Instrukcja konfiguracji sieci Fujitsu Sk Mb91590 208m04

Instrukcja konfiguracji sieci Fujitsu Sk Mb91590 208m04 jest szczegółowym dokumentem, który omawia wszystkie kroki wymagane do skonfigurowania sieci bezprzewodowej w oparciu o router Fujitsu Sk Mb91590 208m04. Instrukcja zawiera informacje na temat instalacji i konfiguracji routera oraz tworzenia połączeń sieci bezprzewodowej. Instrukcja zawiera również informacje o używaniu systemu do monitorowania i zarządzania siecią, takie jak ustawianie hasła, tworzenie punktów dostępowych i filtrowanie adresów IP. Instrukcja zawiera również wszystkie wymagane informacje na temat ustawień sieciowych, takich jak adres IP, maska podsieci, brama domyślna i adres DNS. Instrukcja jest szczególnie przydatna dla osób, które chcą poprawnie skonfigurować sieć bezprzewodową w domu lub w biurze.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konfiguracji sieci Fujitsu Sk Mb91590 208m04

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce

Może ci pomoże.http://obsluga-klienta. upc. pl/app/answers/detail/a_id/40/~/nazwa-u%E5%BCytkownika-i-has%E5%82o-do-konfiguracji-routera%2Fmodemu-z-funkcj%E4%85-routera

Instrukcja instalacji
i konfiguracji usługi UPC WiFi

Warszawa, sierpień 2006

Spis treści
1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO

2

2. SŁOWNICZEK

3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI

4. OPIS ROUTERA

3

POPRAWNE UMIEJSCOWIENIE ROUTERA

PRZEDNI PANEL ROUTERA

TYLNY PANEL ROUTERA

4

5. PODŁĄCZENIE ROUTERA

5

6. KONFIGURACJA ROUTERA

6

LOGOWANIE DO ROUTERA

ZMIANA HASŁA DOSTĘPOWEGO DO ROUTERA

8

KONFIGURACJA SIECI BEZPRZEWODOWEJ

9

AKTYWOWANIE OPCJI BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ

10

KONFIGURACJA ZAAWANSOWANYCH OPCJI KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ

11

WYKONANIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA PLIKU KONFIGURACYJNEGO ROUTERA

14

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ Z KOPII BEZPIECZEŃSTWA PLIKU KONFIGURACYJNEGO

15

7. OPIS BEZPRZEWODOWEJ KARTY USB

8. INSTALACJA BEZPRZEWODOWEJ KARTY USB

16

9. KONFIGURACJA POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO

19

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1. 0 

1.

Zawartość zestawu instalacyjnego

Zestaw instalacyjny zawiera:
I. Pudełko z routerem firmy NETGEAR:
1. router bezprzewodowy WPN824 RangeMax,
2. zasilacz sieciowy,
3. uchwyty,
4. kabel Ethernet kategorii 5 (CAT5),
5. CD-ROM RangeMax Wireless Router WPN824 Resource zawierający:
o instrukcję obsługi routera (w języku angielskim),
o uwagi dotyczące użytkowania routera i dodatkowe informacje (w języku angielskim),
6. kartę gwarancyjną oraz informacje o wsparciu technicznym.
II. Pudełko z bezprzewodową kartą USB:
1. bezprzewodowa karta USB (adapter) WPN111 RangeMax,
2. CD-ROM zawierający sterowniki.
III. Druk Oświadczenia.
IV. CD-ROM z instrukcjami użytkownika, zawierający niniejszą instrukcję, polskojęzyczną instrukcję routera oraz instrukcję rozwiązywania problemów.

2.

Słowniczek

W odniesieniu do urządzeń oraz czynności opisanych w instrukcji używane będą następujące zwroty:
o router - dostarczony w zestawie instalacyjnym router bezprzewodowy WPN824 RangeMax,
o bezprzewodowa karta USB - dostarczona w zestawie instalacyjnym karta podłączana do gniazda
USB, która umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy routerem a komputerem,
o kabel sieciowy - kabel Ethernet kategorii 5 (CAT5),
o modem kablowy - dostarczony podczas instalacji usługi internetowej UPC modem używany do
korzystania z tej usługi,
o przycisk Reset - znajdujący się na tylnym panelu routera (w zagłębieniu wewnątrz obudowy) przycisk umożliwiający przywrócenie fabrycznej konfiguracji routera,
o punkt dostępowy - element routera umożliwiający bezprzewodową komunikację (WiFi) pomiędzy
routeram a komputerem,
o WiFi - standard komunikacji radiowej wykorzystywany min. w bezprzewodowych sieciach lokalnych,
o switch - element routera umożliwiający podłączenie czterech komputerów do routera za pomocą
kabli sieciowych,
o zresetowanie routera - wciśnięcie przycisku Reset przy pomocy igły lub innego ostrego przedmiotu,
o zresetowanie modemu - odłączenie i ponowne podłączanie zasilania do używanego modemu kablowego podłączonego do routera,
o usługa internetowa - usługa dostępu do internetu (chello) świadczona przez UPC Polska

3.

Uruchomienie usługi UPC WiFi

Uruchomienie usługi UPC WiFi wymaga wykonania czynności opisanych w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji:
1. podłączenie routera (Podłączenie routera, s. 5)
2. skonfigurowanie routera (Konfiguracja routera, s. 6)
3. zainstalowanie bezprzewodowej karty USB (Instalacja bezprzewodowej karty USB s. 16)
4. skonfigurowanie połączenia bezprzewodowego (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego s. 19)


4.

Opis routera

Router bezprzewodowy WPN824 RangeMax przeznaczony jest do obsługi domowych sieci lokalnych.
Zastosowanie autorskiej technologii RangeMax pozwala na komfortową pracę użytkowników sieci nawet
w przypadku pojawiania się czynników generujących zakłócenia w komunikacji radiowej.
Urządzenie umożliwia bezprzewodowe (w standardzie IEEE 802. 11b/g) oraz przewodowe (w standardzie
Ethernet) podłączenie komputerów do usługi internetowej poprzez:

> wbudowany punkt dostępowy WiFi (Access Point),
> 4-portowy switch.

Poprawne umiejscowienie routera
Podłączając router kieruj się poniższymi wskazówkami:
>

umieść router w pobliżu modemu kablowego,
w możliwie najwyższym punkcie pomieszczenia,

zapewnij przestrzeń dla prawidłowej pracy komputera
wyposażonego w kartę bezprzewodową,

nie umieszczaj routera w pobliżu typowych źródeł
zakłóceń transmisji bezprzewodowej, takich jak kuchenki mikrofalowe, komputery, telefony bezprzewodowe, duże
powierzchnie metalowe.

Rysunek 1. Router ustawiony pionowo

Uwaga: Jeśli umieścisz router na metalowej powierzchni, ustaw go w pozycji pionowej.
W tym celu skorzystaj z plastikowych uchwytów dostarczonych wraz z routerem.

