Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Frigidaire Fdb635rfs3

Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Frigidaire Fdb635rfs3 to instrukcja obsługi, która może pomóc w szybkiej instalacji sprzętu Frigidaire Fdb635rfs3. Zawiera ona szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji urządzenia, od ustawienia przycisków i przewodów, po zamontowanie części. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące konserwacji i czynności naprawczych, a także informacje na temat przeglądów technicznych. Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Frigidaire Fdb635rfs3 jest niezbędny dla wszystkich osób, które chcą szybko i bezpiecznie zainstalować sprzęt Frigidaire Fdb635rfs3.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Frigidaire Fdb635rfs3

1 Przed przystąpieniem do użytkowania drukarki należy zapoznać się z Podręcznikiem szybkiej konfiguracji. Aby można było korzystać z tej drukarki, należy najpierw skonfigurować urządzenie i zainstalować sterownik. drukarka laserowa HL-5170DN Etap 1 Etap 2 Konfiguracja drukarki Konfiguracja drukarki Windows Windows Interfejs równoległy Podręcznik szybkiej konfiguracji strona 12 Typ każdy z każdym (LPR) strona 16 Interfejs równoległy strona 14 Typ każdy z każdym (NetBIOS) strona 16 Drukarka współużytkowana w sieci strona 18 Mac OS strona 20 Mac OS X 10. 1/ 10. 2 strona 23 Mac OS strona 25 Mac OS X 10. 2 strona 27 Konfiguracja została zakończona! Aby pobrać najnowszą wersję sterownika, znaleźć najlepsze rozwiązanie pojawiających się problemów i odpowiedź na wszelkie pytania, należy połączyć się z witryną Brother Solutions Center, korzystając z dysku CD-ROM/Driver lub przechodząc bezpośrednio do adresu Niniejszy Podręcznik szybkiej konfiguracji oraz dostarczony z drukarką dysk CD-ROM należy przechowywać w dogodnym miejscu, aby w każdej chwili można było z niego skorzystać. Windows Macintosh Macintosh Administratorzy

2 Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa Bezpieczne użytkowanie drukarki Ostrzeżenie Uwaga Porada Ostrzeżenie, do którego należy się stosować, aby uniknąć odniesienia obrażeń. Uwaga, której przestrzeganie zapewni prawidłowe użytkowanie drukarki i zapobiegnie jej uszkodzeniu. Wskazówki i użyteczne porady, o których warto pamiętać, użytkując drukarkę. Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika sieci Odniesienie do Podręcznika użytkownika lub Podręcznika użytkownika sieci umieszczonych na dostarczonym z drukarką dysku CD-ROM. Ostrzeżenie Wewnątrz drukarki znajdują się elektrody pracujące pod wysokim napięciem. Przed wymianą wewnętrznych części, czyszczeniem drukarki lub usunięciem zacięcia papieru należy wyłączyć drukarkę i wyjąć kabel zasilający z gniazda sieciowego. Wtyczki nie wolno dotykać mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem. Jeśli drukarka była do tej chwili używana, niektóre jej wewnętrzne części są nadal bardzo gorące. Podczas otwierania przedniej lub tylnej pokrywy drukarki nie należy nigdy dotykać części, które są zaznaczone na ilustracji obok. Wnętrze drukarki (widok z przodu) Otwarty zasobnik wyjściowy dla stron ułożonych drukiem do góry (widok z tyłu)

3 Spis treści Przepisy prawne... 2 Informacje wstępne Zawartość opakowania... 4 Panel sterowania... 5 Dostarczony dysk CD-ROM... 6 Step 1 Step 2 Konfiguracja drukarki Wkładanie dysku do stacji dysków CD-ROM... 7 Instalacja zespołu bębna... 8 Ładowanie papieru do zasobnika na papier... 9 Drukowanie strony testowej... 10 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego... 12 Użytkownicy korzystający z równoległego kabla połączeniowego... 14 Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego... 16 Użytkownicy drukarki Brother w sieci typu każdy z każdym (LPR/NetBIOS)... 16 Użytkownicy drukarki współużytkowanej w sieci... 18 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego... 20 Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS X 10. 1/ Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego... 25 Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS X 10. 1/ Administratorzy Instalacja narzędzia konfiguracji BRAdmin Professional (dotyczy tylko użytkowników systemu Windows)... 29 Web BRAdmin... 29 Ustawianie adresu IP, maski podsieci i bramy przy użyciu programu BRAdmin Professional (dotyczy tylko użytkowników systemu Windows)... 30 Drukowanie strony z ustawieniami drukarki... 30 Fabryczne ustawienia domyślne... 30 Pozostałe informacje Wysyłanie drukarki... 31 Opcje... 32 Materiały eksploatacyjne... 32 Rozwiązywanie problemów Podręcznik użytkownika rozdział 6 1

