Podręcznik dotyczący obsługiwanego sprzętu 5five Fmod Tcp Box 2

Podręcznik dotyczący obsługiwanego sprzętu 5five Fmod Tcp Box 2 jest zbiorem informacji dotyczących instalacji, użytkowania i konserwacji sprzętu. Zawiera również szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji i opcji, które są dostępne w tym modelu. Podręcznik jest idealny dla użytkowników, którzy chcą nauczyć się, jak szybko i skutecznie korzystać z urządzenia. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji, które są dostępne w urządzeniu, w tym informacje o wyświetlaczach, przyciskach, portach i innych funkcjach. Podręcznik jest bardzo przydatny dla użytkowników, którzy chcą nauczyć się, jak w pełni wykorzystać możliwości tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dotyczący obsługiwanego sprzętu 5five Fmod Tcp Box 2

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Pobierz instrukcje obsługi swojego produktu i inne ważne dokumenty

Wyświetl i pobierz dokumentację urządzenia.

Krok 1. Wybór produktu

EdytujEdytuj

Jak znaleźć model i numer seryjny?

Wybierz kategorię

Kategoria jest wymagana.

Wymagane wybranie produktu.

Wymagane wybranie typu produktu.

Wymagany numer seryjny.

Wprowadź numer modelu lub wybierz kategorię produktu*Pole wymagane

Jeśli nie posiadasz przeglądarki plików PDF, najpierw pobierz ją klikając w poniższy link:

Acrobat Reader

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/473 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa 1, a w szczególności jego art. 8 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego 2, a w szczególności jego art. 2b,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624 3, w szczególności jego art. 69 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie ze wskazanymi powyżej artykułami rozporządzeń ustanawiających trzy wspomniane agencje UE Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa (EFCA), Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), udostępnia praktyczny podręcznik dotyczący współpracy europejskiej w zakresie funkcji straży przybrzeżnej (zwany dalej "podręcznikiem"). Podręcznik ten zawiera wskazówki, zalecenia i najlepsze praktyki w zakresie wymiany informacji.

(2) Wspomniane trzy agencje ściśle współpracują ze sobą na podstawie ram współpracy między agencjami 4, zgodnie z ich aktami prawnymi, przy bezpośrednim wsparciu Komisji Europejskiej. Zapewniają one zwiększone wsparcie i pomoc na rzecz organów krajowych wykonujących funkcje straży przybrzeżnej, na szczeblu krajowym i unijnym, a także - w stosownych przypadkach - na szczeblu międzynarodowym.

(3) Komisja Europejska powierzyła tym trzem agencjom opracowanie podręcznika w ścisłej współpracy z ekspertami z państw członkowskich.

(4) W zmienionym planie działania dotyczącym strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego 5 przyjętym przez Radę w dniu 26 czerwca 2018 r. przypomniano znaczenie uwzględnienia aspektów bezpieczeństwa morskiego dotyczących straży przybrzeżnej poprzez promowanie synergii między podmiotami cywilnymi a wojskowymi wykonującymi funkcje straży przybrzeżnej. W planie tym zachęca się EFCA, EMSA i Frontex do dalszego zacieśniania współpracy w tej dziedzinie między nimi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lipca 2021 r.

W imieniu Komisji
Virginijus SINKEVIČIUS
Członek Komisji

1 Dz. U. L 83 z 25. 3. 2019, s. 18.

2 Dz. L 208 z 5. 8. 2002, s. 1.

3 Dz. L 295 z 14. 11.

4 Trójstronne porozumienie robocze określające współpracę między EFCA, EMSA a Fronteksem zostało opracowane wspólnie przez te trzy agencje i zatwierdzone przez ich odpowiednie organy zarządzające. Porozumienie weszło w życie w marcu 2017 r., a w marcu 2021 r. przedłużono jego obowiązywanie.

6 "Międzysektorowy" definiuje się jako obejmujący funkcje straży przybrzeżnej wchodzące w zakres kompetencji co najmniej dwóch agencji Unii Europejskiej (np. rybołówstwa i kontroli granicznej).

7 Art. 3 rozporządzenia (UE) 2019/473; art. 3 rozporządzenia (UE) 2019/1896; art. 2b ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1406/2002 (wersja skonsolidowana z dnia 6 października 2016 r. ).

8 "Zależne od zdarzeń": organy są w gotowości do reagowania na wezwanie w przypadku sytuacji ad hoc, np. w przypadku działań poszukiwawczo-ratowniczych.

9 "Zależne od monitorowania": organy stale patrolują i kontrolują baseny morskie w celu wykrywania potencjalnych sytuacji niezgodnych z prawem, np. nielegalnej działalności połowowej lub statków uczestniczących w przemycie lub nielegalnych zrzutach oleju.

10 W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/59/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanowiono wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylono dyrektywę Rady 93/75/EWG (Dz. 10) (z późniejszymi zmianami) "w celu poprawy bezpieczeństwa i skuteczności ruchu morskiego, poprawy wydajności działań władz w razie wypadków, kolizji lub w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych na morzu, w tym działań poszukiwawczych i ratowniczych oraz wniesienia wkładu w poprawę skuteczności działań w zakresie zapobiegania i wykrywania zanieczyszczeń powodowanych przez statki".

11 Dyrektywa 2002/59/WE.

12 Wyłączenia mają zastosowanie zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. L 343 z 22. 12. 2009, s. 1).

13 http://marine. copernicus. eu/about-us/about-your-copernicus-marine-service/ pomocą czujników w słupie spalin statku) oraz reagowania na zanieczyszczenia. W zależności od maksymalnego obciążenia użytkowego BSP mogą posiadać zestaw czujników, takich jak kamery optyczne lub kamery wideo na podczerwień do nadzoru w dzień/w nocy, promieniowanie podczerwone lub czujniki radarowe do wykrywania wycieków ze statków i wycieków ropy naftowej.

14 www. emodnet. eu/what-emodnet

15 https://www. eumetsat. int/about-us/who-we-are

16 https://www. ecmwf. int/en/about/what-we-do/environmental-services/copernicus-atmosphere-monitoring-service b) Dodatkowe informacje dotyczące statku i rejsu

17 https://marine. eu/access-data/myocean-viewer

18 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (rozporządzenie w sprawie połowów NNN), zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. L 286 z 29. 10. 2008, s.

19 Projekt był finansowany w trzech etapach: EASME/EMFF/2014/1. 2. 1; EASME/EMFF/2016/1. 11; i EASME/EMFF/2018/1.

20 https://ecgff-trainingportal. efca. europa. eu/pages/100-what-is-sqfcgf-and-its-purpose

21 https://ecgff-trainingportal. eu/pages/99-visual-tool-of-the-sqfcgf

22 W związku z pandemią w 2020 r. format niektórych kursów zmieniono na webinaria.

23 Szkolenia Fronteksu organizowane są głównie w celu przygotowania rozmieszczenia członków zespołu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. W związku z tym oczekuje się, że państwa członkowskie zareagują na zaproszenia, które otrzymują, w tym zaproszenie do zgłaszania uczestników, i nie będą z góry wskazywać swoich preferencji dotyczących uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach.

24 https://ecgff. emsa. eu/

Podręcznik dotyczący obsługiwanego sprzętu 5five Fmod Tcp Box 2

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dotyczący obsługiwanego sprzętu 5five Fmod Tcp Box 2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dotyczący obsługiwanego sprzętu 5five Fmod Tcp Box 2