stażowy,od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe,
 • pracownik wykonywał pracę nauczycielską.
 • 2. Wypełnione dokumenty przekaż:

  w programiePłatnik –dołącz do zestawu, podpisz go bezpiecznym podpisemelektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanegocertyfikatu i wyślij do nas, w aplikacjiePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeślimasz konto na PUE, następniepodpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przypomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilemzaufanym ePUAP i wyślij do nas.

  Dalsze kroki

  Opłać składki w kwocie, jaką wpisałeś w przekazanej do nas deklaracjirozliczeniowej ZUS DRA. 

  Podstawa prawna usługi

  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeńspołecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm. ),

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze środków publicznych (Dz. 1285),

  Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. z2016 r. 1870, z późn. ),

  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeńspołecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportówmiesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeńpłatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracjirozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnychwarunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych,oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacjio zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. z 2021 r.poz. 2366, z późn. ).

  Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście
 • Formularze:
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych

  Formularze dostępne są na naszej stronielub w każdej

  2. Dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (dowód osobisty,paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Unii Europejskiej).

  3. Upoważnienie - jeśli w Twoim imieniu dokumenty złoży inna osoba.

  Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej, wedługustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, któreudostępniamy bezpłatnie.
  Jeśli rozliczasz składki za więcej niż5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

  5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowei samorządowe zakłady budżetowe, 15. dnia następnego miesiąca - płatnicy składekposiadających osobowość prawną czyli m. spółek akcyjnych i spółekz o. 20. dnia następnego miesiąca - podmioty, które niesą osobami prawnymi, czyli m. osoby fizyczne, które prowadząjednoosobową działalność gospodarczą, czy spółki osobowe. Ważne! Jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie,przekaż do ZUS tylko deklarację rozliczeniową. Jeśli zatrudniaszpracowników przekaż deklaracją rozliczeniową razem z imiennyminależne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotnewysokość wypłaconych świadczeń oraz przerwy w opłacaniu składek za pracowników, Ważne! Każdy dokument ubezpieczeniowy powinienzawierać datę jego sporządzenia oraz podpis -Twój lub osoby upoważnionej. Możesz zarezerwować przez PUE konkretny termin wizyty w naszej placówce. Wypełnione i podpisane dokumenty złóż w naszejplacówce lub w urzędomacie.

  rozliczeniowej ZUS DRA.

  Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztąlub w każdej naszej placówce. Adres naszej placówki.

  pracowników przekaż deklaracją rozliczeniową razem z imiennymiwysokość wypłaconych świadczeń oraz przerwy w opłacaniu składek za pracowników. zawierać datę jego sporządzenia oraz podpis płatnika lub osoby upoważnionej. Wypełnione i podpisane dokumenty wyślij pocztą na adres

  Strona www. pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawieńprzeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdymmomencie możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.Polityka cookies dla www. pl.

  Nie da się uniknąć składania miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W najlepszym wypadku przedsiębiorca złoży druk DRA raz, na początku działalności. Sprawa komplikuje się jednak, gdy zdecyduje się zatrudnić pracownika.

  Przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej trzeba złożyć formularz ZUS DRA, w którym obliczone są wysokości składek wpłacane na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeśli są one na minimalnym poziomie (aktualne kwoty znajdziesz w sekcji msp. pl)
  , a firma nie zatrudnia pracowników, to przedsiębiorca nie ma obowiązku powtarzania tej czynności i wystarczy, że będzie regularnie wpłacał składki. W innym wypadku niezbędne jest również comiesięczne składanie deklaracji DRA.

  * Instrukcja wypełniania ZUS DRA (kliknij, aby pobrać)
  . Zobacz, co wpisać w poszczególne pola.
  *

  **

  **

  Cześć I

  Pole 1

  Płatnik powinien wpisać symbol:

  • 1, jeśli będzie składał deklaracje do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • 2, jeśli będzie składał deklaracje do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • 3, jeśli będzie składał deklaracje do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (z wyjątkiem osób, o których mowa w punkcie 4. ),
  • 4, jeśli będzie składał deklarację do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz dobrowolnie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu lub jest wspólnikiem spółek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom,
  • 5, jeśli jest sędzią, prokuratorem, żołnierzem lub funkcjonariuszem, za którego istnieje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego.

