Podręcznik użytkownika i programowania Aeg Bmt 60

Podręcznik użytkownika i programowania Aeg Bmt 60 to kompletny zestaw narzędzi, który umożliwia użytkownikom konfigurację i dostosowanie sterownika Aeg Bmt 60 do ich indywidualnych potrzeb. Podręcznik ten zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji sterownika, w tym przeprogramowania, monitorowania i sterowania. Podręcznik ten zawiera także instrukcje dotyczące programowania sterownika, aby użytkownik mógł jak najlepiej wykorzystać wszystkie jego funkcje. Podręcznik użytkownika i programowania Aeg Bmt 60 jest przeznaczony do wszystkich użytkowników sterownika, aby pomóc im w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów z ich urządzeń.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i programowania Aeg Bmt 60

1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: wersja tekstu: 0

2 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego podręcznika6 2 Sposób prezentacji informacji w Podręczniku Użytkownika6 22 Słowniczek7 3 Budowa kasy9 3 Główne elementy kasy9 32 Klawiatura0 32 Schemat układu panelu klawiatury0 322 Funkcje poszczególnych klawiszy 33 Komora papieru2 34 Złącza kasy3 34 Szczegółowy opis złącz3 4 Podstawowe zasady eksploatacji kasy4 4 Wymiana papieru4 42 Zasady zasilania kasy8 43 Wskazówki dotyczące konserwacji9 43 Kurz i pył9 432 Zabrudzenia obudowy9 5 Ogólne informacje dot sposobu działania kasy20 5 Oprogramowanie w kasie20 5 Podstawowe zasady poruszania się po menu kasy20 52 Ogólny schemat menu w kasie2 52 Menu Kierownika Menu Kasjera Menu Funkcji Kasjerskich Blokada klawiatury Automatyczne blokowanie klawiatury Ręczne blokowanie klawiatury podczas prowadzenia sprzedaży Ręczne odblokowywanie klawiatury podczas prowadzenia sprzedaży25 53 Uprawnienia operatora kasy26 54 Uruchomienie kasy26 55 Wyłączenie kasy27 6 Programowanie i konfiguracja kasy28 6 Podstawowe czynności związane z zaprogramowaniem kasy28 6 Programowanie towarów w kasie28 62 Programowanie opakowań zwrotnych33 63 Programowanie Operatorów34 63 Programowanie w kasie parametrów pracy Kierownika Programowanie w kasie dodatkowego Kasjera36 64 Programowanie rabatów i narzutów37 65 Programowanie form płatności38 66 Programowanie nagłówka paragonu w kasie40 62 Pozostałe czynności związane z zaprogramowaniem kasy4 62 Klawisze szybkie4 622 Grupy towarowe Zestaw raportów Stawki PTU Format kodów kreskowych Data i czas Hasło kierownika43 63 Konfiguracja kasy43 63 Format wartości Wyświetlacze Czułość papieru Dźwięki klawiatury Blokada klawiatury Parametry komunikacji z PC Parking Tryb sprzedaży48 7 Rejestrowanie sprzedaży w kasie49 7 Tryb Sprzedaży49 7 Wprowadzenie kasy w Tryb Sprzedaży49 72 Przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami sprzedaży5 73 Wyprowadzanie kasy z trybu sprzedaży Posnet Mobile pracująca w trybie sprzedaży: Sprzedaż Standard53 72 Prowadzenie sprzedaży z podaniem ceny i ilości sprzedawanego towaru53 strona - 2 -

3 722 Prowadzenie sprzedaży towaru z zaprogramowaną ceną Prowadzenie sprzedaży z użyciem czytnika kodów kreskowych Usuwanie pozycji wprowadzonych na paragon (Storno) Storno według linii Storno wg PLU Anulowanie paragonu Rabaty i narzuty Udzielanie rabatu do poszczególnych pozycji na paragonie Udzielanie rabatu/narzutu do całego paragonu6 726 Kaucje6 726 Wydanie kaucji Posnet Mobile pracująca w trybie: Szybka Sprzedaż63 74 Posnet Mobile pracująca w Trybie Obsługi Parkingu64 74 Kwit parkingowy Wystawienie paragonu fiskalnego na podstawie kwitu Wystawienie paragonu z ręki Wystawienie paragonu według czasu 65 8 Wykonywanie Raportów66 8 Raporty zerujące66 8 Raport dobowy67 82 Raport sprzedaży ilościowo wartościowy67 83 Raport opakowań68 84 Raport zmianowy sprzedaży68 85 Raport kasjera68 86 Raport rabatów68 87 Raport form płatności69 88 Raport grup towarowych69 89 Raport parking PLU69 80 Raport kwitów69 82 Raporty czytające70 82 Raporty okresowe70 82 okresowy pełny okresowy podsumowanie7 823 miesięczny pełny7 824 miesięczny podsumowanie7 825 rozliczeniowy7 822 Raport sprzedaży7 823 Raport PLU nieaktywnych7 824 Raport PLU z PTU Raport pełny bazy PLU Raport opakowań Raport zmianowy sprzedaży Raport kasjera Raport rabatów Raport form płatności73 82 Raport klawiszy szybkich Raport grup towarowych Raport parking PLU Raport kwitów Cennik parkingu Raport PTU Raport formatów kodów Raport kasy napisów stałych Raport serwisowy75 9 Postępowanie w przypadku awarii76 9 Komunikaty błędów zgłaszane przez kasę 76 0 Certyfikaty83 Dane techniczne86 strona - 3 -

4 WAŻNE ZALECENIA Należy używać jedynie oryginalnego papieru termicznego z nadrukiem firmowym POSNET Używanie innego papieru niż oryginalny może doprowadzić do uszkodzenia głowicy mechanizmu drukującego kasy i znacznie zmniejszyć jakość wydruków Papier nie odpowiadający warunkom technicznym nie gwarantuje zachowania treści wydruków przez okres 5 lat Papier należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi Za wyjątkiem czynności opisanych w niniejszej instrukcji nigdy nie należy dokonywać samemu napraw kasy Wszystkie czynności serwisowe powinny być zlecone przeszkolonemu w firmie POSNET serwisantowi Serwisant powinien być zaopatrzony w wystawioną na jego nazwisko, ważną legitymację W następujących sytuacjach należy wyłączyć zasilanie kasy i wezwać serwis: gdy do mechanizmu drukującego dostała się ciecz jeżeli kasa spadła została uszkodzona obudowa kasę wystawiono na działanie deszczu wody pojawił się wydruk Zerowanie RAM data zegara w kasie jest niezgodna ze stanem faktycznym strona - 4 -