4 Przepisy prawne Oświadczenie o zgodności z normami komisji FCC (dotyczy USA) Podmiot odpowiedzialny: oświadcza, że produkty Nazwa produktu: Numer modelu: Model: Opcje dodatkowe: Brother International Corporation 100 Somerset Corporate Boulevard P. O. Box 6911 Bridgewater, NJ USA Telefon: (908) drukarka laserowa drukarka laserowa HL-5130, 5140, 5150D i HL-5170DN HL-51 zasobnik dolny LT-5000, pamięć DIMM odpowiadają wymaganiom stawianym w części 15. normy FCC. Działanie produktów podlega następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi działać mimo wszelkich odbieranych zakłóceń, w tym także zakłóceń mogących powodować niepożądane działanie. Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i uznane za odpowiadające wymaganiom stawianym przed urządzeniami cyfrowymi klasy B, zgodnie z częścią 15. Wprowadzenie tych wymagań ma na celu zabezpieczenie instalacji domowych przed szkodliwymi zakłóceniami. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie ze stosownymi instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie pojawią się w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych (można to stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia), można spróbować je wyeliminować, wykonując jedną lub kilka spośród wymienionych niżej czynności: Zmień ustawienie i położenie anteny odbiorczej. Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem. Podłącz urządzenie do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik. Poradź się sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV. Ważne Aby zapewnić zgodność urządzenia z wymaganiami nakładanymi na urządzenia cyfrowe klasy B, należy używać przewodów ekranowanych. Wprowadzenie zmian i modyfikacji, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Brother Industries, Ltd., może spowodować odebranie użytkownikowi prawa do korzystania z urządzenia. Oświadczenie o zgodności z normą branżową w Kanadzie Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003. (Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada). Zakłócenia radiowe (dotyczy tylko modeli zasilanych napięciem V) Niniejsza drukarka jest zgodna z normą EN55022 (CISPR, publikacja 22) dla urządzeń klasy B. Przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy upewnić się, że używane są następujące kable połączeniowe. 1. Równoległy kabel połączeniowy (skrętka ekranowana) oznaczony symbolem zgodności z normą IEEE Kabel. Kabel nie może być dłuższy niż dwa metry. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE Producent Brother Industries Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, Japonia Zakład Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory, Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji Rong Gang Shenzhen, Chiny Niniejszym oświadczamy, że: Opis produktu: Nazwa produktu: Model: drukarka laserowa HL-5130, HL-5140, HL-5150D, HL-5170DN HL-51 jest zgodna z warunkami następujących dyrektyw: dyrektywą dotyczącą niskiego napięcia 73/23/EEC (z poprawką 93/68/EEC) oraz dyrektywą zgodności urządzeń elektromagnetycznych 89/336/EEC (z poprawkami: 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC). Stosowane normy: Bezpieczeństwo: EN60950: 2000 EMC: EN55022:1998 Class B EN55024:1998 EN: A14:2000 EN:1995 Rok pierwszego przyznania oznaczenia CE: 2003 Wydano przez: Brother Industries, Ltd. Data: 1 sierpnia 2003 r. Miejsce: Nagoya, Japonia Podpis: Takashi Maeda Manager Quality Management Group Quality Management Dept. Information & Document Company Oświadczenie o zgodności z międzynarodowym programem ENERGY STAR Celem międzynarodowego programu ENERGY STAR jest promowanie rozwoju i popularyzacja energooszczędnego sprzętu biurowego. Jako partner programu ENERGY STAR firma Brother Industries, Ltd. stwierdziła, że produkt ten spełnia wytyczne programu ENERGY STAR pod względem energooszczędności. Bezpieczeństwo dotyczące obsługi lasera (tylko modele zasilane napięciem V) Drukarka została opatrzona certyfikatem jako produkt laserowy klasy I według normy określonej przez Amerykański Departament Zdrowia, zgodnie z ustawą o kontroli promieniowania z 1968 roku. Oznacza to, że drukarka nie emituje szkodliwego dla zdrowia promieniowania laserowego. Ze względu na to, że promieniowanie emitowane wewnątrz drukarki jest w pełni chronione osłonami i pokrywami zewnętrznymi, promień lasera nie może wydostać się z urządzenia w żadnej fazie jego użytkowania. 2

5 Regulacje urzędu FDA (dotyczy tylko modeli zasilanych napięciem V) Amerykański Urząd ds. Żywności i Lekarstw (FDA) wprowadził specjalne przepisy dla produktów laserowych wytworzonych po dniu 2 sierpnia 1976 roku. Zgodność z tymi przepisami obowiązuje wszystkie produkty sprzedawane na rynku amerykańskim. Jedna z poniższych etykiet umieszczona na tylnej części obudowy wskazuje na zgodność z przepisami FDA i musi znajdować się na produktach laserowych sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. MANUFACTURED: Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya, Japan This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR subchapter J. MANUFACTURED: Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, CHINA This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR Subchapter J Uwaga: Użycie regulatorów, ustawień i procedur w sposób inny niż opisano w niniejszym podręczniku może narazić użytkownika na szkodliwe promieniowanie. Specyfikacja IEC (dotyczy tylko modeli zasilanych napięciem V) Niniejsza drukarka należy do klasy 1 produktów laserowych wg definicji zawartej w specyfikacji IEC Poniższa etykieta jest umieszczona na drukarce w krajach, w których jest to wymagane. CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Odłączanie urządzenia Drukarkę należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilania. W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego, odcinając drukarkę od źródła zasilania. Ostrzeżenie dotyczące połączenia z siecią LAN Produkt ten należy podłączyć do sieci LAN, która nie jest zagrożona przepięciami. System zasilania IT (dotyczy tylko Norwegii) Ten produkt jest przystosowany do systemu zasilania IT o napięciu międzyfazowym 230 V. Geräuschemission / emisja hałasu (dotyczy tylko Niemiec) Lpa < 70 db (A) DIN KL2 Informacje dotyczące sieci elektrycznej (dotyczy Wielkiej Brytanii) Ważne W przypadku konieczności wymiany bezpiecznika należy użyć bezpiecznika zatwierdzonego przez ASTA (BS1362) o parametrach identycznych jak w bezpieczniku oryginalnym. Należy bezwzględnie założyć osłonę bezpiecznika. Nigdy nie należy używać wtyczki bez osłony. Ostrzeżenie drukarka musi być uziemiona. Przewody kabla sieciowego są oznaczone kolorami w następujący sposób: Zielono-żółty: uziemienie Niebieski: zero Brązowy: pod napięciem W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego elektryka. Drukarka jest wyposażona w diodę laserową klasy 3B, która wytwarza niewidoczne promieniowanie laserowe w zespole skanera. Zespołu skanera nie wolno otwierać pod żadnym pozorem. Uwaga: Użycie regulatorów, ustawień i procedur innych niż opisano w niniejszym podręczniku może narazić użytkownika na szkodliwe promieniowanie. Dotyczy Finlandii i Szwecji LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT Varoitus! Varning Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Om apparaten används pa annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstralning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Wewnętrzne promieniowanie laserowe Maksymalna moc promieniowania:5 mw Długość fali: nm Klasa lasera: IIIb (zgodnie z normą 21 CFR, część) 3B (zgodnie z normą IEC 60825) WAŻNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby zapewnić bezpieczne działanie drukarki, wtyczkę należy podłączyć do prawidłowo uziemionego, standardowego, trójstykowego gniazda zasilania. Przedłużacz używany z niniejszą drukarką musi być wyposażony w trzy styki i zapewniać prawidłowe uziemienie. Korzystanie z niewłaściwych przedłużaczy może spowodować obrażenia u użytkownika oraz uszkodzenie sprzętu. To, że urządzenia działa prawidłowo, nie oznacza, że układ zasilania jest uziemiony i że zestaw jest całkowicie bezpieczny. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawidłowym uziemieniem należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego elektryka. 3

