Montaż, podłączenie, instalacja Craftsman 137 21194

Montaż, podłączenie i instalacja Craftsman 137 21194 jest łatwa i prosta. Jest to popularny model szlifierki do cięcia metali, który jest wyposażony w wygodne uchwyty, wygodny kabel, wytrzymałą obudowę, wyjmowaną bazę i liczne inne funkcje. Proces montażu, podłączania i instalacji jest prosty i można go wykonać samodzielnie, zapoznając się z instrukcją obsługi. W skład zestawu wchodzą wszystkie niezbędne narzędzia, wystarczy zapoznać się z instrukcją, aby zacząć pracę. Montaż, podłączenie i instalacja Craftsman 137 21194 można wykonać w ciągu kilku minut, jest wygodny i bezpieczny, a jego wytrzymała konstrukcja zapewnia długoletnią trwałość.

Ostatnia aktualizacja: Montaż, podłączenie, instalacja Craftsman 137 21194

Możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe OH1, aby korzystać z jego najnowszej wersji. Polar Flow poinformuje Cię o dostępności nowej wersji. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mają na celu poprawę funkcjonalności OH1. Mogą obejmować usprawnienia istniejących funkcji, zupełnie nowe funkcje i poprawki pozwalające naprawić błędy. Zalecamy przeprowadzanie aktualizacji OH1 zaraz po ukazaniu się każdej kolejnej wersji oprogramowania.

W związku z aktualizacją nie utracisz żadnych danych. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego dane z OH1 zostaną zsynchronizowane z serwisem Flow.

Za pomocą tabletu lub innego urządzenia mobilnego

Jeśli do synchronizacji danych treningowych i aktywności używasz aplikacji mobilnej Polar Flow, oprogramowanie sprzętowe możesz także zaktualizować za pomocą urządzenia mobilnego. Aplikacja poinformuje Cię o dostępności aktualizacji i pomoże Ci podczas instalacji. Przed rozpoczęciem aktualizacji zalecamy podłączenie OH1 do źródła zasilania w celu uniknięcia problemów związanych z przerwaniem aktualizowania.

W zależności od połączenia bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego może potrwać do 20 minut.

Za pomocą komputera

Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego, FlowSync powiadomi Cię o tym po podłączeniu OH1 do komputera. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są pobierane za pomocą oprogramowania FlowSync.

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:

  1. Włóż sensor do adaptera USB soczewką skierowaną do góry, tak aby styki sensora i adaptera się dotykały.
  2. Podłącz adapter USB do portu USB komputera.
  3. Oprogramowanie FlowSync rozpocznie synchronizowanie danych.
  4. Po zakończeniu synchronizacji wyświetlone zostanie pytanie, czy oprogramowanie sprzętowe ma zostać zaktualizowane.
  5. Wybierz Tak. Oprogramowanie sprzętowe zostanie zainstalowane (może to zająć do 10 minut). Przed odłączeniem OH1 od komputera upewnij się, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.

Ta licencja nie oznacza sprzedaży Instrukcji, a użytkownik nie zostaje właścicielem Instrukcji poprzez zakup jakiegokolwiek produktu, pobranie i/lub użytkowanie tej Instrukcji. Nikon zachowuje własność Instrukcji i wszystkich jej kopii oraz powiązanych praw własności intelektualnej i zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową. Niniejsza Umowa stanowi pełną i wyłączną umowę, ustną lub pisemną, zawartą pomiędzy użytkownikiem a Nikon.

1. INSTRUKCJA

Instrukcja jest przeznaczona dla klientów, którzy zakupili nasze produkty. Możemy nie być w stanie odpowiadać na zapytania od osób, które nie zakupiły naszych produktów. Proszę zwrócić uwagę, że instrukcja oraz dane kontaktowe w niej zawarte podlegają zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja jest chroniona przez prawo autorskie Japonii oraz międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. Na każdej kopii należy odtworzyć uwagę dotyczącą praw autorskich Nikon oraz wszelkie inne informacje dotyczące własności, jakie znajdują się na oryginale.