5 Nie wolno, pod groźbą utraty gwarancji, naruszać plomby zabezpieczającej kasę przed otwarciem przez osoby niepowołane Firma POSNET opracowała zewnętrzny zasilacz dla kasy POSNET MOBILE (standardowe wyposażenie) i tylko ten model może być stosowany do zasilania kasy z zewnątrz (pod groźbą utraty gwarancji) Nie należy doprowadzać do pełnego rozładowania wewnętrznego akumulatora kasy Ponowne naładowanie akumulatora nastąpi dopiero po pewnym czasie (kilka godzin) od podłączenia ładowarki Ważne informacje zawarte w tej instrukcji oznaczono wykrzyknikiem Zaleca się uważne czytanie informacji umieszczonych obok tego symbolu Przydatne wskazówki oznaczono symbolem świecącej żarówki Dzięki tym informacjom można poznać szybsze, tańsze i bardziej uniwersalne sposoby pracy z kasą Posnet Mobile strona - 5 -

6 2 WPROWADZENIE Posnet Mobile jest uniwersalną kasą fiskalną, którą można z powodzeniem stosować zarówno jako urządzenie stacjonarne i przenośne Różnorodne funkcje kasy można doskonale skonfigurować do własnych potrzeb a złącze komunikacyjne umożliwia stosowanie czytnika kodów kreskowych łączenie kasy z komputerem PC 2 Korzystanie z niniejszego podręcznika Wszystkie informacje w Podręczniku Użytkownika pogrupowane są na poszczególne zagadnienia Każde zagadnienie opisane jest w taki sposób aby w razie potrzeby czytelnik mógł łatwo znaleźć potrzebne informacje w innych częściach podręcznika 2 Sposób prezentacji informacji w Podręczniku Użytkownika Wszystkie klawisze kasy oznaczone są w podręczniku symbolami graficznymi Oznacza to, że za każdym razem, kiedy np należy wcisnąć klawisz menu a następnie klawisz 2 w podręczniku znajdzie się następująca informacja: strona - 6 -

7 Oprócz informacji dotyczących kombinacji klawiszy podręcznik opisuje również komunikaty, które kasjer widzi na wyświetlaczu operatora W związku z tym, za każdym razem, kiedy np kasa pokaże komunikat o konieczności odblokowania klawiatury to będzie on w podręczniku przedstawiony następująco: Odblokowanie MENU RAZEM 22 Słowniczek Fiskalizacja jest to nieodwracalny proces, w trakcie którego serwis wprowadza kasę fiskalną w tryb zapamiętywania naliczonych podatków Informacje te w formie Raportów Dobowych zapisują się w module fiskalnym kasy Książka Serwisowa jest ważnym dokumentem fiskalnym w formie książeczki A5 dołączanej do każdego urządzenia fiskalnego W książce tej odnotowuje się najważniejsze informacje związane z działaniem i ewentualnymi naprawami kasy (przeglądy techniczne, zmiany zaprogramowania stawek VAT itd) Książka Serwisowa powinna być zawsze dostępna na wezwanie urzędnika prowadzącego kontrolę skarbową Raport Dobowy jest podstawowym raportem fiskalnym, który należy wykonywać codziennie po zakończeniu sprzedaży, przed rozpoczęciem następnego dnia sprzedaży W raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego Raport Okresowy Raport okresowy umożliwia odczyt informacji zawartych w pamięci fiskalnej w zadanym przedziale czasu Totalizery Kasy wewnętrzne liczniki kasy, w których przechowywane są informacje o obrotach sprzedaży w pogrupowaniu na poszczególne stawki VAT, ilości wystawionych paragonów oraz informacje o zmianach w bazie PLU i zmianach stawek VAT Totalizery zerowane są przez wykonanie raportu dobowego PLU pojedynczy zapis w bazie towarowej kasy PLU to jeden towar na temat którego kasa posiada informacje o nazwie, stawce VAT, która jest do tego towaru przyporządkowana, ew cenie, kodzie kreskowym itd Wartość 2000 PLU znaczy, że na kasa Posnet Mobile może zapamiętać 2000 różnych towarów Paragon fiskalny wydruk z kasy fiskalnej, który należy wręczyć klientowi po zakończeniu transakcji sprzedaży Kopia paragonu wydruk wykonany przez kasę fiskalną będący kopią paragonu fiskalnego Kopie paragonów należy przechowywać 5 lat od momentu ich wystawienia Pamięć Fiskalna elektroniczna pamięć umieszczona wewnątrz kasy, w której zapisywane są strona - 7 -

8 min wszystkie raporty dobowe wykonywane przez kasę Danych zapisanych w pamięci fiskalnej nie można w żaden sposób zmienić, a jedynie odczytać Na podstawie zapisów w pamięci fiskalnej generowane są raporty okresowe PTU (ang VAT) podatek od towarów i usług W urządzeniach fiskalnych stawki PTU są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej po raz pierwszy po fiskalizacji urządzenia mogą być zmieniane w trakcie jego użytkowania (maksimum 30 razy) strona - 8 -

9 3 BUDOWA KASY 3 Główne elementy kasy Plomba ołow iana Pokryw a komory papieru Szczelina paragonu Panel złączy (RS232 i Zasilanie) Wyśw ietlacz operatora Panel klaw iatury Tester banknotów (opcjonalnie) Wyśw ietlacz klienta strona - 9 -

10 32 Klawiatura 32 Schemat układu panelu klawiatury Uwaga: Wygląd symboli nadrukowanych na klawiszach kasy może się nieznacznie różnić od przedstawionego strona - 0 -