6 Informacje wstępne Zawartość opakowania Drukarka klapka podtrzymująca zasobnika wyjściowego dla stron ułożonych drukiem w dół (klapka podtrzymująca) 2 panel sterowania 3 przycisk otwierania pokrywy przedniej 4 podajnik uniwersalny 5 zasobnik na papier 6 pokrywa przednia 7 zasobnik wyjściowy dla stron ułożonych drukiem w dół (górny zasobnik wyjściowy) dysk CD-ROM (zawierający Podręcznik użytkownika) Podręcznik szybkiej konfiguracji zespół bębna (zawierający kasetę z tonerem) kabel zasilający Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju. Wszystkie elementy opakowania należy zachować. Kabel połączeniowy nie należy do wyposażenia standardowego. Należy zakupić odpowiedni kabel połączeniowy w zależności od wykorzystywanego interfejsu (równoległy, lub sieciowy). Zaleca się, aby długość używanego równoległego kabla połączeniowego lub kabla połączeniowego nie przekraczała 2 metrów. W przypadku równoległego kabla połączeniowego: należy użyć kabla ekranowanego zgodnego znormą IEEE Jeśli komputer jest wyposażony w interfejs Hi-Speed 2. 0, należy użyć certyfikowanego kabla Hi-Speed

7 Panel sterowania Toner dioda LED sygnalizująca małą ilość lub brak tonera. Drum dioda LED sygnalizująca, że czas eksploatacji zespołu bębna dobiega końca. Paper dioda LED sygnalizująca zacięcie papieru. 4 Status dioda LED migająca i zmieniająca kolor w zależności od stanu drukarki. 5 Job Cancel przycisk umożliwiający zatrzymanie i anulowanie wykonywanego zadania drukowania. 6 Go przycisk umożliwiający naprawę błędu/wyjście ze stanu uśpienia. Wskazania diod LED drukarki Dioda LED drukarki Toner Drum Papier Tryb uśpienia/ wyłączona Nagrzewanie: Miga: Świeci: Nie świeci Gotowa Odbieranie danych Pozostałe dane Status Zielona Zielona Żółta Żółta Dioda LED drukarki Niski poziom tonera Brak tonera Bęben jest już prawie zużyty Brak papieru/ zacięcie papieru Otwarta pokrywa Błąd serwisowy Toner Drum Papier Status Żółta *1 Żółta Żółta Żółta *1 Żółta Żółta *2 Żółta Zielona Czerwona Zielona Czerwona Czerwona Czerwona Podręcznik użytkownika Rozdział 5 Rozdział 5 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 6 Rozdział 6 *1 Dioda LED miga, świecąc przez 2 sekundy i nie świecąc przez 3 sekundy. *2 Dioda LED miga szybko. 5

8 Dostarczony dysk CD-ROM Na dysku CD-ROM zamieszczono różnorodne informacje. 1 3 Użytkownicy systemu Mac OS X 10. 1/10. 2 Użytkownicy systemu Mac OS Ten ekran nie jest obsługiwany przez system Mac OS Wstępna konfiguracja (Initial Setup) Film instruktażowy dotyczący konfiguracji drukarki i instalacji sterownika. W przypadku instalacji sterownika drukarki z menu Wstępna konfiguracja (Initial Setup), sterownik PCL zostanie zainstalowany automatycznie. Aby jednak móc korzystać ze sterownika PS, należy w oknie Zainstaluj oprogramowanie (Install Software) wybrać opcję Instalacja niestandardowa (Custom Installation) i postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie. 2 Zainstaluj oprogramowanie (Install Software) drukarki i narzędzi. 3 Dokumentacja (Documentation) Przeglądanie Podręcznika użytkownika drukarki oraz Podręcznika użytkownika sieci w formacie PDF. (Przeglądarka jest dołączona do dokumentacji). Podręcznik użytkownika zostanie zainstalowany automatycznie podczas instalacji sterownika. Po naciśnięciu przycisku Start należy wybrać kolejno: polecenie Programy, odpowiednią drukarkę (Brother HL-5170DN) i Podręcznik użytkownika. Aby nie instalować Podręcznika użytkownika, podczas instalacji sterownika należy w oknie Zainstaluj oprogramowanie (Install Software) zaznaczyć opcję Instalacja niestandardowa (Custom Installation) i usunąć zaznaczenie pola Podręcznik użytkownika. 4 Dalsze informacje (Learn More) Filmy instruktażowe zawierające dalsze informacje na temat użytkowania drukarki Brother. 5 Brother Solutions Center Witryna Brother Solutions Center ( stanowi kompleksowy punkt obsługi drukarki. Dostępne są w niej najnowsze wersji sterowników i narzędzi dla drukarki, odpowiedzi na często zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz informacje o rozwiązaniach stosowanych w drukarkach. 6 Podręcznik konserwacji (Maintenance Tutorial) Film instruktażowy dotyczący konserwacji drukarki. 7 Rejestracja online (On-Line Registration) Pozwala dokonać rejestracji drukarki online. 7 6 Dla użytkowników o osłabionym wzroku został przygotowany plik HTML o nazwie readme. html, zamieszczony na dysku CD-ROM dostarczonym wraz z drukarką. Plik ten można odczytywać, posługując się oprogramowaniem Screen Reader przekształcającym tekst na mowę.

