Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Craftsman 502 255090

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Craftsman 502 255090 zapewnia, że produkty Craftsman 502 255090 zostaną naprawione lub wymienione w ciągu pięciu lat od daty zakupu, jeśli zostaną uszkodzone z powodu błędów materiałowych lub wykonawczych. Gwarancja obejmuje tylko części i materiały Craftsman 502 255090 i nie obejmuje usług instalacyjnych, zużytych części ani usług naprawczych wykonywanych przez osobę trzecią. Gwarancja nie obejmuje również żadnych szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub niezgodnym z instrukcjami użytkowania, uszkodzeniem mechanicznym, uszkodzeniem w wyniku wypadku lub uszkodzeniem w wyniku działania siły wyższej.

Ostatnia aktualizacja: Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Craftsman 502 255090

OGRANICZONA GWARANCJA NA SPRZĘT

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy NETGEAR.

Ważne!

Aby zarejestrować zakupione urządzenie i uzyskać potwierdzenie terminu obowiązywania gwarancji oraz aby przeglądać ogólne informacje dotyczące wyrobu i dokumentacji, należy odwiedzić stronę internetową pod poniższym adresem:

https://my. aspx

Należy zachować paragon/fakturę VAT, jako dowód zakupu.

a W JAKI SPOSÓB PRAWO KONSUMENCKIE ODNOSI SIĘ DO NINIEJSZEJ GWARANCJI?

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE REGULOWANE PRAWEM UPRAWNIENIA, ZAŚ KLIENT MOŻE PRZY TYM BYĆ OBJĘTY INNYM PRAWAMI/PRZEPISAMI, MOGĄCYMI SIĘ RÓŻNIĆ W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH.
O ILE PRZEPISY PRAWA NIE STANOWIĄ INACZEJ, NETGEAR NIE WYKLUCZA, ANI TEŻ NIE OGRANICZA LUB ZAWIESZA INNYCH, POSIADANYCH PRZEZ NABYWCĘ PRAW, OBEJMUJĄCYCH PRAWA, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z NIEZGODNOŚCI UMOWY SPRZEDAŻY. CELEM PEŁNEGO ZROZUMIENIA PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW, NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z PRAWEM I PRZEPISAMI KRAJU, W JAKIM SIĘ MIESZKA.

UWAGA DLA NASZYCH KLIENTÓW POLSKICH: NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI UZUPEŁNIENIE DO WSZELKICH USTAWOWYCH PRAW STOSOWANYCH W POLSCE, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ZAKUPIONYCH TOWARÓW WEDŁUG POLSKIEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO.

Jeżeli statutowe gwarancje obowiązują zgodnie z Polskim prawem konsumenckim, gwarancji tych nie można wyłączyć – w związku, z czym, klient-nabywca jest uprawniony do wymiany lub zwrotu kosztów na pokrycie dużej awarii/wady oraz w drodze rekompensaty z tytułu jakiejkolwiek przewidywalnej straty lub szkody. Klient-nabywca jest również uprawniony do objęcia uszkodzonego urządzenia naprawą lub wymianą, jeżeli dane urządzenie nie wykazuje akceptowalnej, jakości, a stwierdzona usterka nie stanowi poważnego uszkodzenia.
Standardowy serwis gwarancyjny, oferowany przez firmę NETGEAR w Polsce, jest dostępny pod adresem:

https://my. aspx 

Jeżeli Klient posiada numer autoryzacji zwrotu, podany przez serwis techniczny firmy NETGEAR, wówczas należy wysłać uszkodzony wyrób pod następujący adres:

ANOVO Polska Sp. z o. o 

Pietrzykowice ul. Fabryczna 20c

55-080 Katy Wroclawskie

POLAND

Dla uzyskania standardowego wsparcia gwarancyjnego ze strony firmy NETGEAR w Polsce, należy zadzwonić pod numer: 22 583 43 81

PRODUKTY OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ

Tak jak to stwierdzono powyżej, korzyści dla konsumenta, wynikające z niniejszej gwarancji firmy NETGEAR, nie wykluczają żadnych innych praw lub uprawnień do rekompensat dla danego konsumenta w ramach, obowiązującego prawa odnoszącego się do towarów lub usług, do których odnosi się niniejsza gwarancja. Niniejsza gwarancja obowiązuje dla wszystkich produktów NETGEAR, zakupionych w autoryzowanym przez NETGEAR punkcie sprzedaży.