11 322 Funkcje poszczególnych klawiszy Klawisze od do Przypisane funkcje 2 Wprowadzanie wartości numerycznych alfanumerycznych zgodnie z opisem klawiszy Poruszanie się po menu kasy (wybór funkcji menu za pomocą jej numeru) Przecinek w wartościach numerycznych, takich jak np cena, ilość, wpłata 2 W przypadku edycji napisów (nazwa nagłówek) klawisz wywołuje tabelę znaków specjalnych 2 Przejście do kolejnej pozycji menu Przejście do kolejnego rekordu bazy danych (na przykład kolejnego towaru przy przeglądaniu bazy towarowej) 3 4 Zwiększenie o wartości przy ustawianiu numerów takich wartości jak np kontrast Funkcja odejmowania w kalkulatorze Przejście do poprzedniej pozycji menu 2 3 Przejście do poprzedniego rekordu bazy danych Zmniejszenie o wartości przy ustawianiu numerów wartości 4 Funkcja dodawania w kalkulatorze 2 Przesunięcie kursora w prawo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek) Przejście do ostatniego rekordu w bazie danych 3 4 Zatwierdzenie wartości jako ilość w trybie sprzedaży Funkcja mnożenia w kalkulatorze Przesunięcie kursora w lewo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek) 2 3 Przejście do pierwszego rekordu w bazie danych Zatwierdzenie wartości jako ceny w trybie sprzedaży 4 Funkcja dzielenia w kalkulatorze 2 Zatwierdzanie wartości, pytań, funkcji i menu Przejście do stanu podsuma i zakończenie paragonu w trybie sprzedaży 3 Odpowiedź TAK na pytania zadawane przez kasę strona - -

12 Klawisze Przypisane funkcje Włączenie i wyłączenie urządzenia 2 3 Odpowiedź NIE na pytania zadawane przez kasę Kasowanie wartości i napisów 4 5 Kasowanie błędów Wyjście z funkcji i menu Zatwierdzenie numeru jako kodu PLU (towaru) w trybie sprzedaży 2 Pogrubienie linii przy programowaniu nagłówka 2 Blokowanie klawiatury Wywołanie menu funkcji kasjera w trybie sprzedaży Sterowanie testerem banknotów (opcja kasy) 2 3 Klawisz skrótu do zaprogramowanego raportu zestawu raportów Przełączanie małe / wielkie litery w trybie programowania nagłówka kasy 33 Komora papieru Pokryw a komory papieru Rolka zw ijacza kopii Docisk papieru Blokada szpuli kopii Dźw ignia docisku papieru strona - 2 -

13 34 Złącza kasy Złącze zasilania Złącze RS232 (typu RJ2) 34 Szczegółowy opis złącz RS232 (szeregowe) Zasilanie 2 6 nr pinu Opis Nr pinu Opis Zasilanie 5V (±0%) 2V 2 Zasilanie 5V (±0%) 2 Masa 3 TxD (Wyjście transmisji danych) 4 RxD (Wejście odczytu danych) 5 GND (Masa sygnałowa) 6 GND (Masa sygnałowa) strona - 3 -

14 4 PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI KASY Żywotność kasy Posnet Mobile a zwłaszcza jej akumulatora jest uzależniona od sposobu eksploatacji Niewłaściwe zasilanie kasy, złe zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi (np brak pokrowca podczas pracy na otwartym powietrzu) skracają walory użytkowe Posnet Mobile Zdecydowanie zalecamy szczegółowe zapoznanie się z niniejszym rozdziałem (zwłaszcza z częścią dotyczącą sposobu zasilania kasy) 4 Wymiana papieru Podnieść pokrywę komory papieru strona - 4 -

15 2 Zwolnić blokadę szpuli kopii, a następnie wyjąć szpulę 3 Zwolnić dźwignię docisku papieru i podnieść docisk strona - 5 -

16 4 Włożyć dwie rolki papieru termicznego o szer 28mm (średnica rolki max 40mm) Należy zwrócić uwagę, aby odwinięty kawałek papieru wychodził spod spodu rolki kopia paragonu oryginał paragonu 5 Opuścić docisk papieru, a odwinięty koniec kopii paragonu nawinąć na szpulę kopii W razie potrzeby można zdjąć bok szpuli strona - 6 -

17 zdejmij bok szpuli Koniec papieru wprowadź do szczeliny i na wiń min 2 zwoje 6 Włóż szpulę z nawiniętym papierem na swoje miejsce i zamknij pokrywę komory papieru Kasa teraz jest gotowa do pracy strona - 7 -

18 42 Zasady zasilania kasy Kasa fiskalna Posnet Mobile wyposażona jest w akumulator SLA (kwasowo-żelowy) 6V/, 2 Ah Parametry akumulatora zostały tak dobrane, aby wystarczał na okres ok 5 lat Na żywotność akumulatora ma jednak wpływ bardzo wiele czynników i bardzo ważne jest, aby użytkownik stosował kilka podstawowych zasad eksploatacyjnych: Należy jak najczęściej ładować akumulator (ciągłe ładowanie jest jak najbardziej pożądane) Nie wolno dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora W przypadku rozładowania akumulatora trzeba go bezzwłocznie naładować W przypadku przechowywania bez ładowania, należy akumulator okresowo ładować co 3-6 miesięcy Zalecane jest podłączenie kasy do zasilania na okres kilku godzin za każdym razem, kiedy kasa pracowała z baterii Podświetlenie wyświetlaczy podłączenie do złącza RS urządzeń pobierających energię (np skanera) przyspiesza rozładowanie akumulatora UWAGA: Całkowite odłączenie zewnętrznego zasilania następuje po wyjęciu wtyku zasilacza z gniazda sieciowego Gniazdo to powinno znajdować się w pobliżu kasy, w łatwo dostępnym miejscu strona - 8 -

19 43 Wskazówki dotyczące konserwacji 43 Kurz i pył Wysoki poziom zanieczyszczeń w obrębie komory papieru takich jak zapylenie i zakurzenie znacznie skraca żywotność mechanizmu drukującego kasy Należy zwracać uwagę nie tylko na zanieczyszczenia zewnętrzne w komorze papieru, lecz również na ewentualny pył pozostawiony przez niskiej jakości papier termiczny W miarę możliwości należy czyścić komorę papieru sprężonym powietrzem, delikatnym pędzelkiem Problem kurzu przedostającego się do wnętrza komory papieru skutecznie można eliminować stosując dedykowany pokrowiec Zabezpieczenie to również chroni kasę podczas upadku i w dużej mierze redukuje przedostawanie się wilgoci w pobliże elementów elektronicznych kasyw przypadku pracy Posnet Mobile na wolnym powietrzu ZALECAMY używanie dedykowanych pokrowców Stosowanie wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet praktycznie eliminuje osadzanie się papierowego kurzu wewnątrz komory 432 Zabrudzenia obudowy Zabrudzenia z obudowy kasy należy usuwać jedynie przy użyciu łągodnych detergentów z minimalną ilością wody Ewentualny brud w szczelinach klawiatury należy usunąć sprężonym powietrzem, wacikiem pędzelkiem Nie wolno dopuścić do przedostania się jakichkolwiek płynów do wnętrza kasy W przypadku ewentualnego zalania urządzenia natychmiast odłącz ją od zasilania i wezwij serwis zob Postępowanie w przypadku awarii strona - 9 -