9 Etap 1 Konfiguracja drukarki 1 Wkładanie dysku do stacji dysków CD-ROM Użytkownicy systemu Windows Użytkownicy systemu Macintosh Konfiguracja drukarki NIE podłączaj kabla połączeniowego. Podczas instalacji sterownika zostanie wyświetlony monit o podłączenie kabla połączeniowego. NIE podłączaj kabla połączeniowego. Windows 1 Włóż dysk do stacji dysków CD-ROM. Automatycznie zostanie wyświetlony ekran początkowy. Wybierz model drukarki i język. 2 Kliknij ikonę Wstępna konfiguracja (Initial Setup) na ekranie menu. 1 Włóż dysk do stacji dysków CD-ROM. Kliknij dwukrotnie ikonę Mac OS9 lub ikonę Start Here OSX. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Użytkownicy systemu Mac OS X 10. 2 Użytkownicy systemu Mac OS Windows Interfejs równoległy Windows 2 Kliknij ikonę Initial Setup na ekranie menu. Macintosh 3 Zostaną wyświetlone polecenia dotyczące wstępnej konfiguracji. W celu ich wykonania należy przejść do czynności opisanych na stronach od 8 do 10. Administratorzy 7

10 Etap 1 Konfiguracja drukarki 2 Instalacja zespołu bębna NIE podłączaj kabla połączeniowego. 3 Przechyl zespół kilkakrotnie na boki, aby toner rozłożył się równomiernie wewnątrz zespołu. 1 Otwórz przednią pokrywę, naciskając przycisk otwierania. przycisk otwierania pokrywy przedniej 4 Włóż zespół bębna do drukarki. pokrywa przednia 2 Rozpakuj zespół bębna. Wyjmij element ochronny. zespół bębna 5 Zamknij przednią pokrywę drukarki. element ochronny 8

11 3 Ładowanie papieru do zasobnika na papier 1 Wyjmij całkowicie zasobnik na papier z drukarki. 3 Dokładnie przekartkuj stos papieru, aby uniknąć zacięć i nieprawidłowego podawania papieru. Konfiguracja drukarki 2 Naciskając dźwignię zwalniającą prowadnicę papieru, przesuń prowadnice, dopasowując je do rozmiaru papieru. Sprawdź, czy prowadnice są unieruchomione w szczelinach. 4 Umieść papier w zasobniku. Upewnij się, że papier leży w zasobniku płasko i jego poziom nie przekracza znacznika maksymalnego zapełnienia. Windows Windows Interfejs równoległy dźwignia zwalniająca prowadnicę papieru poziom maksymalny. Windows W przypadku papieru rozmiaru Legal naciśnij przycisk zwalniający prowadnicę uniwersalną i wyciągnij tylną część zasobnika na papier. dźwignia zwalniająca prowadnicę uniwersalną 5 Umieść zasobnik na papier z powrotem w drukarce. Macintosh Macintosh Przejdź do następnej strony Administratorzy 9

12 Etap 1 Konfiguracja drukarki 4 Drukowanie strony testowej NIE podłączaj kabla połączeniowego. 4 Naciśnij przycisk Go. Zostanie wydrukowana strona testowa. Sprawdź, czy strona testowa została wydrukowana poprawnie. 1 Upewnij się, że zasilanie drukarki jest wyłączone. Podłącz kabel zasilający do drukarki. Funkcja ta nie będzie dostępna po wysłaniu zadania drukowania z komputera. 2 Podłącz kabel zasilający do gniazda sieciowego. Włącz zasilanie drukarki. 3 Po zakończeniu nagrzewania się drukarki dioda LED Status przestaje migać i świeci jednostajnie na zielono. Rozłóż klapkę podtrzymującą. Przejdź do następnej strony, aby zainstalować sterownik. 10

13 Etap 2 Postępuj według instrukcji zamieszczonych na tej stronie dla wykorzystywanego systemu operacyjnego i kabla połączeniowego. Widoki okien dla systemu Windows zamieszczone w niniejszym Podręczniku szybkiej konfiguracji odpowiadają systemowi Windows XP. Widoki okien dla systemu Mac OS X zamieszczone w niniejszym Podręczniku szybkiej konfiguracji odpowiadają systemowi Mac OS X Konfiguracja drukarki Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego... Przejdź do strony 12 Windows Użytkownicy korzystający z równoległego kabla połączeniowego... Przejdź do strony 14 Windows Interfejs równoległy Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego Użytkownicy drukarki Brother w sieci typu każdy z każdym (LPR)... Przejdź do strony 16 Użytkownicy drukarki Brother w sieci typu każdy z każdym (NetBIOS)... Przejdź do strony 16 Użytkownicy drukarki współużytkowanej w sieci... Przejdź do strony 18 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego Użytkownicy systemu Mac OS Przejdź do strony 20 Użytkownicy systemu Mac OS X 10. 1/ Przejdź do strony 23 Windows Macintosh Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla Użytkownicy systemu Mac OS Przejdź do strony 25 Użytkownicy systemu Mac OS X 10. 1/ Przejdź do strony 27 Macintosh Administratorzy... Przejdź do strony 29 Administratorzy 11

14 Etap 2 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego i podłączenie drukarki do komputera Jeśli zostanie wyświetlone okno Kreator znajdowania nowego sprzętu (Found New Hardware Wizard), kliknij przycisk Anuluj (Cancel). ANULUJ 1 Upewnij się, że kabel połączeniowy NIE jest podłączony do drukarki, a następnie rozpocznij instalację sterownika. Jeśli kabel jest już podłączony, odłącz go. 3 Wybierz pozycję Interfejs ( interface). 4 Kliknij przycisk Zainstaluj (Install). 5 Kliknij przycisk Dalej (Next). 2 W menu Wstępna konfiguracja (Initial Setup) kliknij pozycję Podłączenie kabla połączeniowego i instalacja sterownika/ narzędzi (Connect the interface cable & Install the driver/utility). 12

15 6 Po pojawieniu się tego okna upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone. Podłącz kabel połączeniowy do komputera, a następnie podłącz go do drukarki. Kliknij przycisk Dalej (Next). Ustawienie drukarki jako drukarki domyślnej (dotyczy tylko użytkowników systemów Windows 2000/XP) 1 Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Drukarki i faksy (Printers and Faxes). Konfiguracja drukarki 2 Wybierz ikonę Drukarka serii Brother HL-5170DN (Brother HL-5170DN series). Windows 7 Kliknij przycisk Zakończ (Finish). 3 Z menu Plik (File) wybierz pozycję Ustaw jako drukarkę domyślną (Set as Default printer). Aby dokonać rejestracji online drukarki, zaznacz pole wyboru Rejestracja online (On-Line Registration). Użytkownicy systemów Windows 98/Me: Konfiguracja została zakończona. Użytkownicy systemów Windows 2000/XP: Przejdź do sekcji Ustawienie drukarki jako drukarki domyślnej. Konfiguracja została zakończona. 13 Administratorzy