  Pole 2

  W tym polu należy wskazać miesiąc i rok, za który płatnik odprowadza składki poprzedzony identyfikatorem 01 (jeśli składa deklarację po raz pierwszy), 02 (w przypadku pierwszej korekty) lub wyższym, aż do 39 (dla kolejnych korekt). Poprawna forma dla deklaracji złożonej po raz pierwszy we wrześniu 2014 roku będzie zatem wyglądać 01 092014.

  Pola 3 i 4 zostają puste natomiast w rubryce 5 płatnik wpisuje numer decyzji pokontrolnej, jeśli złożenie deklaracji jest właśnie wynikiem kontroli z ZUS. W innym przypadku to pole też pozostaje puste.

  Część II

  W polach 1-9 płatnik wpisuje swoje dane identyfikacyjne. Muszą być one takie same jak te, które przedsiębiorca wpisał we wniosku o założenie działalności gospodarczej (zobacz, jak poprawnie wypełnić ten wniosek)
  .

  Część III

  Pole 01

  Jeśli przedsiębiorca płaci składki tylko za siebie, wpisze tam „1”, natomiast gdy zatrudnia na przykład jednego pracownika – „2”. Należy również uważać przy uzupełnianiu tej rubryki i liczby wpisywać w skrajnym prawym okienku. Pola 02 nie wypełnia się.

  Pole 03

  Należy wpisać stawkę procentową, stosowaną do ubezpieczenia wypadkowego, która może się wahać od 0, 67 do 3, 86 procent. Dla przedsiębiorców zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników wynosi ona 1, 93 procent.

  Na następnej stronie dowiesz się, jak obliczyć wysokość składek

  Część IV

  Najważniejsza część deklaracji ZUS DRA. To właśnie tutaj płatnik musi obliczyć i wskazać dokładne kwoty składek, które odprowadził w poprzednim miesiącu z tytułu ubezpieczeń społecznych, chorobowych i wypadkowych. Obowiązujące w 2014 roku składki wynoszą:

  • 19, 52 procent (po 9, 76 procent finansowane przez pracownika i pracodawcę) składki emerytalnej,
  • 8 procent (6, 5 po stronie pracodawcy i 1, 5 – pracownika) składki rentowej,
  • 2, 45 procent (w całości finansowane przez pracownika) składki chorobowej,
  • 1, 93 procent (w całości finansowane przez pracodawcę) składki wypadkowej.

  Pole 01

  Stanowi sumę pól 04, 07, 10, 13 i 16 z tej samej części.

  Pole 02

  Stanowi sumę pól 05, 08, 11, 14 i 17 z tej samej części.

  Pole 03

  Stanowi sumę pól 01 i 02.

  Pole 04

  Należy w nim wpisać kwotę składek emerytalnych sfinansowanych przez ubezpieczonego. Jeśli przedsiębiorca rozlicza tylko siebie (w polu III/01 wpisał 1) i korzysta z minimalnych składek, to wpisze tu kwotę 438, 73 (aktualne składki znajdziesz tutaj)
  . Jeśli na przykład zatrudnia oprócz tego pracownika na umowę o pracę na części etatu zarabiającego 1600 złotych brutto, to musi do tej kwoty dodać 156, 16 (9, 76 procenta z 1600 złotych), co razem da 594, 89.

  Pole 05

  W przypadku zgłaszania tylko jednej osoby – 179, 81, czyli minimalna składka na ubezpieczenia rentowe. Przy zatrudnieniu pracownika zarabiającego 1600 złotych brutto, należy doliczyć 24 (1, 5 procent z 1600 złotych). W sumie da to zatem 203, 81.

  Pole 06

  Stanowi sumę pól 05 i 06.

  Pole 07

  Wypełniane tylko, jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracownika. W naszym przykładzie płatnik powinien wpisać tam 156, 16, czyli 9, 76 procenta z 1600 złotych.