20 5 OGÓLNE INFORMACJE DOT SPOSOBU DZIAŁANIA KASY 5 Oprogramowanie w kasie Posnet Mobile posiada wbudowane oprogramowanie, które zarządza wszystkimi czynnościami kasy (obliczenia, sprzedaż, sterowanie wydrukami itd) Rejestrując sprzedaż i wystawiając związany z tym paragon użytkownik korzysta więc nie tylko ze sprzętu, ale również ze sterującego tym sprzętem programu Oprogramowanie w kasie Posnet Mobile posiada wiele funkcji, do których dostęp odbywa się za pośrednictwem menu kasy Koncepcja poruszania się po menu jest bardzo zbliżona do popularnych zasad stosowanych w telefonach komórkowych 5 Podstawowe zasady poruszania się po menu kasy Zatwierdzanie operacji, wchodzenie do poszczególnych kategorii o poziom niżej Anulowanie operacji, wychodzenie z poszczególnych kategorii menu o poziom wyżej Przewijanie menu w górę w dół, zwiększanie zmniejszanie parametrów Przesuwanie kursora w lewo w prawo w trakcie edycji tekstu (np programowanie nagłówka, nazw towarów itd) strona

21 52 Ogólny schemat menu w kasie 52 Menu Kierownika Dostępne po zalogowaniu jako Kierownik Ekran Logowania Menu Sprzedaży 2 Raporty zerujące 3 Raporty czytające Sprzedaż 2 Raport dobowy 3 Raporty okresowe 2 Wpłata gotówki 3 Wypłata gotówki 4 Raport kasjera 22 Rap sprzedaży ilość-wart 23 Raport opakowań 24 Raport zmianowy sprzedaży 5 Kasowanie rekordów baz 6 Konfiguracja 7 Serwis 4 Baza PLU 5 Baza PLU 6 Format wartości 7 FSK: TYLKO SERWIS 42 Opakowania 52 Opakowania 62 Wyświetlacze 53 Kasjerzy 63 Czułość papieru 54 Rabaty i narzuty 64 Dźwięki klawiatury 55 Formy płatności 65 Blokada klawiatury 56 Klawisze szybkie 66 Parametry komunikacji z PC 4 Programowanie kasy 32 Raport sprzedaży 43 Kasjerzy 33 Raport PLU nieaktywnych 32 Raport PLU z PTU 44 Rabaty i narzuty 45 Formy płatności 25 Raport kasjera 35 Raport pełny bazy PLU 46 Klawisze szybkie 26 Raport rabatów 36 Raport opakowań 47 Grupy towarowe 27 Raport form płatności 3, 7 Raport zmianowy sprzedaży 48 Zestaw raportów 28 Raport grup towarowych 38 Raport kasjera 49 Stawki PTU 29 Raport parking PLU 3, 9 Raport rabatów 40 Format kodów kreskowych 20 Raport kwitów 2 Zestaw raportów 30 Raport form płatności 4 Data i czas 3 Raport kl szybkich 42 Nagłówek kasy 32 Raport gurp towarowych 43 Hasło kierownika 57 Grupy towarowe 58 Formaty kodów 59 Kwity parkingowe 67 Parking 8 Komunikacja z PC 72 Przegląd serwisowy 73 Data i czas 74 Kod autoryzacji 75 Kasowanie baz 76 TEST: TYLKO SERWIS 68 Tryb sprzedaży 69 Modem 60 Numer kasy 33 Raport parking PLU 34 Raport kwitów 35 Cennik parkingu 36 Raport PTU 37 Raport formatów kodów 38 Raport kasy napisów stałych 39 Raport serwisowy Menu Kierownika zaznaczone jest szarym kolorem W przypadku zaprogramowania tylko jednego Operatora i niezabezpieczeniu Operatora hasłem kasa po uruchomieniu pomija ekran logowania i przechodzi do Menu Kierownika strona - 2 -

22 522 Menu Kasjera2 Dostępne po zalogowaniu jako Kasjer, po zalogowaniu się jako Kierownik i wybraniu pozycji: Menu sprzedaży (z Menu Kierownika) Ekran Logowania Sprzedaż 2 2 Wpłata gotówki 3 Wypłata gotówki 4 Raport kasjera Menu główne Kasjera zaznaczone jest szarym kolorem Pojawia się wyłącznie wtedy, kiedy w kasie zaprogramowany jest jakiś Kasjer W innym przypadku kasa po uruchomieniu pomija ekran logowania i przechodzi do Menu Kierownika strona

23 523 Menu Funkcji Kasjerskich Dostępne jest po przyciśnięciu klawisza w trybie Sprzedaż Standard i Szybka Sprzedaż W trybie Obsługa Parkingu Menu Funkcji Kasjerskich wyświetlane jest automatycznie i posiada nieco inne funkcje Menu Funkcji Kasjerskich widoczne w trybach: Sprzedaż Standard i Sprzedaż Szybka Pozycja menu Opis Blokada klawiatury Służy do blokowania klawiatury w trybie sprzedaży 2 Rabaty z bazy Służy do udzielania rabatów zaprogramowanych w kasie 3 Rabaty z ręki Służy do udzielania rabatów w dowolny sposób 4 Kaucje Służy do wydania kaucji za opakowanie zwrotne 5 Kaucje - Służy do zwrotu kaucji za opakowania zwrotne 6 Formy płatności Służy do rozliczania sprzedaży w różnych formach płatności 7 Wpłata Wpłata do kasy 8 Wypłata Wypłata z kasy 9 Storno wg linii Usunięcie pozycji wprowadzonych na paragon (według poszczególnych linii paragonu) 0 Storno wg PLU Usunięcie pozycji wprowadzonych na paragon (według poszczególnych kodów PLU) Anuluj paragon Anulowanie całego paragonu 2 Kalkulator Kalkulator 3 Tryb sprzedaży Zmiana trybu sprzedaży (do wyboru: Standard, Szybka Sprzedaż, Obsługa Parkingu) strona