Niestety, spotyka się witryny internetowe i dealerów, twierdzących, że są autoryzowanymi przez NETGEAR sprzedawcami, a którymi faktycznie nie są. Produkty, sprzedawane na takich witrynach lub przez tych dealerów, nie posiadają gwarancji wystawionej przez firmę NETGEAR. Przy dokonywaniu zakupu produktu poprzez nieautoryzowaną stronę internetową lub u nieautoryzowanego dealera, podejmuje się ryzyko, że wyroby te mogą być podrabianie, używane, wadliwe lub też projektowane w sposób uniemożliwiający ich stosowanie w danym kraju. Należy chronić siebie i wyrób NETGEAR, upewniając się, że dokonany zakup został zrealizowany u autoryzowanego sprzedawcy. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie autoryzowanych sprzedawców, należy odwiedzić naszą stronę internetową www. pl

CO OBEJMUJE GWARANCJA, UDZIELANA PRZEZ FIRMĘ NETGEAR?

Firma NETGEAR obejmuje gwarancją swoje wyroby w ich oryginalnych opakowaniach, która dotyczy defektów materiałowych i wykonawczych, pod warunkiem, że wyroby te były stosowane w normalnych warunkach i zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Okresy wszystkich, udzielanych przez NETGEAR gwarancji zaczynają się liczyć od daty zakupu.

NALEŻY ZACHOWAĆ KOPIĘ PARAGONU/FAKTURY, JAKO DOWÓD ZAKUPU URZĄDZENIA.

Przedział czasowy ograniczonej gwarancji jest różny, zależnie od rodzaju zakupionego wyrobu firmy NETGEAR. Aby określić okres gwarancji dla danego wyrobu, należy wejść na stronę internetową www. pl zawierającą dane szczegółowe poszczególnych wyrobów.
Wszystkie gwarancje, udzielane przez firmę NETGEAR (przeciwnie do gwarancji ustawowych lub niepodlegających wykluczeniu gwarancji ustawowych) - w tym, gwarancje dorozumiane, obowiązują wyłącznie przez okres czasu, w którym dany wyrób NETGEAR znajduje się w posiadaniu “oryginalnego nabywcy” wyrobu. Dla celów niniejszej gwarancji, “oryginalny nabywca, „, jest to pierwszy nabywca danego wyrobu z firmy NETGEAR lub od autoryzowanego przez NETGEAR sprzedawcy. Wszystkie, udzielane przez NETGEAR, ograniczone gwarancje – w tym gwarancje dożywotnie – nie mogą być przenoszone, ani przekazywane.
Niektóre podzespoły aktualnie stosowanych wyrobów NETGEAR, takich jak twarde dyski i zasilacze, mogą mieć przyznane gwarancje o okresie ważności różniącym się od okresu gwarancji zasadniczego wyrobu NETGEAR.

W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NINIEJSZA GWARANCJA, JAK I WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, STANOWIĄ GWARANCJE WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DŁUGOŚCI OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, TAK, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE SIĘ W NIEKTÓRYCH WARUNKACH NIE STOSOWAĆ.

CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA, UDZIELANA PRZEZ FIRMĘ NETGEAR?

Niniejsza gwarancja nie obowiązuje, jeżeli wyrób firmy NETGEAR zostanie uszkodzony w transporcie, transporcie wewnętrznym lub w czasie rozładunku, magazynowaniu, w skutek wypadku, nieprawidłowego użytkowania lub jeżeli był stosowany lub konserwowany w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania wyrobu, jeżeli został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany lub jeżeli jego numer seryjny został usunięty lub zniszczony. Naprawa lub modyfikacje wyrobu przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, inną niż firma NETGEAR lub autoryzowany przez nią agent serwisowy, spowoduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NABYWCY-UŻYTKOWNIKA

Aby zamówić serwis gwarancyjny w ramach udzielonej przez NETGEAR gwarancji w okresie jej obowiązywania, zgodnie z przedstawionymi powyżej warunkami, należy przedłożyć ważną reklamację do firmy NETGEAR, poprzez:

1. uzyskanie numeru RMA drogą kontaktu z działem wsparcia technicznego firmy NETGEAR;

2. zwrot (koszty transport pokrywa zgłaszający reklamację użytkownik) uszkodzonego wyrobu na adres, podany przez działa wsparcia technicznego firmy NETGEAR oraz

3. dostarczenie firmie NETGEAR dowodu zakupu wyrobu z datą.