16 Etap 2 Użytkownicy korzystający z równoległego kabla połączeniowego Podłączenie drukarki do komputera i instalacja sterownika 1 W menu Wstępna konfiguracja (Initial Setup) kliknij pozycję Podłączenie kabla połączeniowego i instalacja sterownika/ narzędzi (Connect the interface cable & Install the driver/utility). 5 Włącz zasilanie drukarki. 2 Wybierz pozycję Interfejs równoległy (Parallel interface). 3 Wyłącz zasilanie drukarki. Jeśli zostanie wyświetlone okno Kreator znajdowania nowego sprzętu (Found New Hardware Wizard), kliknij przycisk Anuluj (Cancel). ANULUJ 4 Podłącz równoległy kabel połączeniowy do komputera, a następnie podłącz go do drukarki. 14

17 6 Gdy zakończy się wyświetlanie filmu, kliknij przycisk Dalej (Next). Konfiguracja drukarki 7 Kliknij przycisk Zainstaluj (Install). Windows Interfejs równoległy 8 Kliknij przycisk Dalej (Next). 9 Kliknij przycisk Zakończ (Finish). Administratorzy 15

18 Etap 2 Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego Użytkownicy drukarki Brother w sieci typu każdy z każdym (LPR/NetBIOS) Jeśli drukarka ma być podłączona do sieci, radzimy, aby przed przystąpieniem do instalacji skontaktować się z administratorem systemu. W przypadku używania osobistego zabezpieczenia typu firewall (np. oprogramowania Internet Connection Firewall dostępnego w systemie Windows XP), należy je wyłączyć przed rozpoczęciem instalacji. Po upewnieniu się, że drukowanie jest możliwe, należy ponownie uruchomić osobiste zabezpieczenie firewall. Podłączenie drukarki do sieci i instalacja sterownika 1 W menu Wstępna konfiguracja (Initial Setup) kliknij pozycję Podłączenie kabla połączeniowego i instalacja sterownika/ narzędzi (Connect the interface cable & Install the driver/utility). 4 Podłącz sieciowy kabel połączeniowy do drukarki, a następnie podłącz go do wolnego portu koncentratora. 2 Wybierz polecenie Interfejs sieciowy (Network interface). 6 Gdy zakończy się wyświetlanie filmu, kliknij przycisk Dalej (Next). 7 Kliknij przycisk Zainstaluj (Install). 16

19 8 Kliknij przycisk Dalej (Next). Postępuj według instrukcji na ekranie. A Użytkownicy systemu LPR: Wybierz drukarkę i opcję LPR (zalecane) (LPR (Recommended)), a następnie kliknij przycisk Dalej (Next). Konfiguracja drukarki 9 Wybierz opcję Drukarka Brother w sieci typu każdy z każdym (Brother Peer-to-Peer Network Printer), a następnie kliknij przycisk Dalej (Next). Użytkownicy systemu NetBIOS: Wybierz drukarkę i opcję NetBIOS, a następnie kliknij przycisk Dalej (Next). 0 Użytkownicy systemu LPR: Wybierz polecenie Wyszukaj urządzenia sieciowe, a następnie wybierz właściwe z listy znalezionych urządzeń (zalecane) (Search the network for devices and choose from a list of discovered devices (Recommended)) lub wprowadź adres IP drukarki lub nazwę węzła. B Kliknij przycisk Zakończ (Finish). Windows Użytkownicy systemu NetBIOS: Wybierz polecenie Wyszukaj urządzenia sieciowe, a następnie wybierz właściwe z listy znalezionych urządzeń (zalecane)(search the network for devices and choose from a list of discovered devices (Recommended)). Użytkownicy systemów Windows NT 4. 0 i Windows 2000/XP: Konfiguracja została zakończona. W razie wątpliwości dotyczących adresu IP drukarki lub nazwy węzła skontaktuj się z administratorem systemu. Użytkownicy systemów Windows 95/98/Me: Po ponownym uruchomieniu komputera konfiguracja zostanie zakończona. 17 Administratorzy

20 Etap 2 Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego Użytkownicy drukarki współużytkowanej w sieci Jeśli drukarka ma być podłączona do sieci, radzimy, aby przed przystąpieniem do instalacji skontaktować się z administratorem systemu., podłączanie kabla i wybór odpowiedniej kolejki drukarki lub 'nazwy udziału' 1 W menu Wstępna konfiguracja (Initial Setup) kliknij pozycję Podłączenie kabla połączeniowego i instalacja sterownika/ narzędzi (Connect the interface cable & Install the driver/utility). 2 Wybierz opcję Interfejs sieciowy (Network interface). 18

21 7 Kliknij przycisk Zainstaluj (Install). A Kliknij przycisk Zakończ (Finish). Konfiguracja drukarki 8 Kliknij przycisk Dalej (Next). 9 Wybierz opcję Drukarka współużytkowana w sieci (Network Shared Printer), a następnie kliknij przycisk Dalej (Next). Windows 0 Wybierz kolejkę drukarki, a następnie kliknij przycisk OK. W razie wątpliwości dotyczących kolejki drukarki skontaktuj się z administratorem systemu. 19 Administratorzy

22 Etap 2 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS Podłączenie drukarki do komputera Macintosh i instalacja sterownika 1 Włóż dysk do stacji dysków CD-ROM. Otwórz folder MAC OS 9. 4 Podłącz kabel połączeniowy do komputera Macintosh, a następnie podłącz go do drukarki. Nie należy podłączać kabla do portu klawiatury ani do niezasilanego koncentratora. 2 Kliknij dwukrotnie ikonę PPD Installer (ENG), aby zainstalować sterownik drukarki. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na monitorze. 5 Otwórz ikonę Macintosh HD. 3 Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone. 6 Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS: Otwórz folder Apple Extras. Otwórz folder Apple LaserWriter Software. Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS: Otwórz folder Applications (system Mac OS 9). Otwórz folder Utilities. * Widoki okien odpowiadają systemowi Mac OS

