Ważne instrukcje i ostrzeżenia Aeg Voxtel D100

Ważne instrukcje i ostrzeżenia Aeg Voxtel D100 powinny być zawsze przestrzegane, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego urządzenia. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami i przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Należy upewnić się, że urządzenie jest właściwie podłączone do zasilania i nie są wykorzystywane żadne niedozwolone akcesoria. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie czynności zostały wykonane zgodnie z instrukcjami. Urządzenie może wymagać regularnych przeglądów i napraw, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Należy również unikać używania urządzenia w niesprzyjających warunkach, w tym w miejscach wilgotnych i zakurzonych.

Ostatnia aktualizacja: Ważne instrukcje i ostrzeżenia Aeg Voxtel D100

Zobacz poniższy poradnik dla AEG Voxtel D85. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG Voxtel D85, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG Voxtel D85. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG Voxtel D85 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG Voxtel D85

Strona: 1

.3. 1DFLĞQLM /OK i / DE\Z\EUDüĪąGDQ\MĊ]\N1DFLĞQLM /OK, DE\SRWZLHUG]Lü2. 6 'DWDLF]DVW przypadku posiadania subskrypcji identyfikacji numeru abonenta, data i czasVąXVWDZLDQHDXWRPDW\F]QLHGODZV]\VWNLFKVáXFKDZHNSRRGHEUDQLXSLHUZV]HJRSRáąF]HQLD:SU]\SDGNXEUDNXWHMVXEVNU\SFMLQDOHĪ\UĊF]QLHXVWDZLüGDWĊLF]DV5ĊF]QHXVWDZLHQLHGDW\LF]DVX1DFLĞQLM /OKSU]HZLĔ do « CLOCK/ ALARM » (ZEGAR/BUDZIK) iQDFLĞQLM /OK.1DZ\ĞZLHWODF]XSRMDZLVLĊ« DATE & TIME » (DATA I GODZ. ).2. 1DFLĞQLM /OK, DE\Z\EUDü3. :SURZDGĨGDWĊXĪ\ZDMąFNODZLDWXU\ QSGODGDW\VLHUSQLD

Strona: 2

QDVWĊSQLHprzewijaj /, DE\Z\EUDüRSFMĊAM SU]HGSRáXGQLHP

Strona: 3

109PLKlawiatura jest zablokowanaAlarm jest ustawiony:VND]XMHĪHRWU]\PDQRZLDGRPRĞü ZLDGRPRĞFL

Strona: 4

4. 3)XQNFMDZ]PDFQLDQLDGĨZLĊNXZVáXFKDZFHPodczas rozmowy naciskaj przyciski / DE\]ZLĊNV]DüOXE]PQLHMV]DüJáRĞQRĞü

Strona: 5

ªLRVREDG]ZRQLąFDQLHEĊG]LH&LĊVá\V]Hü3RQRZQLHQDFLĞQLM DE\Z]QRZLüUR]PRZĊ4. 7, QWHUNRP4. 7. 1. 3RáąF]HQLHZHZQĊWU]QH-HĞOLZED]LH]DUHMHVWURZDQDMHVWZLĊFHMQLĪMHGQDVáXFKDZNDPRĪQDZ\NRQ\ZDüSRáąF]HQLDZHZQĊWU]QHSRPLĊG]\VáXFKDZNDPL-HĞOLZED]LH]DUHMHVWURZDQHVąGZLHVáXFKDZNLQDFLĞQLM DGUXJDVáXFKDZNDautomatycznie zadzwoni.2. -HĞOLZED]LH]DUHMHVWURZDQRZLĊFHMQLĪGZLHVáXFKDZNLQDFLĞQLM LSU]HZLĔprzyciskiem GRĪąGDQHJRQXPHUXVáXFKDZNLDQDVWĊSQLHQDFLĞQLM abyZ\ZRáDüWĊVáXFKDZNĊ

Strona: 6

:$ĩ1(3U]\ZUyFHQLHGRP\ĞOQ\FKXVWDZLHĔWHOHIRQXVSRZRGXMHXVXQLĊFLHZV]\VWNLFKZSLVyZQDOLĞFLHSRáąF]HĔ:\]HURZDQH]RVWDQąUyZQLHĪELHĪąFHXVWDZLHQLDED]\LVáXFKDZNL:SLV\ZNVLąĪFHWHOHIRQLF]QHM]RVWDQą]DFKRZDQH1DFLĞQLM /OKSU]HZLĔ do «ADVANCED SET (UST. ZAAWANS. )» i2. 3U]HZLĔ do «RESET (ZRESETUJ)»LQDFLĞQLM /OK.3. 1DZ\ĞZLHWODF]XSRMDZLVLĊS\WDQLH©5(6(7" =5(6(72:$û"