Przedni panel routera

Rysunek 2. Przedni panel routera

Przedni panel routera umożliwia monitorowanie pracy urządzenia dzięki umieszczonym na nim
diodom sygnalizacyjnym. Zachowanie się poszczególnych diod informuje o statusie routera oraz
aktywności jego poszczególnych funkcji.

Tabela 1. Opis stanów diod sygnalizacyjnych przedniego panelu
Dioda

Status

Stan Urządzenia

Zielony

Zasilanie włączone. Test routera zakończony sukcesem.

Brak

Router nie jest zasilany.

Trwa testowanie routera.

Testowanie zakończone sukcesem.

Aktywna komunikacja bezprzewodowa

Komunikacja bezprzewodowa wyłączona lub występuje problem z uruchomieniem komunikacji.

Wykryte połączenie z modemem kablowym.

Zielony pulsujący

Trwa transmisja danych do modemu kablowego.

Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 100 Mb/s.

Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 100 Mb/s.

Żółty

Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 10 Mb/s.

Żółty pulsujący

Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 10 Mb/s.

Nie wykryto urządzenia podłączonego do danego portu.

Tylny panel routera
Na tylnym panelu routera znajdują się
porty LAN routera, port służący do podłączenia modemu kablowego, gniazdo
zasilania, przycisk Reset oraz przycisk
służący do wyłączenia niebieskich diod
umieszczonych na górnym panelu routera
(informują o pracy anten routera).

Rysunek 3. Tylny panel routera

Tabela 2. Opis stanów diod sygnalizacyjnych tylnego panelu
Element

Przeznaczenie

1

Przycisk wyłączający diody sygnalizacyjne anten

Gniazdo zasilacza sieciowego.

Gniazda RJ45 służące do przewodowego podłączenia komputerów.

Gniazdo RJ45 służce do podłączenia modemu kablowego.

Przycisk Reset przywracający fabryczne ustawienia urządzenia*.

*UWAGA: Użycie tego przycisku spowoduje skasowanie konfiguracji routera. Używaj tego przycisku tylko wtedy gdy jest to naprawdę
konieczne. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wciśnięciem przycisku, został on umieszczony wewnątrz obudowy routera. Najłatwiej
wciśniesz go używając do tego celu np. : igły lub wykałaczki.

5.

Podłączenie routera

Właściwe podłączenie routera do modemu kablowego oraz do komputera umożliwi jego poprawną
konfigurację oraz zapewni optymalną pracę urządzenia.
Rozpoczynając instalację wyłącz komputer oraz odłącz kabel zasilający modem kablowy (powinny
zgasnąć wszystkie diody modemu).
1. Połącz Internet Port w routerze
z gniazdem LAN w modemie kablowym
za pomocą kabla sieciowego. Użyj kabla stosowanego do tej pory do łączenia modemu z komputerem.
2. Połącz jeden z portów LAN routera
z kartą sieciową w komputerze

Użyj niebieskiego kabla sieciowego dostarczonego wraz z routerem. To połączenie będzie Ci potrzebne do wykonania pierwszej konfiguracji routera opisanej w kolejnym rozdziale. Po zakończeniu konfiguracji routera odłącz kabel łączący modem z komputerem.
3. Podłącz zasilanie modemu kablowego i odczekaj 2 minuty, aż modem zaloguje się.
4. Podłącz zasilanie routera i wciśnij przycisk RESET znajdujący się na tylnym panelu (np. : za pomocą igły), a następnie przytrzymaj go przez 5 sekund, aż zaświecą się jednocześnie wszystkie diody
routera. Zwolnij przycisk i odczekaj 1 minutę.
5. Włącz komputer i poczekaj aż uruchomi się system operacyjny.
6. Porównaj stan diod na przednim panelu routera z Tabelą 3. potwierdzając jego poprawną pracę.
Tabela 3. Opis stanów diod sygnalizacyjnych po poprawnym podłączeniu routera
Status
Świeci się na zielono
Nie świeci się (zgaśnie po zakończeniu testu routera)
Nie świeci się
Świeci się
Świeci się

Po prawidłowym podłączeniu routera,
urządzenie zaczyna działać z ustawieniami domyślnymi i można rozpocząć jego
konfigurację.
Uwaga: Jeżeli po kilkunastu sekundach od
podłączenia routera diody wskazują jego
nieprawidłową pracę (patrz Tabela 3. ),
upewnij się czy podłączyłeś kabel łączący router z modemem oraz kabel łączący
router z komputerem zgodnie z opisanymi
powyżej zaleceniami, a następnie ponownie zresetuj router.

Rysunek 4. Podłączenie routera

6.

Konfiguracja routera
Uwaga: Fabryczna konfiguracja routera umożliwia uruchomienie komunikacji bezprzewodowej w trybie niezabezpieczonym. Nie korzystaj z tej opcji! Korzystanie z trybu
transmisji niezabezpieczonej umożliwia włamanie się do nie chronionej sieci bez wiedzy
użytkownika.

Z poniższych instrukcji dowiesz się w jaki sposób zmienić konfigurację fabryczną routera, po to aby
odpowiednio zabezpieczyć router i dostęp do sieci bezprzewodowej.

Logowanie do routera
1. Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, uruchom komputer, który podłączyłeś do routera. Uruchom przeglądarkę internetową, której używasz (np. : Internet Explorer). Wpisz w polu adresowym przeglądarki adres http://192. 168. 1. 1 lub http://www. routerlogin.
com i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlony poniższy ekran powitalny (Rysunek 5. )

Rysunek 5. Ekran powitalny routera

Jeżeli ekran powitalny routera nie pojawia się, sprawdź ustawienia połączenia sieciowego (uzyskaj adres
IP oraz adres serwera DNS automatycznie) w systemie operacyjnym lub ustawienia przeglądarki internetowej (Wyłącz serwer proxy). Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj do Instrukcji rozwiązywania problemów zamieszczonej na płycie CD-ROM z instrukcjami użytkownika. Kliknij opcję http://routerlogin. com/basicsettings. htm (Rysunek 5. ), w celu wywołania okna
logowania.

Rysunek 6. Okno logowania

5. Wpisz domyślną nazwę użytkownika i hasło
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: password
Jeżeli w czasie konfiguracji routera nastąpi dłuższa przerwa w komunikacji z routerem, okno logowania
pojawi się ponownie i zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła. Po zalogowaniu się uzyskasz dostęp do panelu konfiguracyjnego urządzenia.

Rysunek 7. Basic Settings w menu Setup

Ekran, który zobaczysz (Rysunek 7. ) pozwala na wybór typu dostępu do sieci internetowej.
Standardowe ustawienia umożliwiają prawidłową komunikację w sieci UPC i nie powinny być
zmieniane.

Zmiana hasła dostępowego do routera
Zmiana hasła dostępowego zabezpieczy routera przed modyfikacją jego ustawień przez osoby niepowołane. Tylko użytkownik znający hasło będzie mógł zalogować się do routera i zmodyfikować jego
1. W menu Mainatanance (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie) kliknij link Set
Password. Wyświetlony zostanie ekran zmiany hasła.