Firma NETGEAR nie będzie akceptować przesyłek za pobraniem (bez opłaconego transportu) w ramach serwisu gwarancyjnego, natomiast wyroby na wymianę będą przesyłane do Klienta na koszt firmy NETGEAR po spełnieniu wymienionych powyżej, trzech warunków. Wyroby przesłane do naprawy mogą zostać wymienione przez wyroby regenerowane tego samego typu. Do naprawy wyrobów mogą być również stosowane części regenerowane lub używane. Jeżeli firma NETGEAR, na mocy swojej decyzji, uzna, że nie jest w stanie dokonać wymiany uszkodzonego wyrobu, wówczas zwróci użytkownikowi wyrobu równowartość jego ceny zakupu, pomniejszoną o kwotę amortyzacji.

JEŻELI ZAKUPIONY WYRÓB NETGEAR PRZECHOWUJE INFORMACJE PROGRAMY, DANE I INNE TRESCI, NALEŻY OKRESOWO WYKONYWAĆ KOPIE ZAPASOWE INFORMACJI ZAWARTYCH W PAMIĘCI URZĄDZENIA DLA OCHRONY JEGO ZAWARTOŚCI ORAZ JAKO ŚRODEK OSTROŻNOŚCI NA WYPADEK NIEOCZEKIWANEJ AWARII. W TRAKCIE SERWISU KONSERWACYJNEGO LUB PRZY WYKONYWANIU INNYCH CZYNNOŚCI TECHNICZNYCH, MOŻLIWE JEST UTRACENIE ZAWARTOŚCI PAMIĘCI LUB TEŻ ICH PRZEMIESZCZENIE LUB PRZEFORMATOWANIE. W TAKIM PRZYPADKU, ANI FIRMA NETGEAR ANI JEJ AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY PROGRAMÓW, DANYCH ANI ŻADNYCH INNYCH INFORMACJI, ZAPISANYCH W PAMIĘCI LUB W INNEJ CZĘŚCI SERWISOWANEGO WYROBU NETGEAR.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY NETGEAR

Pod warunkiem wypełniania przez użytkownika swoich zobowiązań w przedstawionym powyżej zakresie odpowiedzialności, firma NETGEAR, zależnie od swojej decyzji, wymieni posiadany przez użytkownika wyrób na wyrób taki sam lub na jego funkcjonalny odpowiednik w trybie nieodpłatnym (z wyjątkiem omówionych powyżej opłat transportowych).

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z WYJĄTKIEM ZAPISÓW NINIEJSZEJ GWARANCJI ORAZ W MAKSYMALNYM STOPNIU, DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA NETGEAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY – W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA SZKODY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA WYROBU NETGEAR, POGORSZENIA LUB UTRATY DANYCH, ZA STRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, KOSZTY URZĄDZEŃ WYMIENIONYCH (CZĘŚCI ZAMIENNYCH) LUB KOSZTY ODZYSKU, PROGRAMOWANIA LUB ODTWARZANIA JAKIEGOKOLWIEK PROGRAMU LUB ZA DANE, PRZECHOWYWANE W WYROBIE NETGEAR LUB Z NIM STOSOWANE, NAWET, JEŻELI FIRMA NETGEAR ZOSTANIE WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

NIEKTÓRE KRAJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, TAK, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE TU NIE OBOWIĄZYWAĆ.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, USTALONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NIE WPŁYWAJĄ NA USTAWOWE PRAWA, OKREŚLONE POLSKIM PRAWEM KONSUMENCKIM.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, mogących obowiązywać w ramach Polskiego Prawa Konsumenckiego, w najpełniejszym zakresie dopuszczanym przez prawo i z wyjątkiem swoistych zapisów w niniejszym dokumencie, gwarancje i rekompensaty w niniejszej umowie gwarancyjnej zastępują wszelkie inne gwarancje, ustne lub pisemne, wyrażone lub dorozumiane. Wszelkie inne gwarancje zostają wyraźnie wyłączone.

Nowelizacjaprawa konsumenckiego z końca 2014 r. wprowadziła nowe pojęcie dokumentu gwarancyjnego.Czym różni się taki dokument od oświadczenia gwarancyjnego i czy udzielenie iegzekwowanie gwarancji jest uzależnione odpowiednio od wręczenia przez gwarantai następnie okazania przez uprawnionego dokumentu gwarancyjnego?

Szuflada z ważnymi dokumentami

Pamiętam nie tak odległe czasy, gdy w mieszkaniu, w specjalnie wyznaczonej szufladzie przechowywany był plik ważnych dokumentów. Były to przede wszystkim karty i książeczki gwarancyjne rozmaitych domowych i innych sprzętów, takich jak pralka, rower, telewizor. Te papiery były niczym papiery wartościowe – bez nich nie można było naprawić sprzętu „na gwarancji”. Wykazywały one prawo do gwarancji, której realizacja zależała od posiadania ważnej i aktualnej karty czy też książki gwarancyjnej.