2. OGRANICZENIA

Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy nie przewidują inaczej, użytkownikowi nie wolno tworzyć lub dystrybuować kopii Instrukcji pośród innych osób ani elektronicznie przesyłać Instrukcji z jednego komputera do innego komputera za pośrednictwem sieci. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ ANI USUWAĆ ŻADNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, ANI INNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRAW ZAWARTYCH W INSTRUKCJI. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO CEDOWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ, ADAPTOWAĆ, TŁUMACZYĆ, WYNAJMOWAĆ, ODDAWAĆ W LEASING, WYPOŻYCZAĆ, ODSPRZEDAWAĆ, DYSTRYBUOWAĆ, PRZETWARZAĆ W SIECI ANI TWORZYĆ PRAC POCHODNYCH W OPARCIU O INSTRUKCJĘ LUB DOWOLNĄ JEJ CZĘŚĆ.

3. OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ZOBOWIĄZANIA

W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, INSTRUKCJA JEST PRZEKAZYWANA W „STANIE TAKIM, W JAKIM JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI, A FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE WYRAŹNIE UNIEWAŻNIAJĄ WSZELKIEGO RODZAJU GWARANCJE I RĘKOJMIE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ DZIAŁANIA INSTRUKCJI ANI PRZYDATNOŚCI REZULTATÓW UZYSKANYCH PRZY JEJ POMOCY, ANI TEGO, ŻE INSTRUKCJA SPEŁNI WYMOGI UŻYTKOWNIKA LUB JEJ UŻYTKOWANIE BĘDZIE NIEPRZERWANE, POZBAWIONE BŁĘDÓW LUB POZBAWIONE WIRUSÓW. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ŻADNE POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, STRATY LUB KOSZTY WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ITP., WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NAWET JEŚLI FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY LUB PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, STRAT LUB KOSZTÓW. NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ TEJ UMOWY, A WSZELKIE UŻYTKOWANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST UPRAWNIONE JEDYNIE ZGODNIE Z JEGO POSTANOWIENIAMI.

4. OGÓLNE

Niniejsza Umowa podlega, jest interpretowana i podlega wykładni prawa Japonii z wyłączeniem jego przepisów prawa kolizyjnego. W przypadku wystąpienia sporu w odniesieniu do niniejszej Umowy, użytkownik niniejszym zgadza się na objęcie jurysdykcją Japonii i zrzeka się prawa do wnoszenia sprzeciwu w oparciu o argumentację, że takie forum jest niedogodne (zasada forum non conveniens). Ponadto użytkownik zgadza się na przekazywanie pism procesowych dotyczących jakichkolwiek postępowań prawnych wynikających z niniejszej Umowy pocztą zwykłą lub innymi sposobami doręczenia za poręczeniem dostępnymi komercyjnie w rozsądnym zakresie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie z jakiejkolwiek przyczyny uznane za nieważne, pozostałe postanowienia nie zostaną unieważnione i pozostaną całkowicie wiążące. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a Nikon i zastępuje wszelkie inne umowy dotyczące przedmiotu tej Umowy. Fakt nieskorzystania przez jedną ze stron z możliwości wymagania pełnego przestrzegania dowolnego z postanowień Umowy lub skorzystania z dowolnych możliwości, praw lub środków prawnych w niej zawartych nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się możliwości skorzystania w przyszłości z takiego zapisu, postanowienia, opcji, prawa lub środków prawnych, a takie zapisy, postanowienia, opcje, prawa lub środki prawne pozostaną całkowicie wiążące. Nagłówki sekcji niniejszej Umowy zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie stanowią jej części ani nie wpływają w żaden sposób na znaczenie lub interpretację niniejszej Umowy. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, postanowienia sekcji 3 i sekcji 4 wraz z wszelkimi postanowieniami, które w swoim wyraźnym brzmieniu mają zastosowanie do okresów po zakończeniu niniejszej Umowy, pozostają wiążące po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny.