Rysunek 8. Zmiana hasła dostępowego

2. W polu Old Password wpisz aktualne hasło (jeśli przeprowadzasz zmianę po raz pierwszy jest
nim: password). W polach New Password (Nowe hasło) oraz Repeat New Password (Powtórz hasło) wpisz nowe
hasło.

Wybierz składające się z minimum 6 znaków hasło nie będące popularnym słowem lub połączeniem kilku słów. Powinno ono zawierać małe, duże litery oraz cyfry. Im trudniejsze hasło wybierzesz
tym lepiej zabezpieczysz dostęp do routera.

4. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. Zaloguj się ponownie do routera używając nowego hasła.

Uwaga: Jeśli zapomnisz hasła będziesz mógł uzyskać dostęp do routera wyłącznie po zresetowaniu go. W tym celu przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Reset znajdujący się na tylnym
panelu routera. Router powróci wtedy do ustawień fabrycznych (użytkownik: admin, hasło:
password). Pamiętaj, że zresetowanie routera spowoduje skasowanie bieżącej konfiguracji routera.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej
1. W menu Setup kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie). Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

Rysunek 9. Wireless Settings w menu Setup

2. Wybierz nazwę sieci bezprzewodowej (Name SSID). Domyślna nazwa to NETGEAR.
Nazwy tej będziesz używał łącząc się z siecią bezprzewodową. Zalecamy zmianę nazwy sieci na inną niż
domyślna. Dzięki temu utrudnisz osobie postronnej wykrycie Twojej sieci. W polu Region wybierz Europe. W polu Channel (kanał używany do komunikacji w sieci bezprzewodowej) pozostaw domyślną
wartość 06 (jedyna dostępna przy wyborze trybu,, Auto 108Mbps"). W polu Mode (tryb pracy bezprzewodowej) pozostaw domyślną wartość Auto 108Mbps. Wybrany tryb decyduje o prędkości transmisji danych w obrębie sieci bezprzewodowej.
Uwaga: Zapamiętaj lub zanotuj powyższe informacje, gdyż będą one wykorzystywane podczas
konfigurowania bezprzewodowej karty USB w komputerze.

Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej
1. Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia bezprzewodowego (Rysunek 10. ).

Rysunek 10. Opcje bezpieczeństwa

2. Przejdź do sekcji Security Options. Wybierz WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] jako typ zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej (Security Options). Wpisz hasło w polu Passphrase.
Wybierz hasło nie będące popularnym słowem lub połączeniem kilku słów. Powinno ono zawierać
małe, duże litery oraz cyfry. Im trudniejsze hasło wybierzesz, tym lepiej zabezpieczona będzie sieć.
Hasło musi się składać z minimum 8 znaków.
konfigurowania bezprzewodowej karty USB w komputerze. Hasło powinno być wpisywane bezpośrednio przez zainteresowanego użytkownika sieci bezprzewodowej i znane tylko jemu.

Konfiguracja zaawansowanych opcji komunikacji bezprzewodowej
1. W menu Advanced kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie).
Wyświetlony zostanie ekran zaawansowanych opcji konfiguracyjnych połączenia bezprzewodowego.

Rysunek 11. Zaawansowane opcje komunikacji bezprzewodowej

2. Wyłącz opcję Enable SSID Broadcast odpowiadającą za rozgłaszanie identyfikatora (nazwy) Twojej sieci bezprzewodowej.

Wyłączenie tej opcji spowoduje, że osobą postronna, która uruchomi w obrębie sieci bezprzewodowej komputer wyposażony w kartę bezprzewodową, nie,, zobaczy" sieci. Nazwa sieci (SSID) nie będzie bowiem wyświetlana podczas wykrywania dostępnych sieci bezprzewodowych. Zalogowanie
się do sieci będzie możliwe dopiero po bezpośrednim podaniu jej nazwy.

Nie zmieniaj pozostałych domyślnych ustawień. Kliknij przycisk Setup Access List w celu otwarcia okna tworzenia listy urządzeń, które będą mogły
połączyć się z siecią bezprzewodową (Rysunek 11.
Utworzenie listy urządzeń pozwoli Ci na ustalenie, które komputery będą mogły połączyć się z siecią
bezprzewodową. Komputer, którego nie będzie na liście, nie uzyska połączenia i nie będzie mógł korzystać z dostępu do internetu. Zaznacz pole Turn Access Control On w celu uruchomienia mechanizmu kontroli dostępu do tworzonej sieci bezprzewodowej (Rysunek 12.

Uwaga: Włączenie opcji Turn Access Control On i pozostawienie listy dostępu pustej, spowoduje, że żadne urządzenie bezprzewodowe nie będzie mogło połączyć się z internetem.
Komputer podłączony za pomocą kabla sieciowego będzie mógł uzyskać dostęp do internetu.

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1. 0

Rysunek 12. Aktywowanie mechanizmu kontroli dostępu do sieci bezprzewodowej

7. Kliknij przycisk Add aby dodać kartę do listy urządzeń, które mogą się łączyć z tworzoną siecią
bezprzewodową (Rysunek 12. )

Rysunek 13. Dodawania karty do listy dostępu do sieci bezprzewodowej

8. W polu Device Name wpisz nazwę swojej karty (może być to dowolnie wybrana nazwa, która
ułatwi Ci jej późniejszą identyfikację).
9. W polu Mac Address wpisz adres MAC bezprzewodowej karty USB, którą otrzymałeś w zestawie
instalacyjnym.

Adres MAC znajdziesz na obudowie bezprzewodowej karty USB. Składa się on z 12 znaków z przedziału 0-9 i A-F.

10. Kliknij przycisk Add aby zatwierdzić dodanie karty do listy urządzeń, które mogą się łączyć
z tworzoną siecią bezprzewodową. Wrócisz do ekranu listy urządzeń (Rysunek 12.

12

Jeśli chciałbyś dodać kolejne karty do listy powtórz kroki 7 - 10.
11. W menu Advanced kliknij link Remote management. Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji
zdalnego (poprzez internet) zarządzania routerem

Rysunek 14. Zdalne zarządzanie routerem

12. Sprawdź czy opcja Turn Remote Management On (Rysunek 14. ) jest wyłączona. Jeśli nie to wyłącz ją.
Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa zdalne zarządzanie routerem powinno być wyłączone.
Fabryczne ustawienie opcji zarządzania zdalnego nie wymaga modyfikacji, ponieważ jest ona
wyłączona. Jeżeli z jakiegoś powodu opcja jest włączona, należy ją wyłączyć. Z tej opcji powinni
korzystać tylko zaawansowani użytkownicy.

13.

Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji routera
- urządzenie jest gotowe do pracy.
Przed przejściem do kolejnego etapu konfiguracji usługi UPC Wifi, którym jest konfiguracja bezprzewodowej karty USB, zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego routera.
Dzięki kopii bezpieczeństwa będziesz mógł szybko przywrócić własne ustawienia routera jeśli np. : zresetujesz router przyciskiem Reset lub gdy router zacznie działać nieprawidłowo.

13

Wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego routera
1. W menu Mainatanance kliknij link Backup Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej
stronie). Wyświetlony zostanie ekran zarządzania kopią bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego.