23 7 Kliknij dwukrotnie ikonę Desktop Printer Utility. 0 Kliknij przycisk Change... w grupie Printer Selection. Wybierz opcję HL-5170DN series, a następnie kliknij przycisk OK. Konfiguracja drukarki 8 Wybierz pozycję Printer (), a następnie kliknij przycisk OK. A Kliknij przycisk Create... 9 Kliknij przycisk Change... w grupie PostScript TM Printer Description (PPD) file. Wybierz opcję Brother HL-5170DN series, a następnie kliknij przycisk Select. B Wprowadź HL-5170DN series jako nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk Save. Macintosh C Z menu File wybierz polecenie Quit. Ciąg dalszy na następnej stronie Administratorzy 21

24 Etap 2 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego D Na pulpicie kliknij ikonę HL-5170DN series. E Z menu Printing wybierz polecenie Set Default Printer. 22

25 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS X 10. 2 Podłączenie drukarki do komputera Macintosh i instalacja pliku BR-Script PPD Konfiguracja drukarki 1 W menu Initial Setup kliknij pozycję Connect the interface cable & Install the driver/utility. 3 Kliknij przycisk Install i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie komputera. Po wyświetleniu ekranu wybierz opcję interface. 2 Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone. 5 Z menu Go wybierz polecenie Applications. Macintosh Ciąg dalszy na następnej stronie Administratorzy 23

26 Etap 2 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego 6 Otwórz folder Utilities. 0 Wybierz opcję HL-5170DN series, a następnie kliknij przycisk Add. 7 Otwórz ikonę Print Center. A Z menu Print Center wybierz polecenie Quit Print Center. 8 Kliknij przycisk Add Printer... 9 Wybierz pozycję. 24

27 Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS Podłączenie drukarki do komputera Macintosh i instalacja pliku BR-Script PPD Konfiguracja drukarki 1 Wyłącz zasilanie drukarki. 4 Włóż dysk do stacji dysków CD-ROM. 2 Podłącz sieciowy kabel połączeniowy do drukarki, a następnie podłącz go do wolnego portu koncentratora. 5 Kliknij dwukrotnie ikonę PPD Installer (ENG), aby zainstalować sterownik drukarki. 3 Włącz zasilanie drukarki. Macintosh Macintosh Ciąg dalszy na następnej stronie Administratorzy 25

28 Etap 2 Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego 6 Korzystając z menu Apple, otwórz program Chooser. 7 Kliknij ikonę LaserWriter 8 *, a następnie wybierz opcję BRN_xxxxxx_P1_AT **. Kliknij przycisk Create. Zamknij program Chooser. * Jeśli program Apple LaserWriter 8 Driver nie jest jeszcze zainstalowany w systemie, można pobrać go z witryny ** xxxxxx oznacza sześć ostatnich cyfr adresu Ethernet. Podręcznik użytkownika sieci, rozdział 7. 26

29 Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS X 10. 4 Włącz zasilanie drukarki. Po wyświetleniu tego ekranu wybierz opcję Network interface. 5 Kliknij przycisk Install i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie komputera. 2 Wyłącz zasilanie drukarki. 6 Z menu Go wybierz polecenie Applications. 3 Podłącz sieciowy kabel połączeniowy do drukarki, a następnie podłącz go do wolnego portu koncentratora. 7 Otwórz folder Utilities. Macintosh Administratorzy 27

30 Etap 2 Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego 8 Kliknij dwukrotnie ikonę Print Center. A Wybierz opcję BRN_xxxxxx_P1_AT *, a następnie kliknij przycisk Add. 9 Kliknij przycisk Add Printer... * xxxxxx oznacza sześć ostatnich cyfr adresu Ethernet. B Z menu Print Center wybierz polecenie Quit Print Center. 0 Wybierz opcję AppleTalk. Dla użytkowników Mac OS X lub wyższych: Jeśli chcesz podłączyć drukarkę wykorzystując możliwości opcji Simple Network Configuration systemu Apple Mac OS X, wybierz Rendezvous, a następnie drukarkę Brother HL- 5170DN series (BRN_xxxxxx_P1_AT *). Następnie przejdź do kroku B. 28

31 Administratorzy Instalacja narzędzia konfiguracji BRAdmin Professional (dotyczy tylko użytkowników systemu Windows) Narzędzie BRAdmin Professional jest przeznaczone do zarządzania urządzeniami firmy Brother przyłączonymi do sieci. Narzędzie BRAdmin Professional umożliwia również zarządzanie urządzeniami innych producentów, których produkty obsługują protokół SNMP (Simple Network Management Protocol). Aby uzyskać więcej informacji na temat programu BRAdmin Professional, należy odwiedzić witrynę Konfiguracja drukarki 1 Włóż dysk do stacji dysków CD-ROM. 2 Kliknij ikonę Zainstaluj oprogramowanie (Install Software) na ekranie menu. 3 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Kliknij program BRAdmin Professional. Windows Domyślnym hasłem dostępu do serwera drukowania jest 'access'. Hasło to można zmienić za pomocą programu BRAdmin Professional lub przeglądarki sieci Web. Web BRAdmin Firma Brother opracowała również program Web BRAdmin narzędzie sieciowe umożliwiające zarządzanie urządzeniami firmy Brother oraz innymi, obsługującymi protokół SNMP, w dużych sieciach LAN/WAN. Oprogramowanie to działa w oparciu o serwer sieci Web i wymaga instalacji oprogramowania serwera IIS (Internet Information Server) firmy Microsoft oraz oprogramowania klienta Java firmy Sun. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Web BRAdmin lub pobrać ten program, należy odwiedzić witrynę Administratorzy Windows Interfejs równoległy Windows Macintosh Macintosh 29