24 Menu Funkcji Kasjerskich widoczne w trybie Obsługa Parkingu Kwit parkingowy Służy do wystewiania niefiskalnego potwierdzenia zawierających czas rozpoczęcia parkowania, numer rejestracyjny samochodu, markę itd Na podstawie kwitu parkingowego można następnie wystawić paragon 2 Paragon z kwitu Umożliwia wystawienie paragonu fiskalnego na podstawie wygenerowanego wcześniej kwitu parkingowego 3 Paragon z ręki Umożliwia wystawienie paragonu fiskalnego bez konieczności wystawiania kwitu parkingowego 4 Paragon wg czasu Kasa oblicza opłatę na podstawie podanej przez Operatora godziny rozpoczęcia parkowania 5 Kalkulator Kalkulator 6 Tryb sprzedaży Zmiana trybu sprzedaży (do wyboru: Standard, Szybka Sprzedaż, Obsługa Parkingu) 524 Blokada klawiatury Kasa Posnet Mobile ze względu na swoje przeznaczenie została wyposażona w blokadę klawiatury Zabezpieczenie to ma chronić przed przypadkowym wciśnięciem klawiszy i tym samym uniemożliwić przypadkową rejestrację sprzedaży 524 Automatyczne blokowanie klawiatury Po określonym czasie klawiatura blokuje się samoczynnie Długość czasu ustala się w menu konfiguracji kasy (zob Programowanie i konfiguracja kasy; Blokada klawiatury) Ręczne blokowanie i odblokowywanie klawiatury wykonuje się kombinacją klawiszy: oraz strona

25 5242 Ręczne blokowanie klawiatury podczas prowadzenia sprzedaży Wykonywana czynność Ekran wyświetlany w związku z czynnością Przykładowy ekran 2 Do zapłaty Wartość: Wcisnąć klawisz Zatwierdzić przyciskiem Klawiatura zablokowana 0, 00 Blokada klawiatury Klawiatura jest teraz zablokowana 5243 Ręczne odblokowywanie klawiatury podczas prowadzenia sprzedaży Wykonywana czynność Ekran wyświetlany w związku z czynnością Przykładowy ekran 2 Do zapłaty Wartość: Wciśnij `RAZEM` Wcisnąć klawisz W ciągu 2 sekund wciśnij klawisz: Klawiatura jest teraz odblokowana strona, 00 klawisz Klawiatura odblokowana

26 53 Uprawnienia operatora kasy Kasa rozróżnia dwa typy operatorów: Kierownik i Kasjer Każdy z nich posiada odpowiednie uprawnienia Kierownik generalnie posiada uprawnienia do wszystkich funkcji kasy, natomiast Kasjer posiada wyłącznie takie uprawnienia, jakie przydzieli mu Kierownik Szczegółowy wykaz dostępnych funkcji kasy dostęnych dla poszczególnych Operatorów znajduje się w części Programowanie i konfiguracja kasy; Programowanie kasjerów 54 Uruchomienie kasy Kolejność czynności Wykonywana czynność Ekran wyświetlany w związku z czynnością Wciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy 2 Na ekranie operatora pojawi się następujący komunikat z nazwą kasy i wersją oprogramowania POSNET 3 Następnie zgłasza się ekran logowania Należy wybrać właściwego Operatora klawiszami LOGOWANIE: KIEROWNIK klawisz strzałek: MOBILE 0 (Kierownik Kasjer) i zatwierdzić klawiszem Jeżeli nie zaprogramowano żadnego Kasjera, hasła dla Operatora, to ekran logowania się nie pojawi Więcej szczegółów dowiesz się w części Programowanie i konfiguracja kasy; Kasjerzy 4 Kasa wyświetla na ekranie pierwszy element Menu Kierownika Kasa jest gotowa do pracy strona Menu sprzedaży

27 55 Wyłączenie kasy W dowolnym trybie i stanie włączonej kasy wciśnij klawisz aż kasa zasygnalizuje gotowość do wyłączenia dźwiękiem Kasa jest wyłączona strona i przytrzymaj go przez ok 4 sekundy

28 6 PROGRAMOWANIE I KONFIGURACJA KASY 6 Podstawowe czynności związane z zaprogramowaniem kasy W niniejszej części szczegółowo opisane są najczęściej wykorzystywane funkcje związane z programowaniem kasy Dowiesz się tutaj, w jaki sposób można wprowadzić do pamięci kasy nowy towar ( zmienić już istniejący), jak zaprogramować nowego kasjera, przydzielić mu odpowiednie uprawnienia itd 6 Programowanie towarów w kasie Każdy towar, którego sprzedaż chcesz zarejestrować na kasie, musi być najpierw wprowadzony na stałe do pamięci kasy Programowanie towarów jest więc podstawową czynnością, którą trzeba wykonać, aby możliwa była jakakolwiek sprzedaż Każdy towar, który wprowadzony jest do pamięci kasy, zapisany jest w osobnym rekordzie Rekord zawiera min takie informacje jak: nazwa towaru, stawka VAT, która tego towaru dotyczy, numer kodu kreskowego itd Pojedynczy rekord nosi nazwę PLU i za każdym razem, kiedy spotkasz się z pojęciem typu Baza PLU, oznacza to zbiór rekordów, w których zapisane są informacje o poszczególnych towarach strona

29 Kolejność czynności Wykonywana czynność Ekran wyświetlany w związku z czynnością Po uruchomieniu kasy wybierz klawiszami strzałek: 4 Baza PLU 4 PLU: 4 Nazwa: z Menu Kierownika3 pozycję: 4 Programowanie kasy i zatwierdź wybór przyciskiem: 2 Ponownie zatwierdź wybór klawiszem Kasa pokaże ekran na którym wyświetli pierwszy wolny niezaprogramowany rekord Ewentualnie wskaż klawiszami strzałek: numer rekordu (zaprogramowanego towaru) który chcesz zmienić Zamiast strzałek możesz również wybierać numery rekordów za pomocą klawiatury numerycznej kasy W przypadku pierwszego programowania towarów w kasie jest to Zatwierdź wybór 3 Następnie kasa poprosi o wprowadzenie nazwy towaru pokazując ekran z migającym w prawym dolnym rogu kursorem Wprowadzoną nazwę zatwierdza się klawiszem _ Nazwa towaru może zawierać maksymalnie 6 znaków w wierszu 3 Menu opisane jest w części: Ogólne Informacje dot sposobu działania kasy; Ogólny schemat menu w kasie strona

