Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Ge Cws21ssebfss

Kontrola pomieszczenia API to zestaw narzędzi i funkcji, które umożliwiają tworzenie inteligentnych, zautomatyzowanych systemów do monitorowania i sterowania temperaturą oraz innymi parametrami w pomieszczeniu. Zestaw narzędzi CWS21SSEBFSS oferowany przez producenta GE jest w stanie wykrywać różne warunki w pomieszczeniu, a także sterować temperaturą i wilgotnością. Do tego celu można wykorzystać aplikację mobilną lub kontrolery sterujące, aby dostosować parametry do potrzeb użytkownika. Użytkownicy mogą również skonfigurować powiadomienia, aby otrzymywać powiadomienia o zmianach w warunkach w pomieszczeniu. Narzędzie CWS21SSEBFSS dostarcza wszechstronnych funkcji do monitorowania i sterowania warunkami w pomieszczeniu.

Ostatnia aktualizacja: Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Ge Cws21ssebfss

Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych - nowość

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta Programu Infrastruktura i Środowisko

Załączniki do Podręcznika

Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym i odpadów.

Zakres Studium Wykonalności - działanie 1. 1

Zakres Studium Wykonalności - działanie 2. 1

Zakres Studium Wykonalności - działanie 2. 2:

Rekultywacja terenów

Zabezpieczenia/stabilizacja osuwisk

Modernizacja i budowa umocnień brzegowych

Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji PZP

Zalecenia IZ POIiŚ nr 17/2012 w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ - pobierz

Załącznik nr 1 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE - pobierz

Załącznik nr 1a - Stosowanie w POIiŚ stawek korekt odnośnie nieprawidłowości zidentyfikowanych przez audyty KE - pobierz

Załącznik nr 2 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za naruszenia zasad zawierania umów, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do których nie stosuje się ustawy Pzp - pobierz

Załącznik nr 3 - Pobierz

Załącznik nr 4 - Zalecenia Instytucji Zarządzającej POIiŚ dotyczące interpretowania Wytycznych w zakresie kwalifikowania POIiŚ w procesie nakładania korekt - pobierz

Kontrole

Dokumenty strategiczne

Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych

Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 wraz z metodyką wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finasowaniem z Funduszu Spójności Pobierz dokument

Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pobierz

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC

Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - wersja 4. 0 z lutego 2011r. Nowość.

Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 2. 0)

Załącznik 1a - Formularz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego do dużego projektu - PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE

Załącznik 1b - Formularz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego do dużego projektu - PROJEKTY PRODUKCYJNE

Załącznik 2 - Wzór decyzji Komisji Europejskiej dla dużego projektu

Podręcznik Wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko - wersja 1. 0

Podręcznik Wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko - wersja 2. pl/pliki/ue/Przewodnik_PZP_POIS. pdf" _mce_href="pliki/ue/Przewodnik_PZP_POIS. gif" alt=" " width="39" height="36"/>Przewodnik dla Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych

Szczegóły
Odsłony: 4044
Czym jest interfejs API REST? Zasady projektowania RESTSposób działania interfejsów API RESTInterfejs REST API — sprawdzone proceduryInterfejsy API REST i IBM Cloud

Interfejsy API REST zapewniają elastyczny, uproszczony sposób integracji aplikacji. Są one najpowszechniej stosowaną metodą łączenia komponentów w architekturach mikrousług.

Czym jest interfejs API REST?

Interfejs API, czyli aplikacyjny interfejs programistyczny, jest zestawem reguł definiujących sposób, w jaki aplikacje lub urządzenia mogą się ze sobą łączyć i komunikować. Interfejs API REST to interfejs API zgodny z zasadami projektowania REST, czyli stylem architektury representational state transfer. Z tego powodu interfejsy API REST są czasami nazywane interfejsami API zgodnymi ze specyfikacją REST.