Nowelizacja w zakresie praw konsumenta z 2003 r.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176, z późn. zm. ) wprowadziła w art. 13 ust. 1 zasadę, iż:

Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego(…)

Oznaczało to, że do udzielenia gwarancji wystarczy samo oświadczenie gwaranta niezależnie od tego, czy zamieszczone ono zostało w dokumencie gwarancyjnym czy też jedynie w reklamie produktu. Gwarant był zobowiązany był do wydania kupującemu wraz z towarem dokumentu gwarancyjnego na piśmie. Przy tym brak tego ostatniego nie wpływał na ważność gwarancji i nie pozbawiał kupującego wynikających z niej uprawnień.

Stan od końca 2014 r.

W wyniku nowelizacji prawa z dn. 24 grudnia 2014 r. uchylono ww. ustawę, zaś przepisy dotyczące gwarancji ujednolicono w kodeksie cywilnym. Sprecyzowano wymagania dotyczące treści oraz formy oświadczenia gwarancyjnego z zastrzeżeniem, że niespełnienie tych wymogów nie wpływa na ważność samego oświadczenia.

Art. 577. 1 k. c.

§ 1. Gwarant formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala - w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim. Wymagania używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

§ 2. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 3. Uchybienie wymaganiom określonym w § 1 i 2 nie wpływa na ważność oświadczenia gwarancyjnego i nie pozbawia wynikających z niego uprawnień.

Istotne jest, że ustawodawca nie określił obowiązującej formy oświadczenia gwarancyjnego. Wnosić stąd należy, że wiążące będzie każde oświadczenie niezależnie od tego, w jakiej formie zostało złożone, o ile doszło do drugiej strony tego stosunku w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone również w reklamie.

Dokument gwarancyjny

W przepisie art. 2 k. określono prawo uprawnionego z gwarancji do żądania wydania dokumentu gwarancyjnego:

Art. 2 Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).

Zgodnie z tym przepisem dokument gwarancyjny to nic innego jak utrwalenie oświadczenia gwarancyjnego na papierze lub innym trwałym nośniku (w szczególności na wszelkich nośnikach danych cyfrowych). Oczywiście w praktyce najczęściej będzie tak, że gwarant złoży kupującemu oświadczenie gwarancyjne, wręczając mu dokument gwarancyjny (książeczkę, kartę gwarancyjną). Nie zmienia to wcale faktu, że udzielenie gwarancji nastąpi nie wskutek wręczenia dokumentu gwarancyjnego, lecz wskutek złożenia oświadczenia gwarancyjnego w formie tego dokumentu.

Jest gwarancja, czy jej nie ma?

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należy, że gwarancja jest udzielana poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego. Co do zasady winno temu towarzyszyć wydanie kupującemu dokumentu gwarancyjnego – czego kupujący może domagać się od gwaranta.

Jednak samo wykonywanie uprawnień gwarancyjnych nie jest w żaden sposób uzależnione od „legitymowania się” przez kupującego dokumentem gwarancyjnym typu karta lub książka gwarancyjna. Nie ma także znaczenia czy dokument gwarancyjny w ogóle zaistniał po złożeniu oświadczenia gwarancyjnego. Oznacza to, że uprawniony z gwarancji może z niej korzystać zarówno wtedy, gdy w ogóle nie otrzymał dokumentu gwarancyjnego od gwaranta, jak i wówczas, gdy dokument taki został mu wydany, lecz w międzyczasie się zagubił.

Jedynym problemem przy realizowaniu gwarancji bez okazania dokumentu gwarancyjnego są kwestie dowodowe związane z wykazaniem stanu faktycznego. Chodzi o identyfikację gwaranta i uprawnionego, produktu podlegającego gwarancji, daty zawarcia umowy sprzedaży, czasu obowiązywania gwarancji i szczegółowych jej warunków. Dokument gwarancyjny zdecydowanie ułatwiłby takie ustalenia, tym niemniej można ich dowodzić na inne sposoby. Pomocne będą paragony/faktury, historia zakupów ze sklepu internetowego, przelew bankowy, dokumenty przewozowe z dostawy, reklamy producenta obecne w internecie bądź utrwalone w inny sposób (gazetki promocyjne) itd. W razie sporu sądowego dopuszczalne będą także zeznania świadków na okoliczność zawarcia między stronami umowy sprzedaży i jej warunków, w tym gwarancji.

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji AMS i EMEA dla wkładów drukujących HP, bębnów obrazowych i modułów obrazowania do użytkuz drukarkami HP LaserJet, HP Laser i drukarkami laserowymi Samsung.