Strona: 7

ª8. 4. 4 USTAWIENIE ODPOWIEDZI0RĪQD]DSLVDüVZRMąZáDVQą2'32:, ('ħGRWU\EX$16 5(& 2'32:, ('=, =$3, 6=

Strona: 8

ªlub «ANSWER ONLY (TYLKO ODPOWIEDZ)».1DFLĞQLM /OK DE\SRND]Dü«PLAY (ODEGRAJ)».1DFLĞQLM /OK DE\RGHJUDüELHĪąFą2'32:, ('ħQDHNUDQLHZ\ĞZLHWORQHEĊG]LHVáRZR«PLAY (ODEGRAJ)».1DFLĞQLM / DE\Z\EUDü«RECORD (ZAPISZ)».7. 1DFLĞQLM /OK DE\UR]SRF]ąüQDJU\ZDQLHRVRELVWHMODPOWIEDZI poGĨZLĊNXLNLHG\QDHNUDQLHSRMDZLVLĊVáRZRNAGRYWANIE.1DFLĞQLM /OK DE\SU]HUZDü]DSLV\ZDQLH1RZD2'32:, ('ħ zostanieDXWRPDW\F]QLHRGHJUDQDZFHOXVSUDZG]HQLD1DFLĞQLM /OK lub poczekajDĪ2'32:, ('ħVLĊ]DNRĔF]\0RĪQDUyZQLHĪQDFLVQąü DE\SRZUyFLüGRpoprzedniego ekranu bez zapisywania osobistej ODPOWIEDZI.8ZDJD-HĪHOLRVRELVWD2'32:, ('ħQLH]RVWDáDQDJUDQDRGHJUDQD]RVWDQLHZF]HĞQLHMXVWDZLRQD2'32:, ('ħ 8VWDZLDQLH7U\EX2GSRZLHG]L'RP\ĞOQLHVHNUHWDUNDXVWDZLRQDMHVWZWU\ELH« RECORD ALSO & ANSWER21/< 5Ï:1, (ĩ=$3, 6=, 7</. 22'32:, ('=

Strona: 9

ª po skasowaniuNLONXZLDGRPRĞFL

Strona: 10

1229. INFORMACJE OGÓLNE:$ĩ1(7RXU]ąG]HQLHQLHVáXĪ\GRZ\NRQ\ZDQLDSRáąF]HĔDZDU\MQ\FKZSU]\SDGNXDZDULL]DVLODQLD:FHOXX]\VNDQLDGRVWĊSXGRXVáXJDZDU\MQ\FKQDOHĪ\SRGMąüDOWHUQDW\ZQHG]LDáDQLD8U]ąG]HQLHVáXĪ\GRSRáąF]HĔZREUĊELHSXEOLF]QHMtelefonicznej sieci analogowej oraz prywatnych centrali telefonicznych. (pabx)., QIRUPDFMHGRW\F]ąFHEH]SLHF]HĔVWZDLIDOHOHNWURPDJQHW\F]Q\FK‡ 1DOHĪ\XĪ\ZDüZ\áąF]QLH]DVLODQLDSRGDQHJRZFKDUDNWHU\VW\FHWHJRSURGXNWX8Ī\ZDQLHQLH]DWZLHUG]RQHJR]DVLODQLDVSRZRGXMHXQLHZDĪQLHQLHJZDUDQFMLLPRĪHGRSURZDG]LüGRXV]NRG]HQLDWHOHIRQX‡ 1DOHĪ\XĪ\ZDüZ\áąF]QLH]DWZLHUG]RQ\FKSU]H]SURGXFHQWDDNXPXODWRUyZdostarczonych w zestawie.‡ 1LHRWZLHUDüVáXFKDZNL]Z\MąWNLHPZ\PLDQ\DNXPXODWRUyZ