Rysunek 15. Sekcja zarządzania kopią bezpieczeństwa ustawień konfiguracyjnych

Router umożliwia wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich ustawień konfiguracyjnych w formie pliku konfiguracyjnego oraz jego późniejsze wykorzystanie w celu przywrócenia tych ustawień. Zalecamy
wykonanie kopii ustawień routera zaraz po jego poprawnym skonfigurowaniu. Kliknij przycisk Backup aby wykonać kopię ustawień konfiguracyjnych. Wyświetlone zostanie
okno zapisywania kopii bezpieczeństwa.

Rysunek 16. Zapisywanie kopii bezpieczeństwa

3. Kliknij przycisk Zapisz i wpisz nazwę pliku np. : upc-wifi. cfg i wskaż miejsce, w którym ma zostać
zapisany, np. : Dysk lokalny (C:).
Po zapisaniu na dysku, plik będzie dostępny w lokalizacji C:\upc-wifi. cfg. Przechowuj plik na dysku
komputera lub innym nośniku. Wykorzystasz go w razie konieczności przywrócenia prawidłowej konfiguracji routera.

Przywrócenie ustawień z kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego
stronie). Wyświetlony zostanie ekran zarządzania kopią bezpieczeństwa (Rysunek 15. Kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż lokalizację pliku konfiguracyjnego, np. : C:\upc-wifi.

Po wskazaniu pliku powrócisz do ekranu Backup Settings. Kliknij przycisk Restore - router rozpocznie przywracanie ustawień. Proces ten może trwać
około minuty. Nie przerywaj go!
Uwaga: Przerwanie procesu odtwarzania konfiguracji routera może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, a sam proces trzeba będzie powtórzyć.
Po zakończeniu przywracania ustawień router automatycznie zresetuje się i przerwie połączenie
z przeglądarką internetową. W celu ponownego zalogowania się do routera użyj hasła, z którego
korzystałeś w czasie wykonywani kopii bezpieczeństwa.

7.

Opis bezprzewodowej karty USB

Dostarczona w zestawie instalacyjnym bezprzewodowa karta USB WPN111 RangeMax jest urządzeniem bezprzewodowym współpracującym z punktami dostępowymi WiFi pracującymi w standardzie
IEEE 802. 11b/g.
Karta podłączona do portu USB komputera umożliwia dostęp do usługi internetowej bez konieczności
podłączania komputera do routera przy użyciu okablowania sieciowego (Ethernet).
Karta może zostać podłączona do gniazda USB bezpośrednio lub za pomocą znajdującego się
w zestawie przedłużacza USB. Urządzenie zostało wyposażone w diodę wskazującą bieżący status pracy.

Rysunek 17. Bezprzewodowa karta USB

Tabela 4. Opis stanów diody sygnalizacyjnej
Stan urządzenia

Nie świeci

Urządzenie nie jest podłączone do komputera lub pracuje w trybie oszczędzania energii.

Pulsuje

Urządzenie nawiązuje łączność lub uzyskało połączenie z punktem dostępowym.

8.

Instalacja bezprzewodowej karty USB
Uwaga: Podczas instalacji karty nie wyjmuj płyty instalacyjnej, nie podłączaj innych urządzeń
ani nie uruchamiaj żadnych aplikacji. Bezprzewodową kartę USB włóż do dowolnego gniazda
USB dopiero wtedy gdy zostaniesz o to poproszony.

Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, odłącz kabel łączący router z komputerem.
Włóż do napędu CD-ROM płytę ze sterownikami do
urządzenia (RangeMax Wireless USB 2. 0 adapter WPN111).
Wyświetlony zostanie ekran asystenta instalacji.

Jeśli ekran nie pojawi się, uruchom program instalacyjny ręcznie, np. : klikając przycisk Start następnie Mój
komputer. Gdy zostanie wyświetlona lista wszystkich
napędów komputera, kliknij prawym klawiszem myszy CD-ROM. W Menu, które się pojawi, wybierz opcje
Eksploruj. Wyświetlona zostanie lista plików znajdujących
się na płycie. Dwukrotnie kliknij plik AUTORUN. exe
Kliknij opcję Install Driver and Utility. Wyświetlony
zostanie powitalny ekran instalatora sterowników.
Rysunek 18. Ekran startowy instalatora NETGEAR

Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację.

Rysunek 19. Ekran powitalny instalatora NETGEAR

Wyświetlony zostanie ekran wyboru regionu, w którym będziesz korzystał z karty.
Wybierz Europe i kliknij przycisk Next.

Rysunek 20. Wybór regionu

Wyświetlony zostanie komunikat informujący
o konieczności potwierdzenia wyboru.
Jeśli wybrałeś inny region niż Europe kliknij przycisk
Anuluj i wybierz Europe. Jeśli wybrałeś Europe kliknij przycisk OK.
Rysunek 21. Potwierdzenie wyboru regionu

Wyświetlona zostanie licencja dotycząca korzystania
ze sterowników.
Zapoznaj się z licencją i zaakceptuj ją klikając
przycisk Yes.

Rysunek 22. Licencja NETGEAR

Wyświetlony zostanie ekran wybory katalogu, w którym chcesz zainstalować sterowniki karty. Jeśli nie
masz istotnego powodu, nie zmieniaj proponowanej
lokalizacji.
Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację karty.

Rysunek 23. Wybór katalogu instalacji

Wyświetlony zostanie ekran wyboru nazwy grupy
programów, w której ma się pojawiać program narzędziowy NETGEAR.
Zaakceptuj domyślną nazwę i kliknij przycisk Next.

Rysunek 24. Wybór nazwy grupy programów

Wyświetlony zostanie komunikat informujący o braku
zgodności sterowników.
Zignoruj komunikat i kliknij przycisk Mimo to
kontynuuj.

Rysunek 25. Komunikat o niezgodności
17

Kreator rozpocznie instalację sterowników. Po jej zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczność ponownego uruchomienia systemu
Windows.
Zaznacz pole Yes, I want to restart my computer
now. I kliknij przycisk Finish. Kreator instalacji automatycznie zrestartuje system operacyjny. Podczas
ponownego uruchamiania systemu nie wyjmuj płyty
ze sterownikami z napędu CD-ROM.

Rysunek 26. Ponowne uruchomienie systemu

Po uruchomieniu systemu Windows podłącz bezprzewodową kartę USB do wolnego gniazda USB.
System wyświetli komunikat informujący o wykryciu
nowego urządzenia.
Zaznacz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk
Dalej.

Rysunek 27. Wykrycie sprzętu

Wyświetlony zostanie ekran wyboru lokalizacji sterowników.
Zaznacz opcję Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane) i kliknij Dalej.
W oknie informującym o zakończeniu instalacji sterownika kliknij przycisk Zakończ

Rysunek 28. Wskazanie lokalizacji sterowników

Kreator rozpocznie automatyczną instalację drugiego sterownika i wyświetli ekran wykrywania nowego
urządzenia. Jako sterownik wskaż plik netwpn11.
inf, znajdujący się w głównym katalogu płyty CD, np.
F:\netwpn11. inf, jeżeli Twój napęd CD-ROM został
oznaczony literą F.
Zatwierdź wybór klikając przycisk DALEJ
Jeśli pojawi się informacja o niezgodności sterowników kliknij przycisk Mimo to kontynuuj.