Specyfikacja REST — po raz pierwszy zdefiniowana w 2000 roku przez informatyka dr. Roya Fieldinga w jego pracy doktorskiej — zapewnia programistom stosunkowo wysoką elastyczność i swobodę. Ta elastyczność to tylko jeden z powodów, dla których interfejsy API REST stały się najpowszechniej stosowaną metodą łączenia komponentów i aplikacji w architekturach mikrousług.

Zasady projektowania REST

Podstawowe działanie interfejsu API polega na umożliwieniu aplikacji lub usłudze uzyskania dostępu do zasobu w innej aplikacji lub usłudze. Aplikacja lub usługa uzyskująca dostęp jest nazywana klientem, a aplikacja lub usługa, w której znajduje się zasób — serwerem.

Niektóre interfejsy API, takie jak SOAP lub XML-RPC, narzucają programistom ścisłą strukturę. Natomiast interfejsy API REST mogą być opracowywane przy użyciu niemal dowolnego języka programowania i obsługują wiele różnych formatów danych. Jedynym wymaganiem, które należy spełnić, jest stosowanie się do następujących sześciu zasad projektowania REST (znanych też jako ograniczenia architektoniczne):

 1. Jednolity interfejs. Wszystkie żądania wysyłane do interfejsu API dotyczące tego samego zasobu powinny wyglądać tak samo, bez względu na to, skąd pochodzą. Interfejs API REST powinien zapewniać przypisanie jednego elementu danych, takiego jak nazwa lub adres e-mail użytkownika, do jednego identyfikatora URI. Zasoby nie powinny być zbyt duże, ale powinny zawierać wszystkie informacje, których może potrzebować klient.
 2. Rozdzielenie klienta i serwera. Podczas projektowania interfejsu API REST aplikacje klienta i serwera muszą być całkowicie niezależne od siebie. Aplikacja kliencka powinna dysponować wyłącznie informacją o identyfikatorze URI żądanego zasobu. Nie może ona wchodzić w interakcje z aplikacją serwera w żaden inny sposób. Podobnie aplikacja serwera nie powinna modyfikować aplikacji klienckiej, a jedynie przekazywać jej żądane dane za pośrednictwem protokołu HTTP.
 3. Bezstanowość. Interfejsy API REST są bezstanowe. To oznacza, że każde żądanie musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do jego przetworzenia. Innymi słowy, interfejsy API REST nie wymagają żadnych sesji po stronie serwera. Aplikacje serwera nie mogą przechowywać żadnych danych związanych z żądaniem klienta.
 4. Możliwość buforowania. Gdy to możliwe, powinna być dostępna opcja buforowania zasobów po stronie klienta lub serwera. Odpowiedzi serwera muszą również zawierać informację o tym, czy buforowanie dostarczonego zasobu jest dozwolone. Celem jest zwiększenie wydajności po stronie klienta przy jednoczesnym zwiększeniu skalowalności po stronie serwera.
 5. Warstwowa architektura systemu. W interfejsach API REST wywołania i odpowiedzi przechodzą przez różne warstwy. Z reguły nie należy zakładać, że aplikacje klienta i serwera łączą się ze sobą bezpośrednio. Pętla komunikacyjna może obejmować pewną liczbę elementów pośredniczących. Interfejsy API REST muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby ani klient, ani serwer nie miał informacji o tym, czy komunikuje się z aplikacją końcową, czy elementem pośredniczącym.
 6. Kod na żądanie (opcjonalnie). Interfejsy API REST zwykle wysyłają zasoby statyczne, ale w niektórych przypadkach odpowiedzi mogą również zawierać kod wykonywalny (np. aplety Java). W takich przypadkach kod powinien być uruchamiany tylko na żądanie.

Sposób działania interfejsów API REST

Interfejsy API REST komunikują się za pośrednictwem żądań HTTP w celu wykonywania standardowych funkcji bazy danych, takich jak tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie i usuwanie rekordów w zasobie (te operacje są znane też jako CRUD — create, read, update, delete). Na przykład interfejs API REST może użyć żądania GET do pobrania rekordu, żądania POST do utworzenia rekordu, żądania PUT do zaktualizowania rekordu i żądania DELETE do usunięcia rekordu. Wszystkie metody HTTP mogą być używane w wywołaniach API. Dobrze zaprojektowany interfejs API REST jest podobny do serwisu WWW działającego w przeglądarce WWW z wbudowaną funkcjonalnością HTTP.