Instrukcje do produktów Nikon/ 2018/02/15/ Wer. 2. 0. 0

Skopiuj oprogramowanie sprzętowe na kartę pamięci

 Oprogramowanie firmware można skopiować na kartę pamięci przez bezpośrednie połączenie komputera z aparatem kablem USB lub wyjmując kartę pamięci z aparatu i wkładając ją do czytnika kart pamięci.  Aktualizacje zawierające dwa zestawy oprogramowania sprzętowego
Jednocześnie można aktualizować tylko jeden zestaw oprogramowania firmware (A lub B). Należy używać oddzielnych kart pamięci dla każdego zestawu firmware lub aktualizować tylko jeden zestaw, jak to opisano poniżej i powtórzyć procedurę dla drugiego zestawu.
Bezpośrednie połączenie USBUwaga: należy używać zasilacza sieciowego lub całkowicie naładowanego akumulatora. 1Wyłącz aparat i włóż sformatowaną kartę pamięci. Informacje o formatowaniu kart pamięci znajdują się w Instrukcji obsługi aparatu.  Aparaty cyfrowe z dwoma gniazdami kart pamięci
Włóż kartę pamięci do gniazda 1. Nie wkładaj karty pamięci do gniazda 2.
2Po włączeniu aparatu naciśnij przycisk MENU, wybierz menu ustawień i przełącz opcję USB na wartość Mass Storage. 3 Wyłącz aparat i podłącz kabel USB w poniższy sposób. 4Włącz aparat. Jeżeli zainstalowano programy ViewNX 2 lub Nikon Transfer, może nastąpić automatycznie uruchomienie programu Nikon Transfer 2 lub Nikon Transfer. Przed kontynuowaniem wyjdź z aplikacji. 5Skopiuj oprogramowanie sprzętowe na kartę pamięci. Aktualizacje zawierające dwa zestawy oprogramowania sprzętowego
a. Skopiuj pobrane oprogramowanie sprzętowe na kartę pamięci w Komputer lub Tento počítač. Oprogramowanie sprzętowe „A”Oprogramowanie sprzętowe „B”Windows 8
Aby jednocześnie wyświetlić otwarty bieżący folder (folder zawierający aktualizację oprogramowania sprzętowego) i otwarty folder karty pamięci, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty pamięci w Eksploratorze i wybierz Otwórz w nowym oknie. b. Po zakończeniu kopiowania sprawdź, czy na karcie pamięci znajduje się plik „AXXXX###. bin” (oprogramowanie sprzętowe „A”) lub plik „BXXXX###. bin” (oprogramowanie sprzętowe „B”). Ważne
Należy skopiować firmware do głównego katalogu karty pamięci. Nowe oprogramowanie firmware nie zostanie rozpoznane przez aparat, jeżeli zostanie umieszczone poza katalogiem głównym.
6Odłącz aparat od komputera.
Dodatkowe informacje znajdują się w Instrukcji obsługi aparatu. Czytnik kart pamięci1Włóż sformatowaną kartę pamięci do czytnika kart lub do gniazda kart. Jeżeli zainstalowano programy ViewNX 2 lub Nikon Transfer, może nastąpić automatycznie uruchomienie programu Nikon Transfer 2 lub Nikon Transfer. 23Jeśli komputer wyświetla kartę pamięci jako dysk wymienny, kliknij prawym przyciskiem myszy dysk wymienny i wybierz polecenie Eject (Wysuń) z wyświetlonego menu. Wyjmij kartę pamięci z czytnika kart lub gniazda na karty.

Montaż, podłączenie, instalacja Craftsman 137 21194

Bezpośredni link do pobrania Montaż, podłączenie, instalacja Craftsman 137 21194

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Montaż, podłączenie, instalacja Craftsman 137 21194