Rysunek 29. Wskazanie lokalizacji pliku
18

Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie komunikat. Kliknij Zakończ, aby rozpocząć korzystanie
z karty bezprzewodowej USB.

Jeśli dioda umieszczona na karcie USB pulsuje na niebiesko oznacza to, że karta działa poprawnie.

Rysunek 30. Zakończanie instalacji.

Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji bezprzewodowej karty USB - urządzenie jest gotowe do pracy.
Ostatnim etapem instalacji usługi UPC WiFi jest konfiguracja połączenia bezprzewodowego pomiędzy
komputerem a routerem.

9. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego
W celu połączenia się Twoja siecią bezprzewodową skorzystaj z oprogramowania dołączonego do bezprzewodowej karty USB (obsługuje systemy Windows 98SE/ME/2000/XP).

Konfiguracja połączenia przy pomocy oprogramowania karty USB
1. Kliknij ikonę aplikacji NETGEAR SMART WIZARD znajdującą się w pasku systemowym obok
zegara (Rysunek 31. Wyświetlone zostanie okno konfiguracyjne połączenia bezprzewodowego

Rysunek 31. Ikona NETGEAR SMART WIZARD

Rysunek 32. Okno konfiguracyjne połączenia bezprzewodowego.
2. W polu Network Name (SSID) wpisz nazwę sieci wybraną podczas instalacji routera. Zaznacz opcję Advanced i kliknij przycisk Advance Security. Wyświetlone zostanie okno służące
do wpisanie hasła WPA-PSK (PASSPHRASE) - porównaj z Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej (s. 10).

Rysunek 33. Okno wprowadzania hasła WPA-PSK. Wpisz hasło (PASSPHRASE) którego użyłeś konfigurując router (Aktywowanie opcji bezpieczeństwa
komunikacji bezprzewodowej s. 10) i kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Zastosuj w oknie konfiguracyjnym. Aplikacja rozpocznie nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową. Kliknij przycisk Close aby zamknąć okno Netgear Smart Wizard.
7. Po uzyskaniu połączenia z siecią bezprzewodową uruchom przeglądarkę internetową, wpisz dowolny adres internetowy, np. : www. pl i sprawdź czy możesz się połączyć ze strona internetową.

Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji usługi
UPC WiFi. Życzymy przyjemnego korzystania z internetu.

20

Brak wyników
Spróbuj użyć innych kryteriów wyszukiwania

Schematy przejściówek

umożliwiających podłączenie czytnika kodów kreskowych do kas Novitus

pdf 146. 58 KB

INSTRUKCJE PROGRAMOWANIA / KSIĄŻKI KODÓW

Birch CD100, CD108, BD388(II), BS915pdf 328. 59 KB

Birch BD408+, BD408e, BS960, BS970pdf 1. 36 MB

Sposoby zasilania sprawdzarek

Sprawdzarki cen NQuirepdf 31. 73 KB

Newland NQuire 201/202 instrukcja obsługipdf 1. 06 MB

MAŁA ONLINE

Instrukcja Obsługi kasy MAŁA ONLINEpdf 3. 02 MB

Instrukcja konfiguracji modemów GSM dla kart SIM wybranych operatorówpdf 62. 23 KB

Instrukcja konfiguracji połączeń kasy z CRK za pomocą LAN, WLAN, GSMpdf 765. 05 KB

Konfiguracja modemów GSM dla wybranych operatorów v4pdf 99. php/file/get/669" download="instrukcja_integracji_paytel_z_kasami_short_v1. pdf">Instrukcja konfiguracji kas z terminalami PayTelpdf 1. 07 MB

BONO ONLINE

Instrukcja konfiguracji drukarki Deon Bono Online do współpracy z CRKpdf 641. 28 KB

Instrukcja obsługi BONO ONLINEpdf 2. 26 MB

Quickstart BONO ONLINEpdf 5. 96 MB

Instrukcja konfiguracji sieci w drukarkach BONO ONLINE

Instrukcja obsługi do programu Animation Managerapdf 857. 45 KB

Instrukcja obsługi do programu Animation Managera2

DIBAL PI-100S RS 3/6 kg

DIBAL PI-100 RS - Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi do wag DIBAL PI-100 RS.pdf 1. 3 MB

DIBAL PS-50 3/6 kg

DIBAL PS-50 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wag DIBAL PS-50.pdf 933. php/wsparcie/honeywell-ms-5145-eclipse">Honeywell MS 5145 Eclipse

Instrukacja obsługi_MS5145 Eclipsepdf 808. 87 KB

DIBAL PS-50 6/15 kg

DIBAL PS-50 15/25 kg

DIBAL PI-100S RS 6/15 kg

DIBAL PI-100T RS 3/6 kg

DIBAL PI-100T RS 6/15 kg

DIBAL SPC-S 6/15 kg

DIBAL SPC - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wag DIBAL SPC.pdf 956. 46 KB

DIBAL SPC-S 15/30 kg

DIBAL SPC-T 6/15 kg

DIBAL SPC-T 15/30 kg

Datalogic QW2100

Datalogic QW2100 - Instrukcja obsługipdf 864. 76 KB

CipherLab 1560P

CipherLab 1560P instrukcja obsługipdf 504. php/wsparcie/pris-ew-200">PRIS EW-200

PRIS EW-200 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wag PRIS EW-200.pdf 459. 08 KB

Datalogic QD2400

Datalogic QD2400 - Instrukcja obsługipdf 596. 22 KB

PRIS EW-200 RS 6/15 kg

PRIS EW-200 RS - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wag PRIS EW-200RS.

Datalogic QD2300

Instrukacja obsługi_QD2300pdf 635. 36 KB

Datalogic QD2300 - Instrukcja obsługipdf 663. 89 KB

DIBAL G-325

DIBAL G-325 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wag DIBAL G-325.pdf 1. 4 MB

DIBAL G-305 6/15 kg

DIBAL G-305 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wag DIBAL G-305.pdf 941. 48 KB

DIBAL G-305 15/30 kg

PRIS EP-200S

PRIS EP-200 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wag PRIS EP-200.pdf 669. 31 KB

PRIS EP-200T

Vega Taxi E

Vega Taxi E instrukcja obsługipdf 2. 5 MB

PRIS EW-200 RS 15/30 kg

Datalogic Gryphon GD4132

Datalogic Gryphon GD4132 - Instrukcja obsługipdf 780. 98 KB

Datalogic QBT2400

Datalogic QBT2400 - Instrukcja obsługipdf 645. 61 KB

DIBAL D-955S 3/6 kg

DIBAL D-900 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wag DIBAL D-900.pdf 628. 35 KB

DIBAL D-955S 6/15 kg

LINK ONLINE

Instrukcja obsługi kasy LINK ONLINE v04Instrukcja obsługi kasy fiskalnej LINK Onlinepdf 4. 95 MB