Stan zasobu w dowolnym określonym momencie (wskazywanym przez znacznik czasu), jest nazywany reprezentacją zasobu. Te informacje mogą być dostarczane klientowi w niemal dowolnym formacie, w tym JSON (JavaScript Object Notation), HTML, XLT, Python lub PHP albo jako jawny tekst. Format JSON jest popularny, ponieważ jest czytelny zarówno dla ludzi, jak i maszyn, a ponadto jest niezależny od języka programowania.

Parametry i nagłówki żądań także są ważne w przypadku wywołań API REST, ponieważ zawierają ważne informacje identyfikujące, takie jak metadane, autoryzacje, identyfikatory URI, dane o buforowaniu, pliki cookie itp. W dobrze zaprojektowanych interfejsach API REST są używane nagłówki żądań i nagłówki odpowiedzi, a także konwencjonalne kody statusu HTTP.

Interfejs REST API — sprawdzone procedury

Elastyczność jest dużą zaletą projektu interfejsu API REST, ale ta cecha sprawia też, że łatwo można zaprojektować interfejs API, który nie działa lub ma niską wydajność. Z tego powodu profesjonalni programiści stosują sprawdzone procedury w specyfikacjach interfejsów API REST.

Specyfikacja OAS (OpenAPI Specification) ustanawia interfejs służący do opisywania interfejsu API w taki sposób, aby umożliwić każdemu programiście i każdej aplikacji poznanie oraz pełne zrozumienie jego parametrów i możliwości — dostępnych punktów końcowych, dozwolonych operacji na każdym punkcie końcowym, parametrów operacji, metod uwierzytelniania i innych informacji. Najnowsza wersja, OAS3 (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM), obejmuje praktyczne narzędzia, takie jak OpenAPI Generator, służące do generowania kodu pośredniczącego serwera i klientów interfejsów API w różnych językach programowania.

Zabezpieczanie interfejsu API REST również rozpoczyna się od stosowania sprawdzonych procedur branżowych, np. używania algorytmów kodowania mieszającego w celu zabezpieczenia haseł i protokołu HTTPS na potrzeby bezpiecznej transmisji danych. Środowisko autoryzacji, takie jak OAuth 2. 0 (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM), może pomóc w ograniczeniu uprawnień aplikacji innych firm. Korzystając ze znacznika czasu w nagłówku HTTP, interfejs API może także odrzucić każde żądanie, które nadejdzie po określonym czasie. Sprawdzanie poprawności parametrów i tokeny JSON Web Tokens to dwa inne sposoby na umożliwienie dostępu do interfejsu API tylko autoryzowanym klientom.

Interfejsy API REST i IBM Cloud

Z powodu zapewnianych korzyści interfejsy API REST będą w przyszłości nadal stanowić integralną część procesu tworzenia oprogramowania, zwłaszcza biorąc pod uwagę wpływ wzrostu zapotrzebowania na udoskonalone doświadczenia klientów i większej liczby aplikacji na działalność biznesową i operacje IT.

W spełnieniu tych wymagań pomoże większa automatyzacja. Idealnie byłoby zacząć od małych, udanych projektów, które następnie można skalować i optymalizować pod kątem innych procesów i w innych częściach organizacji. Współpracując z IBM, uzyskasz dostęp do funkcji automatyzacji opartych na sztucznej inteligencji, w tym do gotowych przepływów pracy, które pomogą przyspieszyć innowacje, czyniąc każdy proces bardziej inteligentnym.

Narzędzia i usługi IBM mogą pomóc w rozwiązaniu istotnych problemów związanych z interfejsami API, w tym bezpieczeństwem, nadzorem i automatyzacją, w miarę modernizowania aplikacji.