32 Ustawianie adresu IP, maski podsieci i bramy przy użyciu programu BRAdmin Professional (dotyczy tylko użytkowników systemu Windows) 1 Uruchom program BRAdmin Professional i wybierz opcję TCP/IP. 3 Kliknij dwukrotnie ikonę nowego urządzenia. 2 Z menu Urządzenia (Devices) wybierz polecenie Wyszukaj aktywne urządzenia (Search Active Devices). Program BRAdmin automatycznie wyszuka nowe urządzenia. 4 Wprowadź wartości w polach Adres IP, Maska podsieci i Brama, a następnie kliknij przycisk OK. 5 Informacje dotyczące adresu zostaną zapisane w pamięci drukarki. Drukowanie strony z ustawieniami drukarki Na stronie z ustawieniami drukarki są zawarte wszystkie bieżące ustawienia drukarki, łącznie z ustawieniami sieciowymi. Aby wydrukować stronę z ustawieniami drukarki, naciśnij trzykrotnie przycisk Go. Fabryczne ustawienia domyślne Wszystkim ustawieniom serwera wydruku (łącznie z hasłem) można przywrócić fabryczne wartości domyślne. Informacje na temat czynności, jakie należy wykonać, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne serwerowi drukowania, można znaleźć w rozdziale 3. Domyślne fabryczne ustawienia sieciowe na stronie 3 11 Podręcznika użytkownika. Podręcznik użytkownika, rozdział 3. 30

33 Pozostałe informacje Wysyłanie drukarki W razie konieczności wysłania drukarki należy ją starannie zapakować w oryginalne opakowanie, aby zapobiec jej uszkodzeniu podczas transportu. Z tego powodu zaleca się zachowanie oryginalnego opakowania w celu jego ewentualnego późniejszego użycia. Drukarka powinna być odpowiednio ubezpieczona przez przewoźnika. Konfiguracja drukarki Na czas transportu drukarki ZESPÓŁ BĘBNA oraz KASETA Z TONEREM muszą być wyjęte z drukarki i umieszczone w plastikowej torbie. Niewykonanie tych czynności przed transportem spowoduje poważne uszkodzenie drukarki i może doprowadzić do UNIEWAŻNIENIA GWARANCJI. 1 Wyłącz zasilanie drukarki, a następnie odłącz kabel zasilający. 3 Zapakuj drukarkę. 2 Wyjmij zespół bębna. Umieść go w plastikowej torbie, którą następnie dokładnie zaklej. Macintosh Windows Interfejs równoległy Windows Windows Znaki towarowe Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd. Windows i Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Apple Macintosh, imac, LaserWriter i AppleTalk są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. HP, HP/UX, JetDirect i JetAdmin są znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard Company. UNIX jest znakiem towarowym firmy UNIX Systems Laboratories. Adobe PostScript i PostScript 3 TM są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Netware jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. ENERGY STAR jest znakiem zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie inne marki i nazwy produktów wymienione w niniejszym podręczniku są zastrzeżone Macintosh Opracowanie i publikacja Niniejszy podręcznik zawierający opisy i parametry techniczne produktu został opracowany i opublikowany pod nadzorem firmy Brother Industries Ltd. Zawartość podręcznika oraz parametry techniczne produktu mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych produktu oraz materiałów zawartych w niniejszym podręczniku bez powiadomienia i nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z wykorzystania informacji zawartych w tych materiałach, z uwzględnieniem, ale nie tylko, błędów typograficznych i innych dotyczących tej publikacji. Niniejszy produkt jest przeznaczony do pracy w środowisku profesjonalnym. 31 Administratorzy

34 Opcje Dla drukarki dostępne są wymienione poniżej akcesoria opcjonalne. Dodając te akcesoria, można rozszerzyć możliwości drukarki. Podręcznik użytkownika, rozdział 4. Zespół dolnego zasobnika Pamięć DIMM LT-5000 Drugi dolny zasobnik na papier powiększa całkowitą pojemność wejściową drukarki do 250 arkuszy. Istnieje możliwość rozszerzenia pamięci przez zainstalowanie standardowego modułu pamięci (100-stykowego modułu DIMM). Materiały eksploatacyjne Po wystąpieniu konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych na panelu sterowania pojawi się błąd sygnalizowany diodami LED. Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych dla tej drukarki, należy odwiedzić witrynę lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Brother. Podręcznik użytkownika, rozdział 5. Kaseta z tonerem Zespół bębna 32

35 LM Wydrukowano w Chinach 2004 Brother Industries, Ltd TROY Group, Inc PACIFIC SOFTWORKS INC. ALL

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Y-3653Podręcznik użytkownika Y-3653 Poznań 2015 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie stacji dokującej Unitek Y-3653. Poniższa instrukcja obsługi pozwoli wyjaśnić zasadę działania i obsługi podstawowych funkcji

Podręcznik UżytkownikaPodręcznik Użytkownika Poznań 2010 Spis treści Wymagania systemowe... 2 Instalacja oprogramowania... 3 Turbo... 6 Bezpieczne usuwanie dysku USB... 8 Ustawienia... 9 Inne... 10 Gwarancja:... 11 Wymagania

Y-3022. Podręcznik użytkownikaY-3022 Podręcznik użytkownika Poznań 2010 Budowa 1. Dioda zasilania 2. Dioda zatoki A 3. Dioda zatoki B 4. Wskaźnik postępu funkcji klonowania 5. Przycisk funkcji klonowania 6. Zatoka B 7. Zatoka A 8.