Instrukcja szybkiego startuInstrukcja Quick Start do kasy Link Onlinepdf 1. 33 MB

TSC TTP-225

TSC TTP-225/343 Instrukcja Obsługipdf 1. 59 MB

CELME FA 220 STANDARD

CELME FA 220 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do krajalnicy CELME FA 220.pdf 491. 94 KB

Datalogic Magellan 1100i

Datalogic Magellan 1100i instrukcja obsługipdf 377. 84 KB

Datalogic Magellan 1100i - Instrukcja obsługi

TSC TDP-225W

TSC TDP-225(W)/324(W) Instrukcja Obsługipdf 1. 39 MB

Datalogic Magellan 1500i

Datalogic Magellan 1500i - Instrukcja obsługipdf 768. 33 KB

TSC TDP-324W

TSC DA210

Skrócona instrukcja instalacji DA200/210/300/310pdf 1. 24 MB

CELME FA 220 TEFLON

DIBAL PVC-50 35x45 30 kg

DIBAL PVC-50 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wag DIBAL PVC-50.pdf 1. 27 MB

Datalogic Magellan 3200VSi

Datalogic Magellan 3200VSi instrukcja obsługipdf 629. 75 KB

Datalogic Magellan 3200VSi - Instrukcja obsługi

Datalogic Magellan 3300HSi

Datalogic Magellan 3300HSi instrukcja obsługipdf 434. 92 KB

Datalogic Magellan 3300HSi - Instrukcja obsługi

TSC DA310

DIBAL PVC-50 35x45 60 kg

TSC TDP-247

TSC TDP-247/345 Instrukcja Obsługipdf 1. 15 MB

DIBAL PVC-50 35x45 150 kg

TSC TDP-345

DIBAL PVC-50 42x52 60 kg

Datalogic Magellan 3450VSi

Datalogic Magellan 3450VSi instrukcja obsługipdf 940. php/file/get/209" download="Instr_obslugi_Datalogic_Magellan_3450VSi_v02_20200529. pdf">Datalogic Magellan 3450VSi - Instrukcja obsługi

TSC TTP-244 Pro

TSC TTP-244pro Instrukcja Obsługipdf 1. 43 MB

DIBAL PVC-50 42x52 150 kg

Datalogic Magellan 3550HSi

Datalogic Magellan 3550HSi instrukcja obsługipdf 652. php/file/get/211" download="Instr_obslugi_Datalogic_Magellan_3550HSi_v01_20200529. pdf">Datalogic Magellan 3550HSi - Instrukcja obsługi

DIBAL PVC-50 42x52 300 kg

DIBAL SPC-S RS 6/15 kg

DIBAL SPC RS - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi DIBAL SPC RS.

DIBAL SPC-S RS 15/30 kg

DIBAL SPC-T RS 6/15 kg

TSC TE200

TSC TE200/210/300/310 Instrukcja Obsługipdf 2. 46 MB

TSC TE300

TSC TE210

TSC TE310

DIBAL SPC-T RS 15/30 kg

TSC TC200

TSC TC200/TC210/TC300/TC310 Instrukcja Obsługipdf 1. 86 MB

TSC TC300

CELME FA 250 STANDARD

CELME FA 250 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wag CELME FA 250.pdf 842. 97 KB

TSC TC210

TSC TC310

CELME FA 250 TEFLON

TSC TTP-247

TSC TTP-247/345 Instrukcja Obsługipdf 641. 9 KB

Datalogic Memor 1

Datalogic Memor instrukcja obsługipdf 491. php/wsparcie/t-scale-s29-1-wyswietlacz-3-6-kg">T-SCALE S29 1 wyświetlacz 3/6 kg

T-SCALE S29 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi T-SCALE S29.pdf 341. 02 KB

T-SCALE S29 1 wyświetlacz 6/15 kg

T-SCALE S29 1 wyświetlacz 15/25 kg

T-SCALE S29 3/6 kg

T-SCALE S29 6/15 kg

T-SCALE S29 15/25 kg

T-SCALE AHW

T-SCALE AHW - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi T-SCALE AHW.pdf 293. php/wsparcie/t-scale-ahc">T-SCALE AHC

T-SCALE AHC - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi T-SCALE AHC.pdf 392. php/wsparcie/datalogic-memor-x3">Datalogic Memor X3

MEMOR™ X3 - Instrukcja obsługipdf 473. 16 KB

Datalogic Memor X3 instrukcja obsługi

PRIS EP-210S RS

PRIS EP-210 RS - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi PRIS EP-210 RS.

Czytnik Zebra DS4308

Zebra DS 4308 instrukcja obsługipdf 950. php/wsparcie/pris-ep-210t-rs">PRIS EP-210T RS

VEGA 2

VEGA 2 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi VEGA 2.pdf 964. 81 KB

TSC TTP-345

TSC TX200

TSC TX200/300/600 Instrukcja Obsługipdf 2. 6 MB

DIBAL D-955DB 12, 1" + 7"

Instrukcja obsługi do wagi DIBAL D-900.

NANO ONLINE

Instrukcja rejestracji i rozliczania zaliczek na kasie NANO ONLINEpdf 139. 24 KB

Rejestracja i rozliczanie zaliczek na kasie

Instrukcja obsługi Nano ONLINE reh_v01 Online_2. 0 (2022-05-05)Instrukcja obsługi kasy Nano Online w wersji 01 z funkcjami dodanymi po rehomologacji do Online 2. 0 (obsługa faktur, BLIK, e-paragony)
pdf 4. 17 MB

TSC TX300

ONE ONLINE

Instrukcja integracji kas One i Next z terminalem Lane PayTelInstrukcja integracji - kas One i Next z terminalem Lane3000 (PayTel)pdf 118. php/file/get/369" download="novitus_quickstart_one-online_2019_prewka. pdf">Instrukcja Quick Start kasy ONE ONLINEpdf 389. 93 KB

Instrukcja obsługi funkcji fiskalnych kasy ONE Onlinepdf 736. 67 KB

DIBAL D-955DB 12, 1" + 12, 1"

TSC ML240P

TSC ML240P/340P Instrukcja Obsługipdf 1. 91 MB

TSC ML340P

TSC MB240T

TSC MB240T/340T Instrukcja Obsługipdf 1. php/wsparcie/dibal-dmi-610-60-kg">DIBAL DMI-610 60 kg

DIBAL DMI-610 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi DIBAL DMI-610.pdf 3. 16 MB

TSC MB340T

DIBAL DMI-610 150 kg

DIBAL DMI-610 300 kg

DIBAL D-POS

DIBAL D-POS - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi DIBAL D-POS.pdf 281 KB

DIBAL M-525DB

DIBAL SERIA 500 - skrócona instrukcja obsługiSkrócona instrukcja obsługi do wag DIBAL SERIA 500.pdf 565. 1 KB

DIBAL SERIA 500 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wag DIBAL SERIA 500.pdf 2. 34 MB

DIBAL W-025S

DIBAL SERIA 500 - Skrócona instrukcja obsługi

DIBAL W-025T

SATURN 2

SATURN 2 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsugi do wagi SATURN 2.