  Pole 08

  Wypełniane tylko, jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracownika. W naszym przykładzie płatnik powinien wpisać tam 104 (6, 5 procenta z 1600 złotych).

  Pole 09

  Stanowi sumę pól 07 i 08.

  Pola 10-18 oraz 28-36 w omawianych przykładach pozostają niewypełnione. Pola 19-27 natomiast trzeba uzupełnić analogicznie do pól 01-08.

  Pole 19

  Stanowi sumę pól 22, 25, 28, 31, 34 z tej samej części.

  Pole 20

  Stanowi sumę pól 23, 26, 29, 32, 35 z tej samej części.

  Pole 21

  Stanowi sumę pól 19 i 20.

  Pole 22

  Przy braku pracowników – 55, 07, przy zatrudnionym pracowniku za 1600 złotych brutto – dodatkowe 39, 20 (2, 45 procent z 1600), co w sumie daje 94, 27.

  Pole 23

  Niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników – 43, 48.

  Pole 24

  Stanowi sumę pól 22 i 23

  Pole 25

  Pozostaje puste, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników

  Pole 26

  Należy wpisać 30, 88 (1, 93 procent z 1600 złotych)

  Pole 27

  Stanowi sumę pól 25 i 26.

  Pole 37

  Stanowi sumę wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne, które powinien przekazać płatnik – zarówno za siebie, jak i za pracownika. Otrzymuje się ją poprzez dodanie wartości z pól 06, 09, 24 i 27.

  Część V

  Rubryki 01-05 należy wypełnić tylko w przypadku wypłaty świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Gdy rozpatrujemy przedsiębiorcę rozliczającego siebie i jednego pracownika, pomijamy tę część, zakładając, że płatnik nie wypłacił żadnych świadczeń.

  Część VI

  W tej części rozlicza się poprzednie dwie. W polu 01 wykazuje się ewentualny zwrot z ZUS-u poprzez odjęcie pola IV/37 od V/05. Pole 02 to natomiast działanie odwrotne i jego wynik pokazuje, ile pieniędzy musimy wpłacić do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zazwyczaj jest to kwota, która widnieje w polu IV/37.

  Na kolejnej stronie o tym, jak obliczyć składki na Fundusz Pracy

  Część VII

  Przedsiębiorca ubezpieczający siebie wpisuje w polu 02 minimalną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli 270, 40 złotych. Następnie przepisuje ją do pola 05 i 07.

  Część VIII

  Jeżeli przedsiębiorca rozlicza tylko siebie, to w polu 01 wpisuje 55, 07, czyli kwotę na Fundusz Pracy. Za przykładowego pracownika musi natomiast odprowadzić 39, 20 złotych (można to obliczyć przy pomocy kalkulatora płac na msp. pl)
  . W sumie będzie to zatem 94, 27. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracownika, to musi zapłacić 0, 1 procenta na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W naszym przykładzie będzie to 1, 60 złotych (0, 1 procent z 1600). Pola 01 i 02 sumuje się w polu 03.

  Części IX w omawianych przypadkach pozostawia się pustą, natomiast część X wypełnia tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

  Część X

  W polach 02-05 płatnik wpisuje podstawy wymiaru składek na poszczególne ubezpieczenia. W trzech pierwszych rubrykach jest ona taka sama, różni się tylko przy ubezpieczeniu zdrowotnym. Aktualne kwoty można znaleźć tutaj. Najwięcej problemu sprawia wybór kodu tytułu ubezpieczenia. W omawianym przykładzie będzie to 05 10 0 0. Cztery pierwsze cyfry oznaczają przedsiębiorcę, piąta – że nie posiada on prawa do emerytury lub renty, natomiast ostatnia – że nie orzeczono wobec niego niepełnosprawności.

  Część XI

  W ostatniej części deklaracji płatnik wpisuje datę jej wypełnienia, podpisuje się oraz przybija pieczątkę.

  Oceń jakość naszego artykułu:

  Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

  Instrukcja dla właściciela 2mag 40400

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja dla właściciela 2mag 40400

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja dla właściciela 2mag 40400