Wykonaj kolejny krok:

 • Zapoznaj się z produktem IBM Cloud Pak for Integration, który został oparty na podstawowych możliwościach IBM API Connect, aby umożliwić architektom i administratorom przejęcie pełnej kontroli nad cyklem życia interfejsu API.
 • Odwiedź serwis IBM Cloud API Docs zawierający dokumentację interfejsów API obsługiwanych na platformie IBM Cloud.
 • Przeprowadź ocenę dojrzałości integracji, aby ocenić poziom dojrzałości integracji w newralgicznych obszarach i poznać działania, które można podjąć w celu jego podniesienia.
 • Pobierz nasz przewodnik po zwinnej integracji, który bada zalety opartego na kontenerach, zdecentralizowanego i zorientowanego na mikrousługi podejścia do integracji rozwiązań.

Załóż konto IBM Cloud już dzisiaj.

E-podręcznik. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Kwalifikacja BUD. 14. Część 2 - w Księgarni WSiP
 • Przejdź do menu głównego
 • Przejdź do treści

UWAGA PRODUKT ELEKTRONICZNY.

Podręcznik charakteryzuje zamówienia publiczne i związane z nimi postępowania przetargowe. Omawia także zagadnienia związane z przedmiarowaniem robót budowlanych, w tym robót wykończeniowych, a także różne rodzaje kosztorysów. Przedstawia szczegółowo sposoby korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i katalogów nakładów pracy. Omawia różne programy komputerowe i zawiera dołączoną płytkę z edukacyjną wersją programów do kosztorysowania NormaPro.

Publikacja wprowadza w podstawy zagadnień KPS i OMZ, sprawiając, że przyszły technik budownictwa będzie umiał łagodzić konflikty, prowadzić negocjacje, radzić sobie ze stresem i wydajnie kierować zespołem.

Nowością jest dołączenie do wykazu terminów wykazu zwrotów, także w trzech językach – polskim, angielskim i niemieckim.

Atutem publikacji są liczne przykłady dokumentów zamieszczone jako załączniki. Wiele informacji zebranych jest w postaci tabel, podanych w formie schematów i rysunków, co bardzo ułatwia przyswojenie i zapamiętywanie materiału. Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy ułatwią liczne pytania i polecenia, w tym zadania przekrojowe, które skłaniają ucznia do wykorzystania wiadomości z zakresu całej kwalifikacji, a nie tylko tych omawianych w podrozdziale.

Sprawdź pozostałą ofertę do nauki zawodu http://sklep. pl/technik-budownictwa/

Korzystanie z e-podręcznika

 1. Dodaj do koszyka interesujący Cię e-podręcznik i kup go.
 2. Na podany podczas zakupów adres e-mail zostanie wysłany kod dostępu do kupionego przez Ciebie e-podręcznika.
 3. Zarejestruj się na platformie WSiPnet. pl jako uczeń lub skorzystaj z konta, które już masz.
 4. Zaloguj się.
 5. Kliknij +Dodaj e-podręcznik.
 6. Wpisz kod dostępu i zatwierdź przyciskiem +Aktywuj.
 7. Gotowe! Od teraz możesz korzystać z e-podręcznika po zalogowaniu na swoje konto w serwisie . Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu.

Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do e-podręcznika i możliwość korzystania z niego online jednocześnie na 3 urządzeniach. Kod jest jednorazowego użytku i może być wykorzystany tylko przez jednego użytkownika.

Więcej informacji o e-podręcznikach do nauki zawodu na stronie:
https://www. pl/e-podreczniki-liceum-i-technikum/

Typ publikacji:publikacja pomocniczaNośnik:usługa PRODUKT ELEKTRONICZNYWydawnictwo:WSiPSymbol:E611B9ISBN:9788302195259

Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Ge Cws21ssebfss

Bezpośredni link do pobrania Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Ge Cws21ssebfss

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Ge Cws21ssebfss