Czytnik Zebra LS2208

Zebra LS2208 - instrukcja obsługipdf 595. 83 KB

TSC TTP-2610MT

TSC TTP-2610/368MT Instrukcja Obsługipdf 2. 56 MB

TSC TTP-368MT

TSC TTP-286MT

TSC TTP-286/384MT Instrukcja Obsługipdf 1. 9 MB

TSC TTP-384MT

DIBAL KS-400

DIBAL KS-400 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi DIBAL KS-400.pdf 2. 25 MB

TSC MH240P

TSC MH240/340/640 Instrukcja Obsługipdf 2. php/wsparcie/drukarka-tsc-mh340p">TSC MH340P

NEXT ONLINE

Instrukcja Quick Start kasy NEXT ONLINEpdf 411. php/file/get/1010" download="Instrukcja_funkcje_fisk_NEXT_Online_v02_20210422. pdf">Instrukcja obsługi funkcji fiskalnych kasy NEXT ONLINEpdf 721. php/wsparcie/dibal-m-525s-a-3-6-kg">DIBAL M-525S A 3/6 kg

Skrócona instrukcja obsługi do wagi DIBAL SERIA 500.

Instrukcja obsługi do wagi DIBAL SERIA 500.

SENTO ONLINE

Instrukcja Obsługi kasy SENTO ONLINE v03Instrukcja obsługi kasy Sento Online zawierająca opisy funkcji dodanych przy rehomologacji do Online 2. 0 (faktury VAT, BLIK, e-paragony) z 2022-03-21pdf 3. 37 MB

Instrukcja Quick Start kasy SEMTO ONLINEpdf 406. php/file/get/375" download="ustawienia_modemow_gsm. php/wsparcie/dibal-m-525s-a-6-15-kg">DIBAL M-525S A 6/15kg

HD ONLINE

Instrukcja obsługi drukarki HD Online v04 z 20220412pdf 5. 58 MB

Instrukcja konfiguracji połączenia drukarki HD i HD II Online z CRKpdf 220. 52 KB

CELME FAP 250 STANDARD

CELME FAP 250 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do krajalnicy CELME FAP 250.

TSC MH640P

TSC MX240P

TSC MX240P/340P/640P Instrukcja Obsługipdf 2. php/wsparcie/drukarka-tsc-mx340p">TSC MX340P

CELME FAP 250 TEFLON

Instrukcja obsługi do krajalnicy CELME FAP 250

DIBAL M-525T A

TSC MX640P

T-SCALE BWS 60 kg

T-SCALE BWS - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi T-SCALE BWS.pdf 305. php/wsparcie/t-scale-bws-150-kg">T-SCALE BWS 150 kg

DEON LAN E (homologacja wygasła)

Quickstart DEON LANpdf 588. 13 KB

Instrukcja obsługi Deon LAN v02 (2021-04-22)pdf 3. 11 MB

HD E (homologacja wygasła)

Instrukcja Obsługi drukarki Novitus HD Epdf 9. 62 MB

NANO E

Instrukcja Quick Start kasy NANO Epdf 2. 06 MB

Instrukcja obsługi NANO E v27 (2021-04-22)pdf 4. php/wsparcie/novitus-next">NOVITUS NEXT

Instrukcja obsługi funkcji fiskalnych kasy NEXTpdf 558. 88 KB

SENTO LAN E

Instrukcja Obsługi kasy SENTO LAN E v. 04pdf 5. 23 MB

Instrukcja Quick Start kasy SENTO LAN Epdf 280. 8 KB

TSC Alpha-4L

TSC Alpha 4L Instrukcja Obsługipdf 2. 19 MB

CELME FAP 300 STANDARD

CELME FAP 300 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do krajalnicy CELME FAP 300.

CELME FAP 300 TEFLON

DIBAL M-525S

Skrócona instrukcja obsługi do wagi DIBAL M-525S.

DIBAL M-525T

MX 5500

MX 5500 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do metkownicy MX 5500.pdf 339. php/wsparcie/neptun-2">NEPTUN 2

NEPTUN 2 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi NEPTUN 2.

Zebra TLP 2824 Plus

Zebra TLP2824 Plus Instrukcja Obsługipdf 7. 78 MB

Zebra GK420D

Zebra GK420d Instrukcja Obsługipdf 4. 67 MB

Zebra GK420T

Zebra GK420t Instrukcja Obsługipdf 5. 45 MB

DIBAL M-525H

pdf 646. 11 KB

DIBAL M-525SS

DIBAL S-545DB

DEON ONLINE

Instrukcja konfiguracji modemów GSM pod różnych operatorówpdf 57. php/file/get/1006" download="Instrukcja_obslugi_Deon_Online_v06_20220928. pdf">Instrukcja obsługi Deon Online v06 (20220928)pdf 2. 2 MB

NANO II ONLINE

Karta Kasy NANO II ONLINEpdf 61. 51 KB

Instrukcja Quick Start kasy NANO II ONLINEpdf 6. php/file/get/665" download="novitus_nano2-online_quickstart_wkladka_wifi_2020_v2_prewka. pdf">Instrukcja QS - konfiguracja sieci WiFi w kasie NANO IIpdf 209. 42 KB

Instrukcja obsługi Nano II ONLINE v03 (2021-04-22)pdf 2. php/wsparcie/dibal-dmi-610-abs">DIBAL DMI-610 ABS

DIBAL DMI-610 ABS - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do miernika DIBAL DMI-610 ABS.

DIBAL VC-50

DIBAL VC-50 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do miernika DIBAL VC-50.

DIBAL VC-80 INOX

DIBAL VC-80 INOX - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do miernika DIBAL VC-80 INOX.pdf 311. 72 KB

METO EAGLE 2026

METO EAGLE 2026 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do metkownicy METO EAGLE 2026.pdf 383. 03 KB

CipherLab 8001L

Instrukcja obsługi CipherLab 8001Lpdf 205. 65 KB

MX 2616

MX 2616 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do metkownicy MX 2616.pdf 266. php/wsparcie/cipherlab-8200">CipherLab 8200

CipherLab CPT 8200 instrukcja obsługipdf 431. php/wsparcie/cipherlab-8300l">CipherLab 8300L

Instrukcja obsługi_CipherLab 8300Lpdf 202. 14 KB

CipherLab 8600

CIpherLab CPT 8600 instrukcja obsługipdf 246. 82 KB

DIBAL DMI-610 INOX

DIBAL DMI-610 INOX - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do miernika DIBAL DMI-610 INOX.

Taksometr Fiskalny TX-E

Instrukcja obsługi TX Epdf 1. 82 MB

KPZ-2

KPZ-2 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi KPZ-2.pdf 9. php/wsparcie/kpz-2d">KPZ-2D

KPZ-2D - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi KPZ-2D.

KPZ-2 INOX

KPZ-2D INOX

KPZ-1

KPZ-1 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi KPZ-1.