Strona: 11

12512. DEKLARACJA WETen produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi stosownymiSU]HSLVDPLG\UHNW\Z\5 77(:('HNODUDFMĊ]JRGQRĞFLPRĪQD]QDOHĨüQDVWURQLHZZZDHJWHOHSKRQHVHX13. 87</, =$&-$85=Ą'=(1, $ ĝ52'2:, 6. 2

Marka:
AEG
Produkt:
Telefony
Model/nazwa:
Voxtel D85
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

Powiązane produkty AEG Voxtel D85

Oferta archiwalna. Zobacz aktualne oferty:

 • 19, 00 

 • TELEFON BEZPRZEWODOWY ATLANTA 100
 • 26, 99 zł z dostawą
 • dostawa pojutrze

 • 349, 90 

 • Telefon bezprzewodowy Doro PhoneEasy 100 W Duo
 • 358, 89 zł z dostawą
 • dostawa pojutrze

 • 30, 02 

 • Telefon przewodowy VOXEL C100
 • 39, 01 zł z dostawą
 • dostawa pojutrze

 • 150, 15 

 • Biznesowy bezprzewodowy telefon stacjonarny D1002B
 • 169, 14 zł z dostawą

 • 33, 99 

 • TELEFON PRZEWODOWY GEEMARC CL100
 • 42, 98 zł z dostawą
 • dostawa do pt. 10 lut.

 • licytacja2 dni
 • 118, 99 

 • TELEFON BEZPRZEWODOWY DORO DECT EASY 100 DUO 2 SZT
 • 127, 98 zł z dostawą
 • dostawa pojutrze

SUPERCENA

 • 208, 05 

 • Telefon przewodowy Geemarc PHTOTPHONE 100
 • 216, 04 zł z dostawą
 • dostawa do pt.

 • 219, 00 

 • Gigaset CL100 Telefon bezprzewodowy
 • 227, 99 zł z dostawą

 • 139, 00 

 • Telefon bezprzewodowy Geemarc Photophone 100
 • 148, 99 zł z dostawą
 • dostawa pojutrze

 • 89, 98 

 • Słuchawki bezprzewodowe douszne i100 tws
 • darmowa dostawa

 • 51, 00 

 • TELEFON NOKIA 1110I *ANGIELSKIE MENU*
 • 59, 99 zł z dostawą
 • dostawa pojutrze

 • 26, 00 

 • WTYK TELEFONICZNY RJ11*P100
 • darmowa dostawa
 • dostawa pojutrze

 • 150, 00 

 • Słuchawki bezprzewodowe douszne Realme T100
 • 163 zł z dostawą

 • 129, 90 

 • SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE UGREEN WS100 TWS
 • 138, 89 zł z dostawą
 • dostawa pojutrze

 • 59, 99 

 • SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE EKSA E100
 • 68, 98 zł z dostawą
 • dostawa pojutrze

 • 179, 00 

 • Douszne słuchawki bezprzewodowe Sony WI-C100L nieb
 • 186, 99 zł z dostawą
 • dostawa pojutrze

 • 99, 00 

 • SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE UGREEN HITUNE WS100
 • 108, 99 zł z dostawą
 • dostawa pojutrze

 • 49, 99 

 • ORYGINALNY TELEFON UNIKAT SAGEM MY100X
 • 58, 98 zł z dostawą

 • 655, 00 

 • 100%NOWY Oryginał Unikat Sony Ericsson w100i Spiro
 • 663, 99 zł z dostawą

 • 11, 74 

 • WTYK TELEFONICZNY RJ11*P100 OPAK.
 • 20, 73 zł z dostawą
 • dostawa do pt.

Oferta archiwalna

Telefon bezprzewodowy AEG D100 Menu Po Polsku (10664110705)

Zakończona o 11:53 dnia 28. 06. 2021 r.

Sprzedano przez "Kup teraz" za 79, 00 zł

poleca 99, 20%

|

4732

Parametry

Stan
Nowy

Kod producenta
123

EAN
5012786031296

Marka
inna

Opis

Opis przedmiotu

 • Nie jest to przypadek
 • Profesjonalne wykończenie
 • SPRZET Z WYZSZEJ POLKI W HURTOWEJ CENIE!!!!
 • NIEMIECKA TECHNOLOGIA

Seria AEG D100 zapewnia wszystkie podstawowe funkcje nowoczesnej telefonii w formie niezmiernie prostej w obsłudze słuchawki bez ograniczenia czasu rozmowy. Możesz rozmawiać nawet do 12 godzin bez konieczności ładowania