30 Zasada wprowadzania nazw towaru jest identyczna, jak to ma miejsce w przypadku telefonu komórkowego Każdy klawisz numeryczny ma przyporządkowany zbiór liter Wciśnięcie klawisza kilkakrotnie odpowiada wprowadzeniu odpowiedniej litery Ponadto pod klawiszami umieszczone są symbole takie jak:! oraz%&()*#-$@_:;=? /^, '' W trakcie pisania można kursor przesuwać klawiszami strzałek: Kasowanie liter wykonuje się klawiszem Przykład: Programujemy nazwę towaru: MLEKO Do tego celu wciskamy następującą kombinację klawiszy: x;3x litera M;2x litera L;2x lietera E;3x litera K litera O Należy zwrócić uwagę na tempo wciskania klawiszy, ponieważ kursor przeskakuje do kolejnej litery po około dwóch sekundach W związku z tym w trakcie wprowadzania kolejnych liter należy robić przerwy pomiędzy poszczególnymi sekewencjami Zbyt wolne wprowadzanie sekwencji będzie z kolei skutkowało wprowadzaniem niewłaściwych liter Polskie znaki dostępne są pod klawiszami zawierającymi litery, od których (znaki) pochodzą np litera: ę jest pod klawiszem: 4 Kasa poprosi o podanie ceny towaru Wprowadzona cena będzie sugerowana przez kasę w trakcie sprzedaży przypisana do towaru na sztywno (cena sztywna) i nie będzie można jej zmienić w trakcie wystawiania paragonu Informacje na temat przypisania ceny na sztywno znajdują się w kolejnych akapitach Niewprowadzenie żadnej ceny wprowadzenie ceny zerowej skutkuje tym, że podczas sprzedaży towaru należy za każdym razem podać jego cenę (cena otwarta) Po wprowadzeniu kwoty, cenę zatwierdza się klawiszem strona, litera ł pod klawiszem Cena: itd 0, 00

31 5 Kasa prosi o rodzaj stawki VAT, którą zmienia się klawiszami strzałek: 4 PTU: A 22, 00% Wybór odpowiedniej stawki VAT zatwierdza się przyciskiem Poszczególne stawki VAT przyporządkowane są do kolejnych liter alfabetu: 22% - A, 7% - B 0% - C itd Gdyby okazało się, że stawki VAT zaprogramowane są niewłaściwie należy postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w części: Programowanie i Konfiguracja Kasy; Stawki PTU 6 Następnie kasa prosi o podanie kodu kreskowego W tym miejscu należy wprowadzić skanerem kod kreskowy towaru Jeżeli Operator kasy nie korzysta podczas pracy z czytnika kodów kreskowych, to pole kodu kreskowego należy pozostawić bez zmian (same zera) i zatwierdzić stan klawiszem Podaj kod kresk _ 7 Kolejny parametr programowanego w kasie towaru to ewentualne opakowanie zwrotne Sprzedaż wraz z opakowaniem zwrotnym stosuje się zawsze wtedy, gdy towary posiadają opakowania kaucjonowane (np napoje sprzedawane w butelkach zwrotnych) Klawiszami strzałek 4 O p a k o w a n: 0 N i e o p a k o w a n e należy wybrać właściwy rodzaj opakowania i zatwierdzić klawiszem Do towaru nie posiadającego opakowania zwrotnego należy przyporządkować pozycję 0 Programowanie ewentualnych opakowań zwrotnych przedstawione jest szczegółowo w części: Programowanie i Konfiguracja Kasy; Programowanie opakowań zwrotnych strona - 3 -

32 8 Następna informacja, którą należy podać kasie na temat programowanego towaru to grupa, do której towar jest przyporządkowany Standardowo jest to grupa PODSTAWOWA Wyboru grupy należy dokonać klawiszami strzałek klawiszem 9 4 Ilość całkowita: NIE i zatwierdzić Ostatnie dwa parametry programowanego towaru, które kasa musi znać, to ilościowy sposób sprzedaży (ilość całkowita - sprzedaż na sztuki ilość ułamkowa sprzedaż na wagę, objętość itd) oraz zasady wprowadzania ceny (cena sztywna - niemożliwa zmiana w trakcie sprzedaży, cena swobodna możliwa modyfikacja ceny podczas sprzedaży) Parametry zmienia się klawiszami strzałek: 4 Grupa: PODSTAWOWA 4 Cena sztywna: i zatwierdza się klawiszem 0 Po podaniu wszystkich parametrów programowanego towaru kasa prosi o ostateczne potwierdzenie dodania towaru i zapisania go w bazie towarowej PLU kasy Potwierdzenie wydaje się klawiszem Kasa posiada zaprogramowany pierwszy towar strona Zapisz 'RAZEM` NIE

33 62 Programowanie opakowań zwrotnych Dotyczy towarów, które sprzedawane są wraz z opakowaniem kaucjonowanym Chcąc przyporządkować opakowanie zwrotne do danego towaru, trzeba je najpierw zaprogramować w pamięci kasy Procedura programowania: Wykonywana czynność Ekran wyświetlany w związku z czynnością Z menu głównego Kierownika (zobacz Ogólne informacje dot sposobu działania kasy; Ogólny schemat menu w kasie;) należy wybrać pozycję 4 Programowanie kasy zatwierdzając wybór klawiszem, następnie klawiszami strzałek: należy wybrać pozycję 42 Opakowania i ponownie zatwierdzić wybór klawiszem 2 W prawym górnym rogu ekranu pokazany jest pierwszy numer, do którego nie przyporządkowane jest żadne opakowanie W przypadku pierwszego programowania opakowań w kasie jest to liczba Należy wybrać numer, pod którym ma być zaprogramowane opakowanie klawiszami strzałek: i zatwierdzić klawiszem strona Opakowan:

Czego nauczysz się w tym kursie?

Po tym kursie opanujesz środowisko Codesys od podstaw aż po zaawansowane konfiguracje. Dowiesz się, jak skomunikować sterownik z oprogramowaniem i jak go zaprogramować, wykorzystując najważniejsze funkcjonalności Codesys.