KPZ-1 INOX

DIBAL LP-545

DIBAL LP-545 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do systemu DIBAL LP-545.pdf 2. 03 MB

DIBAL LP-3300

DIBAL LP-3000 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do systemu DIBAL LP-3000.pdf 2. 65 MB

DIBAL LP-3400

DIBAL ML-3300

DIBAL ML-3000 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do systemu DIBAL ML-3000.

DIBAL ML-3400

KPZ 71-1

KPZ 71-1 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi KPZ 71-1.

KPZ 71-1 INOX

T-SCALE TP-I

T-SCALE TP-I - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do wagi T-SCALE TP-I.pdf 273. php/wsparcie/inwentaryzator3">Inwentaryzator® 3

Inwentaryzator 3. 1 - Instrukcja obsługipdf 1. php/wsparcie/novimag-r">Novimag® 2

Novimag 2 instrukcja obsługipdf 967. 41 KB

Manager OPT

Manager OPT - Instrukcja obsługipdf 1. php/wsparcie/manager-sgt-online">Manager SGT Online

Manager SGT-Online - instrukcja obsługipdf 747. php/wsparcie/dibal-ls-4000">DIBAL LS-4000

DIBAL LS-4000 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do urządzenia DIBAL LS-4000pdf 2. php/wsparcie/dibal-ms-4000">DIBAL MS-4000

DIBAL MS-4000 - Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi do systemu MS-4000

DIBAL KS-400 MAGELLAN 9300I 2D

SATURN 2 MAGELLAN 3510HS 2D

SATURN 2 MAGELLAN 3550HS 2D

NEPTUN 2 MAGELLAN 9300I 2D

NANO II ONLINE GSM24

GSM24 - informacja dla użytkowników kasypdf 555. 7 KB

ONE Online GSM24

NANO ONLINE GSM24

LINK ONLINE GSM24

HD ONLINE z wyświetlaczem wolnostojącym

BONITA II

Instrukcja obsługi wersja 88 (17-02-2005r. ) 8, 7 MBpdf 8. 57 MB

Małe TANGO

Instrukcja obsługi wersja 29 (14-07-2005r. ) 4, 1 MBpdf 4. 08 MB

BRAVO/ BRAVO Bazar

Instrukcja obsługi wersja 82 (08-02-2005r. ) 3, 2 MBpdf 3. 21 MB

DELIO / DELIO PRIME

Instrukcja obsługi wersja 05 (23-06-2014r. ) PDF 3, 7 MBpdf 1. 89 MB

DELIO E / DELIO PRIME E

Instrukcja obsługi wersja 10 (10-01-2014r. ) PDF 3, 4 MB

DEON E

nstrukcja obsługi wersja 2. 01 (2021-04-22)pdf 2. 88 MB

FRIGO II / FRIGO II+

Instrukcja obsługi wersja 95 (19-12-2011r. ) 3, 1 MBpdf 2. 99 MB

LUPO

Instrukcja obsługi wersja 01 (31-01-2013r. ) 2, 6 MB

LUPO E

Instrukcja obsługi wersja 05 (10-03-2014r. ) 2, 4 MBpdf 3. php/wsparcie/mala-mala-plus">MAŁA / MAŁA PLUS

Instrukcja obsługi wersja 30 (31-12-2011r. 97 MB

MAŁA E / MAŁA PLUS E

Instrukcja obsługi wersja 09 (10-03-2014r. ) 2, 8 MB

Mini POS

Instrukcja obsługi wersja 01 (10-12-2008r. ) 2, 9 MBpdf 2. 94 MB

MINI Tax

Instrukcja obsługi wersja 78 (28-04-2005r. ) 3, 1 MBpdf 3. 05 MB

PS4000 E

Instrukcja obsługi wersja 04 (06-08-2014r. ) 2, 8 MBpdf 2. php/file/get/991" download="ps4000. pdf">Instrukcja obsługi wersja 17 (14-07-2005r. ) 4, 9 MB

QUARTO

Instrukcja obsługi wersja 16 (21-04-2006r. ) PDF 2, 6 MB

SENTO E

Instrukcja obsługi wersja 06 (10-03-2014r. 74 MB

SOLEO E / SOLEO E PLUS

Instrukcja obsługi wersja 30 (02-06-2010r. ) 3, 9 MB

VEGA Mobil

Instrukcja obsługi wersja 38 (04-12-2006r. ) PDF 2, 6 MBpdf 2. php/wsparcie/vega-taxi-utax">VEGA Taxi /uTAX/

Instrukcja obsługi wersja 10, ZIP 4, 4 MBzip 4. php/wsparcie/vento">VENTO

Instrukcja obsługi wersja 34 (22-09-2005r. ) PDF 6, 6 MBpdf 6. php/wsparcie/vento-apteka">VENTO APTEKA

VIVO

Instrukcja obsługi wersja 32 (14-02-2007r. ) PDF 2, 8 MBpdf 2. 77 MB

VIVO APTEKA

TIPO

PS3000 plus

Instrukcja obsługi wersja 42 (14-02-2007r. ) 3, 4 MBpdf 3. 35 MB

BONO LAN E (homologacja wygasła)

BONO LAN E broszurapdf 537. php/file/get/688" download="instr_obslugi_bonolan_eab_v01_20180507. pdf">Instrukcja obsługi BONO LAN Epdf 2. php/file/get/689" download="novitus_bono-lan-e_quickstart_2018. pdf">Quickstart BONO LAN Epdf 717. php/wsparcie/bono-e">BONO E

Instrukcja obsługi BONO Epdf 3. php/file/get/971" download="quickstart_bonoeapteka. pdf">Quick star Bono Aptekapdf 665. php/wsparcie/sento-lan-e-1">SENTO LAN E +

Instrukcja obsługipdf 3. 92 MB

Metrologic MS6220

Metrologic MS6220 instrukcja obsługipdf 582. php/file/get/1068" download="instr_obslugi_metrologic_ms6220_pulsar_v04_20060614. pdf">Metrologic MS 6220 instrukcja obsługipdf 582. php/wsparcie/saturn-2-1">SATURN 2+

HD II ONLINE

Instrukcja obsługi drukarki HD II Online v05 z 20221005pdf 5. php/wsparcie/hd-ii-online-wolnostojacy">HD II ONLINE z wyświetlaczem wolnostojącym

Instrukcja Quick Start drukarki Novitus HD II Onlinepdf 825. php/wsparcie/sdf3">SDF-3 dla myjni

Novitus SDF-3 instrukcja obsługipdf 1. php/wsparcie/deon-online-1">DEON ONLINE Bileterka

HD II ONLINE Bileterka

HD II ONLINE Apteka

HD II ONLINE Bileterka z wyświetlaczem wolnostojącym

HD II ONLINE Apteka z wyświetlaczem wolnostojącym

BONO ONLINE APTEKA

Instrukcja konfiguracji sieci Fujitsu Sk Mb91590 208m04

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konfiguracji sieci Fujitsu Sk Mb91590 208m04

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konfiguracji sieci Fujitsu Sk Mb91590 208m04