Instrukcja instalacji i konfiguracji Aeg X89384md02

Instrukcja instalacji i konfiguracji modelu Aeg X89384md02 została stworzona, aby pomóc użytkownikom w instalacji i konfiguracji urządzenia. Instrukcja jest łatwa do przeczytania i zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich elementów i funkcji urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące instalacji i konfiguracji, w tym instalacji oprogramowania, ustawień sieci i innych ważnych rzeczy, które należy wykonać, aby urządzenie działało poprawnie. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące zarządzania i bezpieczeństwa, dzięki czemu użytkownicy będą mogli w pełni wykorzystać możliwości urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i konfiguracji Aeg X89384md02

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Konfigurowanie Windows Server 2016 lub nowszych wersji programu MIM 2016 SP2 | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 3 min

Uwaga

Procedura instalacji systemu Windows Server 2019 nie różni się od procedury konfiguracji Windows Server 2016.

W tym przewodniku zastosowano przykładowe nazwy i wartości dotyczące firmy o nazwie Contoso. Należy je zastąpić własnymi danymi. Przykład:

 • Nazwa kontrolera domeny — corpdc
 • Nazwa domeny — contoso
 • Nazwa serwera usługi PROGRAMU MIM — corpservice
 • Nazwa serwera synchronizacji programu MIM — corpsync
 • nazwa SQL Server — corpsql
 • Hasło — Has@lo1
 • Dołączanie Windows Server 2016 do domeny

  Zacznij od maszyny Windows Server 2016, z co najmniej 8-12 GB pamięci RAM. Podczas instalowania określ wersję "Windows Server 2016 Standard/Datacenter (serwer z graficznym interfejsem użytkownika) x64".

  1. Zaloguj się na nowym komputerze jako administrator.

  2. Za pomocą Panelu sterowania nadaj komputerowi statyczny adres IP w sieci. Skonfiguruj ten interfejs sieciowy do wysyłania zapytań DNS do adresu IP kontrolera domeny w poprzednim kroku i ustaw nazwę komputera na CORPSERVICE. Ta operacja będzie wymagać ponownego uruchomienia serwera.

  3. Otwórz Panel sterowania i dołącz komputer do domeny skonfigurowanej w ostatnim kroku, contoso. com. Ta operacja obejmuje podanie nazwy użytkownika i poświadczeń administratora domeny, takiego jak Contoso\Administrator. Gdy zostanie wyświetlony komunikat powitalny, zamknij okno dialogowe i ponownie uruchom serwer.

  4. Zaloguj się do komputera CORPSERVICE jako konto domeny przy użyciu administratora komputera lokalnego, takiego jak Contoso\MIMINSTALL.

  5. Uruchom okno programu PowerShell jako administrator i wpisz poniższe polecenie, aby zaktualizować komputer przy użyciu ustawień zasad grupy.

   gpupdate /force /target:computer

   Po upływie maksymalnie minuty proces zostanie zakończony i zostanie wyświetlony komunikat „Pomyślnie ukończono aktualizowanie zasad komputera”.

  6. Dodaj role Serwer sieci Web (IIS) i Serwer aplikacji, funkcje platformy . NET Framework 3. 5, 4. 0 i 4. 5 oraz moduł usługi Active Directory dla środowiska Windows PowerShell.

  7. W programie PowerShell wpisz poniższe polecenia. Może być konieczne określenie innej lokalizacji plików źródłowych funkcji platformy . 5. Te funkcje zazwyczaj nie są obecne w przypadku instalacji systemu Windows Server, ale są dostępne w folderze side-by-side (SxS) w folderze źródeł dysków instalacji systemu operacyjnego, np. "*d:\Sources\SxS*".

   import-module ServerManagerInstall-WindowsFeature Web-WebServer, Net-Framework-Features, rsat-ad-powershell, Web-Mgmt-Tools, Application-Server, Windows-Identity-Foundation, Server-Media-Foundation, Xps-Viewer –includeallsubfeature -restart -source d:\sources\SxS

  Konfigurowanie zasad zabezpieczeń serwera

  Skonfiguruj zasady zabezpieczeń serwera w celu zezwalania na uruchamianie nowo utworzonych kont jako usług.

  W zależności od konfiguracji pojedynczy serwer (wszystkie w jednym) lub serwery rozproszone należy dodać tylko na podstawie roli maszyny członkowskiej, takiej jak serwer synchronizacji.

 • Uruchom program Zasady zabezpieczeń lokalnych.

 • Przejdź do przypisywania praw użytkownika zasad > lokalnych.

 • W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zaloguj jako usługę, a następnie wybierz pozycję Właściwości. com/pl-pl/microsoft-identity-manager/media/mim-deployws3. png" alt="Obraz programu Zasady zabezpieczeń lokalnych" data-linktype="relative-path"/>

 • Kliknij przycisk Dodaj użytkownika lub grupę, a w polu tekstowym wpisz na podstawie roli contoso\MIMSync; contoso\MIMMA; contoso\MIMService; contoso\SharePoint; contoso\SqlServer; contoso\MIMSSPR, kliknij przycisk Sprawdź nazwy, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Logowanie w trybie usługi: właściwości.

 • W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Odmów dostępu do tego komputera z sieci, a następnie wybierz pozycję Właściwości. >

 • Kliknij pozycję Dodaj użytkownika lub grupę, a następnie w polu tekstowym wpisz contoso\MIMSync; contoso\MIMService i kliknij przycisk OK.

 • Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Odmowa dostępu do tego komputera z sieci: właściwości.

 • W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Odmowa logowania lokalnego, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

 • Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Odmowa logowania lokalnego: właściwości.

 • Zamknij okno programu Zasady zabezpieczeń lokalnych.

  Wymagania wstępne dotyczące oprogramowania

  Przed zainstalowaniem składników programu MIM 2016 SP2 upewnij się, że zainstalowano wszystkie wymagania wstępne dotyczące oprogramowania:

  1. Zainstaluj pakiety redystrybucyjne Visual C++ 2013.

  2. Zainstaluj. NET Framework 4. 6.

  3. Na serwerze, który będzie hostować usługę synchronizacji programu MIM, usługa synchronizacji programu MIM wymaga SQL Server Native Client.

  4. Na serwerze, który będzie hostować usługę MIM, usługa MIM wymaga. NET Framework 3.

  5. Opcjonalnie, jeśli używasz protokołu TLS 1. 2 lub trybu FIPS, zobacz ARTYKUŁ MIM 2016 SP2 w środowiskach "Tylko protokół TLS 1. 2" lub środowiska trybu FIPS.

   W razie potrzeby zmień tryb uwierzytelniania systemu Windows usług IIS

  6. Otwórz okno programu PowerShell.

  7. Zatrzymaj usługi IIS za pomocą polecenia iisreset /STOP.

   iisreset /STOPC:\Windows\System32\inetsrv\appcmd. exe unlock config /section:windowsAuthentication -commit:apphostiisreset /START

Dodatkowe zasoby

Instrukcja instalacji i konfiguracji Aeg X89384md02

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i konfiguracji Aeg X89384md02

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i konfiguracji Aeg X89384md02