Kurs został podzielony na dwie części. Pierwsza część przedstawia bezpłatny symulator zaimplementowany w środowisku Codesys. Dzięki niemu rozpoczniesz naukę bez konieczności posiadania sterownika PLC i szybciej zapoznasz się z podstawowymi funkcjami oprogramowania, które następnie wdrożysz na sterownik. Część druga przedstawia bardziej zaawansowane możliwości oprogramowania, do których wymagane jest podłączenie sterownika.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla początkujących użytkowników, jak i tych, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę lub ułatwić swoją pracę w środowisku – w sekcji Tips&Tricks regularnie będą pojawiać się nowe ciekawostki, triki i rozwiązania prostych problemów.

Plan kursu

Kurs programowania w Codesys

Część I – Podstawowe funkcjonalności środowiska Codesys

 • 1. Pierwsze kroki w Codesys. Jak stworzyć program? | Kurs programowania w Codesys odc. 1
 • 2. Pierwsze podłączenie i przygotowanie Codesys do pracy ze sterownikiem PLC | Kurs programowania w Codesys odc. 2
 • 3. Język drabinkowy (LD) | Kurs programowania w Codesys odc. 3
 • 4. Typy danych w Codesys, rodzaje zmiennych, sposoby ich tworzenia | Kurs programowania w Codesys odc. 4
 • 5. Język schematów blokowych (FBD) | Kurs programowania w Codesys odc. 5
 • 6. Tworzenie podstawowej wizualizacji HMI | Kurs programowania w Codesys odc. 6
 • 7. Język strukturalny (ST) | Kurs programowania w Codesys odc. 7
 • 8. Diagnostyka w Codesys – jak sprawdzać działanie oprogramowania i sterownika? | Kurs programowania w Codesys odc. 8
 • 9. Język bloków funkcyjnych (CFC) | Kurs programowania w Codesys odc. 9
 • 10. Funkcja, blok funkcyjny, program – zmodyfikuj program w Codesys dla lepszej funkcjonalności | Kurs programowania w Codesys odc. 10
 • Część II – Zaawansowane funkcje i możliwości środowiska Codesys

 • 11. Komunikacja MQTT – jak skonfigurować w Codesys? | Kurs programowania w Codesys odc. 11
 • 12. Komunikacja EtherCAT – konfiguracja i przykładowa aplikacja | Kurs programowania w Codesys odc. 12
 • 13. Softmotion – synchronizacja serwonapędów przy pomocy sterownika PLC| Kurs programowania w Codesys odc. 13
 • 14. Komunikacja Modbus RTU i TCP/IP – jak skonfigurować najpopularniejszy protokół komunikacyjny w Codesys? | Kurs programowania w Codesys odc. 14
 • 15. Tworzenie projektów w Codesys ze sterownikami bezpieczeństwa Safety | Kurs programowania w Codesys odc. 15
 • 16. Konfiguracja maszyny CNC z wykorzystaniem sterownika PLC – obsługa G-Code | Kurs programowania w Codesys odc. 16
 • 17. Integracja sterownika PLC z systemem SCADA w Codesys| Kurs programowania w Codesys odc. 17
 • 18. Połączenie i skomunikowanie sterownika PLC z robotem Kawasaki w Codesys| Kurs programowania w Codesys odc. 18
 • Dodatkowe materiały i lekcje dla kursantów:

 • 1. Jak stworzyć wirtualny serwonapęd w Codesys? Instrukcja krok po kroku.
 • Codesys

  Oprogramowanie Codesys jest najbardziej otwartym środowiskiem programistycznym w świecie automatyki. Jest w pełni darmowe i przystosowane do adaptacji, dlatego też wielu największych producentów sterowników PLC decyduje się na wykorzystanie Codesys jako głównego środowiska programistycznego.

  Dzięki otwartej strukturze, bardzo szybko się rozwija. Potwierdza to duży zasób bibliotek kodów, dzięki którym programowanie nawet zaawansowanych funkcjonalności często sprowadzone jest do kilku bloczków i linijek kodu.

  Oprogramowanie daje możliwość tworzenia programów w oparciu o wszystkie języki określone w normach sterowników PLC. Dodatkowo wzbogaca je o język C, pozwalając na tworzenie jeszcze bardziej zaawansowanych programów. Wszystko to zawarte jest w intuicyjnym i czytelnym oknie, w którym nawet nowy użytkownik szybko się odnajdzie.

  Sterowniki Astraada One

  Kurs powstał w oparciu o sterowniki Astraada One. Są to nowoczesne sterowniki PLC w pełni wspierające oprogramowanie Codesys. Ich wyróżnikiem jest elastyczność, zarówno w zakresie komunikacji w systemach maszynowych, a jak i tworzenia aplikacji.

  Użytkownik może dowolnie wybierać i łączyć ze sobą języki programowania, bez ryzyka wydłużenia czasu realizacji programu. Wszystko to dzięki superszybkiemu procesorowi z wysoką częstotliwością taktowania 0. 8 GHz.

  Wolisz pracę na fizycznym sprzęcie? Sprawdź zestaw na start!

  Na potrzeby kursu przygotowaliśmy specjalny zestaw startowy. Dzięki niemu w korzystnej cenie otrzymasz sterownik, zasilacz, targety potrzebne do programowania, a także dodatkowe e-szkolenie w postaci filmów wideo.

  W skład zestawu wchodzą:

  • Sterownik Astraada One ECC2200 – 16DI, 16DO, web server, RS232/485, CAN, Ethernet, EtherCAT, Ethernet, Modbus TCP/RTU
  • Zasilacz 24 VDC – 120W, (100-240VAC/24VDC), 5A, montaż DIN, zabezpieczenia nadprądowe, przeciążeniowe i termiczne
  • Targety – wymagane do programowania w środowisku Codesys
  • e-Szkolenie – w postaci filmów instruktarzowych prezentujących programowanie w Codesys i wykorzystanie sterownika Astraada One od podstaw

  2 720, 00 PLN

  Żeby nauczyć się programować, trzeba... programować. I nie przeskoczysz tego nawet, jeśli przeczytasz tysiące stron mądrych podręczników. To jednak nie znaczy, że są one całkiem bezużyteczne. Dobra książka może pomóc poszerzeniu horyzontów i uporaniu się z problemami, które ktoś już dawno rozwikłał.

