Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Ewg 12750 W

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Ewg 12750 W są bardzo ważne dla bezpiecznego i skutecznego działania urządzenia. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, aby upewnić się, że urządzenie jest w pełni zabezpieczone. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących użytkowania produktu, aby zapobiec jakimkolwiek problemom z nim związanym. Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć go od zasilania. Należy również unikać używania produktu w miejscu wilgotnym lub wilgotną szmatką. Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić elementów elektrycznych. Należy również unikać wprowadzania do urządzenia jakichkolwiek przedmiotów, które mogą go uszkodzić.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Ewg 12750 W

Rozdział 7. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

Autor: Dariusz Kalwasiński

Spis treści
7. 1. Informacje ogólne
7. 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
7. Pomieszczenia pracy
7. Instalacje i urządzenia elektryczne
7. 3. Przejścia i dojścia do stanowiska pracy
7. 4. Organizacja stanowiska pracy
7. 5. Instrukcja BHP
7. 6. Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo
7. 7. Sygnały świetlne i dźwiękowe wpływające na bezpieczeństwo
7. 8. Osłony i urządzenia ochronne
7. 9. Oznakowanie maszyn i innych urządzeń technicznych
7. 10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
7. Wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych i innych urządzeń technicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
7. Niepełnosprawność układu ruchu
7. Niepełnosprawność wzroku
7. Niepełnosprawność słuchu
7. Niepełnosprawność psychiczna
7. Niepełnosprawność intelektualna
7. Inne rodzaje niepełnosprawności
7. Bibliografia

7. Informacje ogólne

Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz (przecięcie, przekłucie, stłuczenie, odcięcie, uderzenie, zmiażdżenie, złamanie i in. ) lub nawet śmierć pracownika. Do potencjalnych źródeł zagrożeń mechanicznych na stanowisku pracy należy zaliczyć urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie procesu pracy, np. : maszyny, narzędzia, instalacje technologiczne, oprzyrządowanie i ich wyposażenie dodatkowe, urządzenia pomocnicze przeznaczone do składowania materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów, a także inne wyposażenie stanowisk pracy (szafy, stoły, warsztaty, regały, krzesła itp. ). Ponadto źródłami zagrożeń mogą być materiały stosowane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe itp. Do źródeł wystąpienia tych zagrożeń [3] należą w szczególności:

  • ruchome elementy użytkowanych maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych (ruchome elementy napędu, głowice, uchwyty oraz miejsca zbiegania się obracających się elementów – koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe – narzędzia poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym itp. )
  • przemieszczające się elementy maszyn i innych urządzeń technicznych (stoły, suporty, głowice narzędziowe, uchwyty itp. )
  • ostre, wystające i chropowate elementy materiałów, maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca pracy (elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, chropowate przedmioty, ostre obrabiane przedmioty, ostre elementy urządzeń pomocniczych itp. )
  • spadające elementy (obrabiane przedmioty, głowice, narzędzia, uchwyty, imadła itp. )
  • śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu pracy powstałe wskutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące) czy ubytków w posadzkach będących wynikiem wadliwego wykonawstwa lub zużycia technicznego itp.
  • powierzchnie gorące (odpryski wiórów powstałe podczas skrawania czy też powierzchnie maszyn, innych urządzeń technicznych, obrabianych przedmiotów lub instalacji technologicznych itp. )
  • wyrzuty obrabianych elementów, narzędzi lub przedmiotów podczas procesu skrawania (wióry lub odpryski z obrabianych przedmiotów, uszkodzone lub pęknięte narzędzia lub przedmioty itp. )
  • prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych na wysokości lub w zagłębieniach
  • ograniczone przestrzenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, zwłaszcza podczas dojścia do nich lub przejścia obok nich
  • wytrysk płynów pod ciśnieniem (układy hydrauliczne).

Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [4] niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn [7] oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8]. Wymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51. 1]. Maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji przed dniem 1 maja 2004 r. powinny były ulec modernizacji (do dnia 1 stycznia 2006 r. ) i spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań [7]. Natomiast maszyny i urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji po 1 maja 2004 r. muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8].
Wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych są obligatoryjne do spełnienia przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy maszyny te użytkowane są wyłącznie przez osoby pełnosprawne, czy też przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Z ogólnych przepisów bhp wynika obowiązek pracodawcy zapewnienia właściwych instrukcji na stanowiskach pracy. Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm. ) nie wynika obowiązek ich przygotowania (a jedynie opiniowania) przez pracownika tej służby. Ze względu na rodzaj i zakres informacji, jakie powinna zawierać tego typu instrukcja najlepiej byłoby gdyby przygotował ją przełożony, osoba znająca tryb, sposób pracy na stanowisku oraz zagrożenia z nim związane - np. kierownik działu itp.
Jaką podstawę prawną przyjąć do takiego uzasadnienia, jeżeli jest ono poprawne?
Przepisy zobowiązujące pracodawcę do opracowania instrukcji stanowiskowych z zakresu bhp, nie ingerują szczegółowo w organizację pracy w danym zakładzie. Jedynym aktem normatywnym dotyczącym osób biorących udział w procesie tworzenia instrukcji jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. ) - r. s. b. h., stanowiące, że pracownik służby bhp jest obowiązany do ich opiniowania. Wyłącznie od pracodawcy zależy, komu powierzy opracowanie instrukcji, gdyż ma do tego uprawnienia wynikające z art. 100 i 211 pkt 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. : Dz. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. ) - dalej k. p.
W myśl art. 2374 § 2 k. pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Podobnie, w § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. ) powtórzono, że pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
1)stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
2)obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
3)postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
4)udzielania pierwszej pomocy.

Powyższe instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.
Przepisy bhp nie precyzują, kto powyższe instrukcje ma opracować. Na rynku można znaleźć wiele gotowych, "uniwersalnych" opracowań (w cenie od kilku do kilkudziesięciu złotych), jednakże często ich jakość pozostawia wiele do życzenia – są napisane bardzo ogólnikowo i w żaden sposób nie odnoszą się do stosowanych w danym zakładzie np. maszyn i urządzeń. Ze względu na swój poziom mogą jedynie stanowić bazę do opracowania szczegółowych instrukcji.
Pracodawca może również zlecić za wynagrodzeniem wykonanie takich instrukcji specjalistom spoza zakładu pracy, którzy przy udziale przedstawicieli pracowników macierzystego zakładu, stworzą dobre merytorycznie instrukcje, dostosowane do specyfiki konkretnego zakładu pracy.
Pracodawcy, nie chcąc ponosić dodatkowych kosztów, wybierają najczęściej trzecie rozwiązanie, tj. zlecają opracowanie instrukcji bhp swoim pracownikom. Bardzo istotnym jest wówczas, aby pracodawca na autora instrukcji wybrał osobę potrafiącą precyzyjnie i jasno sformułować właściwy przekaz pod adresem pracowników. Wybrany pracownik nie musi być wcale ekspertem w zakresie opracowywanej instrukcji, gdyż w jej opracowaniu mogą – i powinni – brać również udział: przedstawiciel danej komórki organizacyjnej najlepiej znający specyfikę i zagrożenia występujące na stanowisku pracy (np. jej kierownik) oraz pracownik służby bhp.

Pracodawcy, jak również osoby kierujące pracownikami, często stoją na stanowisku, że to pracownik służby bhp powinien zająć się opracowaniem instrukcji. Nie zawsze jest to jednak właściwe rozumowanie. W dużych zakładach pracy, w których występuje wiele stanowisk pracy, maszyn i urządzeń, substancji chemicznych itp., gdyby to "behapowiec" miał sam opracowywać instrukcje dla całej firmy, nie miałby czasu na realizację swoich podstawowych obowiązków (m. in. przeprowadzania kontroli stanowisk pracy). Nie każdy pracownik służby bhp, pomimo posiadania kwalifikacji formalnych, dobrej znajomości przepisów i zasad bhp, posiada również odpowiednią "umiejętność pisania", tak ważną przy tworzeniu tego typu opracowań. Ponadto obciążanie wyłącznie pracownika służby bhp opracowaniem instrukcji byłoby sprzeczne z przepisami § 2 ust. 1 pkt 10 i § 2 ust. 2 r. h., zgodnie z którymi do zadań pracownika służby należy ich opiniowanie.
Pracodawca, wydając polecenie wykonania instrukcji podległym pracownikom nie musi tłumaczyć się ze swojego wyboru. Przemawia za tym treść art. 100 § 1 k. p., zgodnie z którym pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych oraz art. 211 pkt 7 k. p., w myśl którego pracownik jest obowiązany współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Warto jeszcze przypomnieć, że zgodnie art. 23711a § 1 k. pracodawca powinien skonsultować opracowane instrukcje z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Maciej Ambroziewicz

Wyszukaj artykuły dotyczące pomocy serwisowej

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Ewg 12750 W

Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Ewg 12750 W

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Ewg 12750 W