Rozmawiaj w całym domu

 • Bez zakłóceń
 • Zasięg do 300 m zapewnia bezpieczny odbiór

Czysta wygoda

 • Jasny, podświetlany wyświetlacz
 • Książka telefoniczna na 50 wpisów
 • Czas rozmów – ponad 12 godzin
 • Automatyczna redukcja emitowanej energii

DANE TECHNICZNE

Obraz/wyświetlacz

 • Kolor podświetlenia: Bursztynowy
 • Kolory wyświetlacza: Czarno-biały
 • Rozdzielczość głównego wyświetlacza: n. d. piksele
 • Technologia wyświetlacza: TN
 • Typ wyświetlacza głównego: Alfanumeryczny

Dźwięk

 • Dzwonki słuchawki: Instrumentalne
 • Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności

Udogodnienia

 • Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
 • Wskaźnik ładowania akumulatora: Tak
 • Wskaźnik pełnego naładowania: Tak
 • Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące, Identyfikacja numeru,
 • Telekonferencja, Jawne przekazywanie połączeń, Wyciszenie mikrofonu
 • Łatwa obsługa: Blokada klawiatury, Sterowanie menu
 • Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
 • Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4 słuchawek
 • Wskaźnik siły sygnału
 • Menu po polsku

Funkcje sieciowe

 • Antena: Wbudowany w stację bazową, Wbudowana w słuchawkę
 • Wybieranie numeru: Tonowe, Impulsowe

Pojemność pamięci

 • Pozycje rejestru połączeń: 20
 • Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów telefonów
 • Pojemność listy oddzwaniania: 10

Wymiary

 • Wymiary stacji bazowej: 120 x 114 x 82, 5 mm
 • Wymiary słuchawki: 162 x 48, 3 x 28, 7 mm

Zasilanie

 • Rodzaj baterii/akumulatora: AAA NiMH
 • Rodzaj zasilania: Możliwość powtórnego ładowania
 • Zasilanie sieciowe: 220-240 V AC, 50 Hz
 • Liczba baterii lub akumulatorów: 2 na słuchawkę
 • Czas gotowości: Do 150 godz.
 • Czas rozmowy: Do 12 godz.

W skład zestawu wchodzi:

 • 1 telefony bezprzewodowy
 • 1 stacja bazowa
 • Akumulatorki
 • Instrukcja obsługi
 • Dowód zakupu

Top produkty na Allegro

od

80, 45 

od 76 sprzedawców

od

104, 57 

od 101 sprzedawców

od

162, 50 

od 110 sprzedawców

od

67, 99 

od 39 sprzedawców

od

387, 03 

od 3 sprzedawców

od

887, 00 

od 4 sprzedawców

od

119, 00 

od 29 sprzedawców

od

650, 00 

od 2 sprzedawców

od

1141, 20 

od 1 sprzedawcy

od

149, 00 

od 5 sprzedawców

od

749, 00 

od 12 sprzedawców

od

59, 90 

od 97 sprzedawców

od

1599, 00 

od 5 sprzedawców

od

40, 00 

od 3 sprzedawców

od

169, 00 

od 2 sprzedawców

od

249, 00 

od 8 sprzedawców

od

1599, 00 

od 1 sprzedawcy

od

127, 00 

od 47 sprzedawców

od

94, 90 

od 32 sprzedawców

od

69, 00 

od 2 sprzedawców

Jesteś obecnie na stronie instrukcji dla marki. Wybierz kategorię produktów, aby łatwo znaleźć instrukcję dla marki. Nie możesz znaleźć produktu marki? Wpisz w pasku wyszukiwania markę i model, aby znaleźć instrukcję dla marki. Na stronie InstrukcjaObslugiPDF. pl aktualnie jest 8014 instrukcji marki, podzielonych na kategorie 31. Najbardziej popularne kategorie produktów marki to:

 • Piekarniki
 • Pralki
 • Zmywarki

najpopularniejsze produkty marki dzisiaj to:

 • AEG Competence
 • AEG Ultimate 8000
 • AEG T8DE86ES

Ważne instrukcje i ostrzeżenia Aeg Voxtel D100

Bezpośredni link do pobrania Ważne instrukcje i ostrzeżenia Aeg Voxtel D100

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne instrukcje i ostrzeżenia Aeg Voxtel D100