  Książki, tradycyjne nośniki wiedzy, które nie wymagają dostępu do internetu i prądu. Dobre źródło informacji niezależnie od tematu. Szczególnie na bardziej zaawansowanym poziomie, kiedy chcesz usystematyzować wiedzę z wąskiego zakresu. Co prawda nie ma tu feedbacku, jaki dają nowoczesne narzędzia, informacji nie da się zaktualizować, przez co najzwyczajniej w świecie się starzeją, no i nie przygotują Cię raczej do pracy w zawodzie programisty. Niezależnie od tego, jaką formę nauki wybierzesz, pamiętaj, że prędzej czy później i tak musisz usiąść przed klawiaturą. Z drugiej strony książki są często o wiele rzetelniej i uważniej opracowywane niż darmowe materiały w sieci. Książki budzą większe zaufanie, cieszą się autorytetem i wymagają odpowiedniej uwagi. Którym z nich warto ją poświęcić?

  1. Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty

  Autor: Robert C. Martin

  Czy wiesz kim jest Wujek Bob? Każdy, kto rozpoczyna swoją przygodę z programowaniem, prędzej czy później trafi na ten pseudonim. To Robert C. Martin, gwiazdor branży IT, autor książek i popularny mówca na światowych konferencjach. “Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty” opisuje najlepsze metody tworzenia dobrego kodu, jego formatowania, maksymalizowania czytelności, różnice między dobrym kodem a złym, zasady, wzorce, wyjątki. Robert C. Martin napisał również takie książki jak: Mistrz czystego kodu. Kodeks postępowania profesjonalnych programistów (Helion, 2013), opublikował setki artykułów, rozpraw i wpisów na blogach. Działał jako redaktor naczelny magazynu „The C++ Report” i był pierwszym przewodniczącym organizacji Agile Alliance. Założył i prowadzi międzynarodową firmę Object Mentor Inc., skupiającą doświadczonych programistów i menedżerów specjalizujących się we wspomaganiu firm w realizacji trudnych projektów.

  2. Sztuka kodowania. Sekrety wielkich programistów

  Autor: Peter Seibel

  Kolejnym, często polecanym początkującym programistom autorem, jest Peter Seibel. Książka, reklamowana hasłem “Zajrzyj bezkarnie programiście przez ramię! ” ma być odpowiedzią na pytanie, czym naprawdę jest programowanie. Znajdziesz w niej także rozważania na temat tego, czy istnieje bezbłędny program. Jej autor przeprowadza wywiady z najbardziej rozpoznawalnymi osobami z branży, które opowiadają o swoich pierwszych krokach w świecie programowania, wspominają, jak nauczyły się swojego pierwszego języka oraz jak widzą tę gałąź wiedzy w przyszłości. Po Petera Seibela można sięgnąć też w anglojęzycznej wersji czytając ponad 600-stronicową książkę “Coders at Work”.

  3. Nie każ mi myśleć!

  Autor: Steve Krug

  Poradnik, z którego dowiesz się, jak tworzyć strony i aplikacje tak, by były w pełni funkcjonalne. Autorem jest Steve Krug, konsultant do spraw funkcjonalności, któremu rozgłos przyniosły właśnie publikacje książek na temat funkcjonalności stron WWW. Pisał je, bazując na doświadczeniu zdobytym w takich firmach, jak Lexus. com, Apple, Bloomberg. com oraz International Monetary Fund.

  4. You Don't Know JS

  Autor: Kyle Simpson

  Niestety, a właściwie stety - nie wszystkie książki o programowaniu są dostępne w polskich przekładach. Większość z nich, tak jak i większość materiałów poświęconych nowym technologiom, publikowana jest w języku angielskim. Wielokrotnie powtarzaliśmy za całą branżą IT, że jednym z najważniejszych języków programisty jest właśnie angielski:) Jeśli zaś chodzi o książki Simpsona, można ich szukać także w wersji polskiej (TUTAJ wersja demonstracyjna), są to publikacje, które polecają również nasi Mentorzy. Zarówno tym, którzy dopiero zaczynają przygodę z programowaniem i piszą swoje pierwsze linijki kodu, ale także bardziej zaawansowanym w temacie. Kyle Simpson to programista, propagator Open Web oraz wielki pasjonat języka JavaScript. Ja już wspominaliśmy na początku, nawet przeczytanie wszystkich jego tytułów nie uczyni z Ciebie programisty, ale w połączeniu z intensywną, praktyczną nauką na bootcampie na pewno będzie dobrym wsparciem i uzupełnieniem.

  5. Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza

  Autorzy: Andrew Hunt, David Thomas

  Od ambitnego do najlepszego - czyli jak stać się programistą wydajnym, dociekliwym i gotowym do wszelkich zawodowych wyzwań. To książka o najlepszych praktykach, najczęściej spotykanych pułapkach, poradnik o tym, jak pisać dynamiczny, elastyczny kod i o technikach efektywnego testowania oprogramowania. To leksykon wiedzy dla przyszłych programistów, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają stawiać swoje pierwsze kroki. Pomocny w teoretycznym przyswojeniu takich pojęć jak zmienne, algorytmy i struktury obiektów.

  6. Thinking in Java

  Autor: Bruce Eckel

  Zasady projektowania obiektowego, wykorzystanie Javy w tworzeniu aplikacji, omówienie narzędzi i technik. Książka przeznaczona jest dla początkujących programistów i dla ekspertów. Prezentuje zarówno zagadnienia podstawowe, jak i zaawansowane. Projektowanie obiektowe, zasady dokumentowania kodu źródłowego, operatory i sterowanie przebiegiem wykonywania programu, inicjalizacja i usuwanie obiektów, kolekcje obiektów, obsługa błędów, operacje wejścia i wyjścia, programowanie współbieżne oraz projektowanie interfejsów użytkownika.

  Przekuj teorię na praktykę

  Jak się uczyć kodowania od podstaw? Jak robić to efektywnie? Jaki język wybrać, gdzie szukać materiałów? Książki to jeden ze sposobów na znalezienie odpowiedzi na początku drogi do świata IT. Pamiętaj jednak, że nowe technologie wciąż ewoluują i nawet tak świeże publikacje jak książki wydane pół roku temu, mogą tracić na swojej aktualności. Najlepszy dostęp do wiedzy, która przyda się na prawdziwym placu boju, mają Ci, którzy ją na co dzień wykorzystują. Takimi specjalistami są nasi Mentorzy, którzy na bootcampach uczą Kursantów Kodilli przede wszystkim tego, co przydaje się w pracy.

  Umów się na darmowe doradztwo zawodowe

  Podręcznik użytkownika i programowania Aeg Bmt 60

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i programowania Aeg Bmt 60

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i programowania Aeg Bmt 60