Instrukcja obsługi Poznań 2010Instrukcja obsługi Poznań 2010 TS8XDVDRW Przenośna nagrywarka CD/DVD Strona 2 Podłączanie nagrywarki 1. Podłącz małą końcówkę przewodu USB do portu Mini USB nagrywarki 2. Podłącz dużą końcówkę przewodu

Instrukcja obsługi Y-1463Instrukcja obsługi Y-1463 Poznań 2015 Wstęp Szybka karta sieciowa 10/100 Mbps Fast Ethernet, marki Unitek podłączana do komputera za pośrednictwem portu USB 2. 0. Zgodność ze standardem USB 2. 0 pozwala

Unitek Y-2041 Poznań 2013Unitek Y-2041 Poznań 2013 Wprowadzenie: Stacja dokująca Y-2041 umożliwia podłączenie dwóch zewnętrznych dysków SATA do komputera za pomocą standardu USB 2. 0/eSATA. Obsługa funkcji duplikacji pozwala na

Podręcznik szybkiej instalcjiPodręcznik szybkiej instalcji (Model: WiPG-1500) Poznań 2014 1. Zawartość opakowania Urządzenie wepresent WiPG-1500 USB Token Zasilacz (DC +5V, 2. 6A) 2x antena WiFi Naścienny uchwyt montażowy Podręcznik

Stacja dokująca Y-1060SStacja dokująca Y-1060S Poznań 2012 Wprowadzenie: Stacja dokująca Y-1060s firmy Unitek, nie tylko pozwala na szybkie podłączenie dowolnego dysku 2, 5"/3, 5" SATA do komputera, ale wzbogaca również jego funkcje

Instrukcja obsługi Poznań 2010 Przewodnik szybkiej instalacji dla kamer IQeye 420S, 041S, 042S, 510, 511 oraz serii 540 i 700. Strona 2 1. Podłącz kamerę IQeye do sieci komputerowej poprzez złącze RJ45

Podręcznik szybkiej instalacjiPodręcznik szybkiej instalacji (Model: WiPG-1000) Poznań 2014 1. Zawartość opakowania Urządzenie wepresent WiPG-1000 USB Token Zasilacz (DC +5V, 2. 5A) 2x antena WiFi Podręcznik szybkiej instalacji Karta

PQI Connect 201 Poznań 2013PQI Connect 201 Poznań 2013 Opis PQI Connect 201 to przenośna pamięć masowa w postaci pendrive o pojemności 16GB. Urządzenie cechuje niezwykle mały rozmiar (dzięki opatentowanej technologii PQI COB), aluminiowa

Y-3602 Podręcznik użytkownikaY-3602 Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Uwaga Możliwośd obsługi systemu plików zarówno FAT32 jak i NTFS Aby poprawnie korzystad z aplikacji PCCLone EX użytkownik musi byd zalogowany do systemu na koncie

Instrukcja obsługi Poznań 2010 VioStor NVR Network Video Recorder Podręcznik szybkiej instalacji Strona 2 1. Przycisk One Touch Auto Video backup 2. USB 2. 0 3. Diody LED: Stan, LAN, USB, HDD1-8 4. Przycisk

PQI Air Drive Poznań 2012PQI Air Drive Poznań 2012 WPROWADZENIE 3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 3 CECHY URZĄDZENIA 4 OBSŁUGIWANE FORMATY PLIKÓW 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE 5 SZYBKA INSTALACJA 5 ŁADOWANIE BATERII 7 PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA 7

Instrukcja QuickStartInstrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Wygląd aparatu: POL 1Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Podręcznik Użytkownika Poznań 2010 Spis treści Uwaga... 3 Wymagania systemowe... 3 Instalacja oprogramowania... 4 Tworzenie partycji... 6 FAT32 Format Utility... 8 Przycisk tworzenia kopii zapasowej... pl/125239363-Instrukcja-instalacji. html">Instrukcja instalacjiInstrukcja instalacji Marzec 2016 (v. 1. 1) EPR20160303_PL_3 2016 PIXEL-TECH. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. SPIS TREŚCI 1. Instalacja oprogramowania Event Print Server... 3 2. Uruchomienie

Odbiornik DLNA, HDMI Inakustik, WLAN, HDMI, MicroUSB, WLAN, 150 Mbit/sINSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000779272 Odbiornik DLNA, HDMI Inakustik 00415100, WLAN, HDMI, MicroUSB, WLAN, 150 Mbit/s Strona 1 z 9 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup tego produktu. Aby uzyskać optymalną

Podręcznik Użytkownika Poznań 2010 Ur-Fortress Wprowadzenie... 4 Ur-Fortress... 4 Wymagania systemowe... 4 Obsługa wielu języków... 4 Procedura instalacji... 5 Funkcje... 9 Kopia zapasowa danych... 9 Szyfrowanie

Podręcznik ustawień Wi-FiPodręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Instrukcja obsługi Poznań 2010 NMP1000 Sieciowy odtwarzacz multimedialny Strona 2 Zawartośd opakowania NMP-100 Przewód zasilający Zasilacz Przewód HDMI Przewód AV Przewód USB Przewód Ethernetowy Śruby

Instrukcja obsługi Poznań 2009Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Instrukcja obsługi LHD76Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

ADSL 2/2+ Modem RouterADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400. v2 / 4400. v2 07. 2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Kamera sieciowa Mini DomeKamera Kamera sieciowa Mini Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD. 6L0201B1256A01EU 1 Kamera sieciowa Mini

NEO X5 Nr produktu 394380INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

A2W II Miracast DongleA2W II Miracast Dongle A2W II Miracast Dongle Extender bezprzewodowy pozwalający na strumieniowanie i odtwarzanie multimediów z urządzenia mobilnego lub komputera na ekranie telewizora w jakości do FullHD

Projektor DLP Coolux X6Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Instrukcja obsługi aplikacjiInstrukcja obsługi aplikacji Dziękujemy, że wybierają Państwo produkty chronione prawami autorskimi! Przed skorzystaniem z aplikacji uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją, by można

QL-600

  • Skontaktuj się z nami
  • Rejestracja produktów
  • Odwiedź witrynę www. pl

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podręcznik użytkownika

26/04/2019
(01)
Pobierz
(1. 67MB)

Podręcznik Szybkiej Instalacji

Podręcznik szybkiej obsługi
(Angielski)
(Języki: 2)

Kliknij, aby wybrać
(Angielski)
(Języki: 2)

Inne

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

16/01/2019
(01)
Pobierz
(0. 60MB)

Rastrowe Komendy Sterujące
(Angielski)

15/04/2019
(1. 02)

Dokumenty prawne

Deklaracja zgodności

09/06/2021
(08)

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 801/2013
(Angielski)

13/03/2019
(01)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Frigidaire Fdb635rfs3

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Frigidaire Fdb635rfs3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Frigidaire Fdb635rfs3