Ograniczona gwarancja HP Premium Protection Limited Warranty

Niniejsza ograniczona gwarancja HP dotyczy oryginalnych wkładów drukujących, bębnów obrazowych i modułów obrazujących HP idotyczy wyłącznie produktów oznaczonych marką HP sprzedawanych lub wydzierżawionych a) przez firmę HP, jej podmioty zależne,podmioty stowarzyszone, upoważnionych sprzedawców, autoryzowanych dystrybutorów lub dystrybutorów krajowych; i b) wraz z ograniczonągwarancją HP.

Co zrobi firma HP

Firma HP wymieni produkty objęte gwarancją, które okażą się wadliwe, lub zwróci koszty zakupu.

Zakres gwarancji

Na każdy oryginalny wkład drukujący, bęben obrazowy i moduł obrazujący HP do użytku z drukarkami HP LaserJet, drukarkami HPLaser lub drukarkami laserowymi Samsung udzielana jest gwarancja braku wad materiałowych i produkcyjnych, jeśli są używanew wyznaczonych do tego celu urządzeniach drukujących HP, Samsung lub autoryzowanego producenta sprzętu OEM. Informacje natemat wyboru właściwych wkładów drukujących i bębnów obrazowych znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.

Ograniczenia gwarancji

Ograniczona gwarancja na wkłady nie obejmuje wkładów, które osiągnęły koniec szacowanego okresu eksploatacji, zostały ponownienapełnione, regenerowane, są puste, niewłaściwie używane, zostały zgubione lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowane, a problemywynikają z nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania lub wykorzystania w środowisku innym niż opublikowanym w specyfikacjidrukarki lub wkładu.

Korzystanie z wkładów firm innych niż HP lub regenerowanych nie ma wpływu na ograniczoną gwarancję firmy HP dla użytkownikakońcowego ani na umowę wsparcia technicznego firmy HP z klientem końcowym dla drukarki. Jeśli jednak usterka lub uszkodzeniedrukarki lub głowicy drukującej wynika z użycia wkładów nie pochodzących od firmy HP lub napełnianych ponownie, firma HP pobierzestandardową opłatę za robociznę oraz części potrzebne do usunięcia danej usterki, naprawy drukarki lub wymiany głowicy drukującej.W przypadku wkładów i materiałów eksploatacyjnych firmy HP oraz materiałów eksploatacyjnych HP LaserJet, HP Laser i SamsungLaser niniejsza ograniczona gwarancja firmy HP nie ma zastosowania do produktów, które, oprócz innych wyłączeń opisanych wniniejszej ograniczonej gwarancji HP, zostały w jakikolwiek sposób ponownie napełnione, odnowione, przerobione lub zmodyfikowane.

Okres obowiązywania gwarancji

Wkłady z tonerem HP nie mają daty ważności.

Uwaga:

W przypadku materiałów eksploatacyjnych firmy Samsung zakupionych przed 1 października 2019 r. okres gwarancji jest ograniczonydo sześciu miesięcy od daty zakupu i może wymagać dowodu zakupu.Data produkcji na opakowaniu wkładu z tonerem jest przeznaczona do wewnętrznych procesów firmy HP i może być wymagana do zachowaniazgodności z przepisami w niektórych krajach. Data produkcji nie jest datą ważności ani przydatności do użycia.

Zwrot kaset HP

W przypadku, gdy wkład okaże się wadliwy, klient powinien spakować wkład do opakowania urządzenia (lub podobnego pojemnika)i podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu, miejsce zakupu i zwięzły opis problemu i, jeżeli to możliwe, załączyć stronęstanu materiałów eksploatacyjnych oraz przykładowe wydruki ilustrujące usterkę. Należy również załączyć numer sprawy HP (jeślidotyczy). Dokumentację i wkład należy zwrócić do miejsca zakupu, gdzie można otrzymać zamienną wkład.

W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE POWYŻSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ OBOWIĄZUJĄCĄ. FIRMA HP NIE UDZIELAŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, WYRAŻONYCH PISEMNIE BĄDŹ USTNIE, ANI GWARANCJILUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRAWO FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE,PRZYPADKOWE ANI WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH) ANI ZA INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DZIAŁANIA W ZŁEJ WIERZELUB Z INNEGO TYTUŁU.

WARUNKI NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA OGRANICZONEJ GWARANCJI, POZA WYJĄTKAMI DOZWOLONYMI PRAWEM, NIE WYŁĄCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄANI NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU I STANOWIĄ DODATEK DO TYCHŻEPRZEPISÓW.

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Craftsman 502 255090

Bezpośredni link do pobrania Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Craftsman 502 255090

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Craftsman 502 255090